Forhindre utkastelse

Fase 3: Forhindre utkastelser

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Forebygge utkastelser
Fase 2
Forhindre begjæringer om utkastelse
Fase 3
Forhindre utkastelser
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

NAV får ofte kjennskap til mislighold når namsmannen sender over varsel om mottatt begjæring om utkastelse. Da har prosessen allerede pågått over tid. Opprettelse av tidlig kontakt mellom namsmann, kommune og skyldner er viktig da høye gebyrer påløper raskt. De menneskelige kostnadene ved utkastelse er store.

Resultater fra fasen

Utkastelse fra bolig er blitt forhindret.

 • Husleiekontrakten må være skriftlig, og inneholde en klausul om at leietaker aksepterer tvangsfravikelse (utkastelse) når leien ikke blir betalt. Kontrakten må være undertegnet av leietaker. Skal man unngå utkastelse, må leietaker flytte eller ha rettslige holdbare innvendinger mot at leietiden er utløpt. Dette kan være at utleier har glemt å sende en skriftlig flytteoppfordring innen tre måneder etter at kontrakten utløp, eller at leietiden var i strid med husleielovens krav om minstetid (se arbeidsprosess Bidra til leie av private).
 • Dersom leietaker har mottatt en gyldig oppsigelse uten å akseptere dette, må leieboer protestere skriftlig til utleier innen én måned. Ta vare på kopi av protesten. Dersom leieboer ikke protesterer skriftlig innen én måned, anses oppsigelsen som akseptert. Da kan den danne grunnlag for utkastelse.
 • Dersom det foreligger mislighold som danner grunnlag for å begjære utkastelse, bør utleier sende skriftlig varsel til NAV, jamfør muligheten for varsling i Husleieloven § 9-11.
 • For at NAV skal ha mulighet til å iverksette tiltak, bør ikke begjæring om utkastelse sendes til namsmyndigheten før det har gått to uker siden varsel er sendt. Leieboer som ikke ønsker at NAV skal involveres, kan reservere seg mot slik varsling gjennom å gi skriftlig melding til utleier om dette.
 • Dersom varsel sendes, skal utleier samtidig sende kopi eller annen beskjed til leieboer om innholdet i meldingen, slik at leieboer er klar over at NAV informeres om forholdet.
 • Hvis en leieboer ikke har oppfylt forpliktelsene sine, og utleier ønsker å gjennomføre en utkastelse, må utleier først skaffe seg et rettslig grunnlag – et tvangsgrunnlag – gjennom en dom. Ved utleie av bolig kalles dette særlig tvangsgrunnlag.
 • Utleier begjærer utkastelse til namsmannen. Ved lån er det låneforvalteren som begjærer utkastelse.
 • Namsmannen forelegger begjæring om utkastelse til den saksøkte. Den saksøkte blir gitt en uttalelsesfrist.
 • Kommunen kontakter mottaker av begjæringen for å vurdere hvordan misligholdt husleie/lån kan dekkes.
 • Leieboeren vil på ethvert tidspunkt i prosessen kunne betale restansen (kravet), og så avsluttes saken. De kan til og med betale kontant når namsmannen står på trappa.
 • Søknad om gjeldsordning kan også sendes namsmannen. Søknad finner du her.
Underprosess: Oversikt over tvangsgrunnlag og frister
Underprosess: Gjennomføring av utkastelse
Under inngåelse av en leiekontrakt, bør kommunen informere leietaker om den lovpålagte prosessen ved manglende betaling. Informasjonen bør gjentas ved begjæring om utkastelse. Leietaker bør også orienteres om organisasjoner som kan gi råd og veiledning, eller juridisk støtte, som for eksempel Leieboerforeningen, Gatejuristene og ordning med fri rettshjelp.