Etterinstallering av heis i eksisterende boligmasse

Fase 2: Fra prosjektering til vedtak om etterinstallering av heis

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Fra ide om heis til vedtak om prosjektering
Fase 2
Fra prosjektering til vedtak om etterinstallering av heis
Fase 3
Etterinstallering av heis
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

I denne fasen samarbeider styret med rådgiver/arkitekt/boligbyggelag om utforming av heisløsning, med både arkitektoniske, praktiske og økonomiske hensyn. Kontakt med kommunen og Husbanken er opprettet for å legge grunnlaget for igangsettingstillatelse og tilskuddsøknad. Etter at løsning er valgt blir den lagt frem for generalforsamling/sameiermøte for vedtak.

Resultater fra fasen

 • Anbudsrunde og valg av leverandør for heisløsning. 
 • Forslag til ulike heisløsninger med kostnadsoverslag, planløsninger, situasjonsplan og 3D-figur som illustrerer løsning. 
 • Grunnlag for vedtakssak til generalforsamling eller sameiermøte

 • Etter tilsagn på prosjektering er gitt, fortsetter styret arbeidet opp mot prosjekterende firma med utgangspunkt i borettslaget/sameiet sine preferanser og behov. Herunder kontakt med heisleverandør mv. for å få vurdert heisløsning og nødvendig ombygging, inkludert kostnader.
 • Kontakter kommune om byggesøknad og eventuelle dispensasjoner
 • Vedtak om etterinstallering av heis i sameiermøte/generalforsamling. 
 • Når ferdig løsning er valgt søker styret privatbank om byggelån til å finansiere driften underveis i oppgraderingsarbeidet. 
 • Styret søker Husbanken om tilskudd til etterinstallering av heis og eventuelt grunnlån til oppgradering
 • Om prosjektet blir prioritert innvilger Husbanken tilskudd og lån.
 • Styret: Ha kontakt med prosjekterende og komme med forslag til valgt løsning.
 • Rågiver/arkitekt/boligbyggelag: Utarbeide tegningsforslag og kalkyle for heisprosjektet.
 • Generalforsamlingen/sameiermøtet: Stemme over forslag til heisløsning.