Samarbeid-med-private-og-tilvisningsavtale
ARBEIDSPROSESS

Forhindre utkastelse

Kort om arbeidsprosessen

En utkastelse, også kalt fravikelse, er kostbar og belastende både for utleier og leieboer. Og det er ressurskrevende for de involverte instanser og samfunnet. Derfor er det viktig for kommunene å unngå begjæring om utkastelse og utkastelser, så fremt det er mulig. Å forhindre utkastelser er et prioritert innsatsområde i strategien Bolig for velferd. Varslingsregelen er et av tiltakene for å hindre utkastelse. 

Bakgrunn

En begjæring om utkastelse kan skyldes mislighold av lån, manglende betaling av husleie, at leieboer ikke flytter etter endt leietid, og alvorlige brudd på leieavtalen eller husordensregler.

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Forebygge utkastelser
Fase 2
Forhindre begjæringer om utkastelse
Fase 3
Forhindre utkastelser
Fravikelse
Fravikelse eller utkastelse. Gjennomføring av en fravikelse vil si at disposisjonsretten til for eksempel en leid bolig eller et lokale blir tilbakeført fra leietaker til utleier. Kravet kan være fastslått i en dom eller kjennelse. I tillegg regulerer ulike lovbestemmelser retten til fravikelse, forutsatt at bestemte vilkår er oppfylt..
Gjeldsordning
Gjeldsordning er en ordning for dem som har en vanskelig økonomisk situasjon som ser ut til å vare. - Frivillig gjeldsordning - Avtale mellom skyldner og kreditor hvor skyldner betaler så mye han evner over en fastsatt tidsperiode. Etter at tidsperioden opphører slettes den resterende gjelden. -Tvungen gjeldsordning - Dersom kreditorene ikke godtar søknad om frivillig gjeldsordning og det ikke er noen annen løsning kan skyldneren ta kontakt med namsmannen for å forsøke å få i stand en tvungen rettslig gjeldsordning. Det er strenge vilkår for innvilgelse av tvungen gjeldsordning og ordningen innvilges som hovedregel en gang. 
Løsøre
En betegnelse for alle gjenstander som ikke er fast eiendom. Løsøre kan derfor eksempelvis være ting som hører hjemmet til; som sykler, treningsutstyr eller verktøy. Sikring av rettigheter i løsøre kan skje ved at disse registreres (tinglyses) i Løsøreregisteret.
Namsmyndighet
Den offentlige myndighet som forestår tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring av privatrettslige og offentligrettslige krav etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992. Namsmyndighetene er namsmannen og tingretten, som tidligere ble kalt namsrett når den behandlet saker om tvangsfullbyrdelse. Tingretten er funksjonelt overordnet namsmannen. Namsmannen hører organisatorisk til politi- og lensmannsetaten. I et lensmannsdistrikt er lensmannen namsmann. I Oslo og større byer er det etablert egne namsfogddistrikter, der namsfogden er namsmann. I politistasjonsdistrikter med sivile rettspleieoppgaver er politistasjonssjefen namsmann.
Tvangsfravikelse
Dette innebærer at leiekontrakten fravikes og at rettighetene til utleieboligen tilbakeføres til utleier.
Utkastelse
Fravikelse eller utkastelse. Gjennomføring av en fravikelse vil si at disposisjonsretten til for eksempel en leid bolig eller et lokale blir tilbakeført fra leietaker til utleier. Kravet kan være fastslått i en dom eller kjennelse. I tillegg regulerer ulike lovbestemmelser retten til fravikelse, forutsatt at bestemte vilkår er oppfylt.

Kommunen må undersøke om husstanden har bankinnskudd, eiendommer, eiendeler/løsøre eller andre verdier som kan realiseres til å betale kravet. 
Det kan også være aktuelt å vurdere en nedbetalingsavtale, eller en avtale om trekk i trygd, lønn eller annet.

Aktuelle økonomiske virkemidler:

 • Rutiner og virkemidler for å forhindre utkastelse

  Rutiner og virkemidler for å forhindre utkastelse i Bærum blir beskrevet, blant annet ved å sikre at husleie blir betalt. Hovedårsaken til redusert antall utkastelser er ordningen med trekk i trygd, godt samarbeid mellom Eiendom og Nav, samt tett restanseoppfølging.

  Kommune
  Bærum kommune
 • En dør inn - boligkoordinator og miljøvaktmester

  Boligforvaltningen og oppfølgingen av vanskeligstilte i forhold til bolig, er organisert gjennom «en dør». Dette består av et team med Boligkoordinator, Boligkontakt i Nav og Miljøvaktmestere.

  Kommune
  Halden kommune
 • Oppsøkende behandlingsteam

  Oppsøkende behandlingsteam (OBS) er et samarbeidstiltak mellom Stavanger kommune og Stavanger universitetssykehus. Teamet skal sikre gode og samordnede tjenester for brukere med alvorlige psykiske lidelser med ulik type tilleggsproblematikk, og som gjerne har behov for både oppfølging fra kommune og spesialisthelsetjeneste.

  Kommune
  Stavanger kommune
 • Samarbeid og tidlig innsats for å forebygge utkastelser

  I september 2012 startet Drammen kommune opp et delprosjekt for å forebygge og forhindre utkastelse. Utkastelser er kostnadskrevende, både i faktiske kroner men det har også menneskelige kostnader for den det gjelder.

  Kommune
  Drammen kommune
 • Rutiner og tett oppfølging av boligsøkere og leietakere

  Tynset har opprettet en egen stilling som boligansvarlig og et eget boligutvalg som følger opp boligsøkerne tett. I søknadsprosessen vurderer man muligheten for å leie privat eller eie. Leiekontrakt suppleres med booppfølgingsavtale ved behov. Sjekkliste for boligen skrives under ved innflytting og man søker bostøtte og gir veiledning. Når uforutsette hendelser skjer, tas dette opp i boligutvalget, og riktig tjeneste i kommunen følger opp hendelsen. 

  Kommune
  Tynset kommune
 • Boligskolen Hamar

  Mange av Hamar kommunes kommunale leietakere har behov for økt kunnskap i det å bo. Flyktninger som kommer til Hamar er ukjente med norske boligforhold. Av den grunn besluttet Hamar kommune å etablere en boligskole hvor deltakerne skulle lære det mest grunnleggende knyttet til bruk og vedlikehold av bolig.

  Boligskolen har vært et samarbeid mellom Boligsosial avdeling, Hamar læringssenter og Flyktningkontoret. Tiltaket er i dag implementert i undervisningen som blir gitt flyktninger på introduksjonsordning og er en del av den ordinære driften. Hamar kommune jobber i dag med å utvide og tilpasse tiltaket til andre målgrupper.

  Kommune
  Hamar kommune