Hjelpemidler og tilrettelegging i bolig
ARBEIDSPROSESS

Hjelpemidler og tilrettelegging i bolig

Kort om arbeidsprosessen

NAV`s visjon for hjelpemiddelområdet er "Mestring og deltakelse for alle". Hjelpemiddelsentralene skal bidra til at funksjonshemmede får løst sine praktiske problemer i hjem, skole, arbeid og fritid. Virkemidlene er blant annet hjelpemidler, ergonomiske tiltak og tolketjeneste. Hjelpemiddelsentralene har en rådgivnings- og veiledningsfunksjon overfor kommunene, spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere innenfor hjelpemidler og tilrettelegging. Hjelpemidlene som lånes ut er gratis, og de skal leveres tilbake til hjelpemiddelsentralen når de ikke lenger er i bruk.

Bakgrunn

Bruker har en vesentlig og varig funksjonsnedsettelse og har behov for å bli mer selvhjulpen og i stand til å bli boende hjemme.

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Kartlegging av behov for hjelpemidler og tilrettelegging
Fase 2
Søknad om hjelpemiddel til bolig
Fase 3
Utlevering, tilpassing og montering
Fase 4
Opplæring og oppfølging av bruker
Hjelpemiddel
Et hjelpemiddel i folketrygdlovens forstand er definert på følgende måte: «Et hjelpemiddel i folketrygdlovens forstand, er i utgangspunktet et hjelpemiddel som er egnet til direkte å avhjelpe/erstatte/kompensere for en funksjonssvikt. Et hjelpemiddel er i utgangspunktet utstyr som er spesiallaget eller spesialtilpasset for funksjonshemmede. Noen hjelpemidler som dekkes av NAV kan også betraktes som velferdsteknologi.
Smarthusteknologi

Smarthus eller hjemautomasjon (eng: Home automation, dansk: Bygningsautomatik) er helheten av overvåkning, styring, regulering og optimeringsinnredninger i en bygning. Målet er å samkjøre og automatisere prosessene i en bygning som lys, varme, branntrygging, innbruddssikring, kamera, ventilasjon mm. ved hjelp av noen enklere brytere eller over nettrett/mobil Ordet smarthus er ikke et entydig definert begrep, men et samlebegrep for mer eller mindre automatiserte og intelligente funksjoner som skal bidra til lavere energiforbruk, bedre komfort, enklere betjening og et høyere sikkerhetsnivå.

Tilrettelegging av bolig
Å tilrettelegge en bolig betyr å gjøre boligen egnet til å bo i selv om man har nedsatt funksjonsevne. Tilrettelegging kan dreie seg om hjelpemidler, omrokkering av funksjoner i boligen eller ombygging av boligen.
Velferdsteknologi
Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet. Dette skal styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende. Og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon (NOU 2011:11).

Gjennom formidlingsprosessen skal bruker og fagfolk sammen finne gode og hensiktsmessige løsninger, og det skal legges vekt på brukeres egen kompetanse og behov. Ofte er det nødvendig å prøve flere typer hjelpemidler eller vurdere ulike tilretteleggingstiltak før valget kan tas. Bruker bør medvirke i utfylling av søknad i så stor grad som mulig. Ved tilpassing av hjelpemiddelet er det viktig å ta med bruker, slik at hjelpemiddelet blir best mulig tilpasset brukerBrukeren må gis muntlig og skriftlig informasjon om hvor og til hvem han/hun skal henvende seg til dersom det er behov for mer opplæring, service, reparasjon og retur.

  • Godt å bu heime. Ta grep før noko uventa skjer.

    Prosjektet «Godt å bu heime» er eit prosjekt som skal gi kompetanseheving og spre informasjon om universell utforming og branntryggleik til innbyggjarane og bransjen tilknytta dette. Målet er at fleire skal kunne bu heime uavhengig av livssituasjon. Dette gjeld alle innbyggjarane i alle fasar av livet. 

    Kommune
    Stord kommune

Annet til hele arbeidsprosessen:

Figuren viser de ulike fasene i formidling av hjelpemidler.