Midlertidig botilbud fra NAV

Fase 2: Vedtak og eventuell tildeling av midlertidig botilbud

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Behov for midlertidig botilbud
Fase 2
Vedtak og eventuell tildeling av midlertidig botilbud
Fase 3
Overgang til varig bolig
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Personen kommer i kontakt med NAV-kontoret. NAV avklarer personens rettigheter til de tjenester og tiltak NAV-kontoret kan tilby. Søknad (muntlig eller skriftlig) om midlertidig botilbud er levert og blir behandlet samme dag. 

Det er den faktiske situasjonen til brukeren som avgjør hvilke opplysninger som er nødvendige Årsaken til behovet og om situasjonen har vart over tid, er uten betydning for retten til tjenesten. Brukere som bor hos venner, bekjente eller familie kan også ha krav på midlertidig botilbud. Det stilles ikke krav om at bruker først må ha forsøkt å finne et botilbud selv.

Det kan være ulike tilbydere av midlertidig botilbud, både private, ideelle og offentlige. Brukerens individuelle behov bestemmer hvilket midlertidig botilbud som det er aktuelt å tilby. Rundskriv til sosialtjenesteloven §27 setter krav om kvalitetsmessig forsvarlighet og standard på botilbudet.  

Når midlertidig botilbud benyttes, skal NAV-kontoret så vidt mulig umiddelbart iverksette tiltak for å sikre overgang til varig bolig. Bruk av midlertidig botilbud til barnefamilier, ungdom, ved løslatelse fra fengsel og ved utskriving fra institusjon skal kun unntaksvis benyttes. Bruk av midlertidig botilbud skal begrenses i omfang og lengde, og opphold som varer mer enn 3 måneder skal kun unntaksvis forekomme. 

Mange brukere som trenger tjenester og oppfølging fra NAV-kontoret er i en vanskelig livssituasjon og kan ha sammensatte utfordringer. Det er viktig å få avklart hvilke utfordringer en bruker har for å komme så tidlig som mulig inn med riktige tjenester og tiltak.

Resultater fra fasen

NAV-kontoret har foretatt en konkret og individuell vurdering av personens behov, og avklart om personen har rett på midlertidig botilbud etter sosialtjenesteloven § 27.

Hvis brukeren får avslag kan vedtaket påklages til Fylkesmannen.  

Ved innvilgelse tildeles bruker et konkret og tilgjengelig midlertidig botilbud. Det er vurdert om bruker har penger til å betale for det midlertidige botilbudet (hele beløpet eller deler av), eller om NAV-kontoret skal innvilge bruker økonomisk stønad etter lovens § 18 til dekning av boutgiften.

NAV-kontoret har plikt til å henvise til andre instanser når veiledningsbehovet går ut over NAV-kontorets kompetanse, og skal “så vidt mulig” sørge for at andre instanser gir hjelp. Det er ikke meningen at NAV-kontoret skal opptre som alminnelig rådgiver utenfor eget fagområde.

Brukere som har behov for langvarig og koordinerte tjenester har rett til en individuell plan jfr. sosialtjenesteloven § 28. Planarbeidet skal koordineres, det skal kun utarbeides én individuell plan for hver enkelt bruker. 

 • Behov er identifisert og søknad om midlertidig botilbud er levert det lokale NAV-kontor. Søknaden vurderes samme dag som den er mottatt.
 • Søknad om midlertidig botilbud leveres NAV-kontoret i den kommunen personen oppholder seg. 
 • NAV-kontoret vurderer om bruker har rett på midlertidig botilbud og om det er behov for annen tilpasset informasjon/tjenester.  
 • Hvis brukeren har forsørgeransvar, skal det legges særlig vekt på at barn og unges behov blir ivaretatt 
 • Bruker får vedtak om midlertidig botilbud. 
 • Bruker skal i utgangspunktet dekke utgiftene til midlertidig botilbud selv. Hvis bruker ikke har egne midler må det søkes om økonomisk stønad (sosialhjelp).
 • Ved avslag kan vedtaket påklages Fylkesmannen.
 • NAV-kontoret skal så fremt det er mulig umiddelbart iverksette tiltak for å sikre overgang til et varig botilbud.
 • NAV-kontoret har plikt til å henvise til andre instanser når veiledningsbehovet går ut over NAV-kontorets myndighetsområde, og skal “så vidt mulig” sørge for at andre instanser gir hjelp.
 • Hvis brukeren har behov for langvarige og koordinerte tjenester, bør bolig og nødvendige tjenester for å sikre en trygg og god bosituasjon være en del av individuell plan. 
 • NAV-kontoret samarbeider med nødvendige instanser for helhetlig bistand, behandling og oppfølging av brukerens behov.

Personen/ bruker:Bruker definerer sine hjelpebehov og mål for fremtiden slik at bruker selv er delaktig i løsningsforslag og handlinger som bidrar til at målene nås. 

NAV-kontoret skal ivareta den enkeltes helhetlige behov for hjelp, og tilby en individuelt tilpasset oppfølging med de tjenester, tiltak og virkemidler kontoret rår over. Hva den enkelte kan ha rett til er regulert i lover som NAV-loven, folketrygdloven, arbeidsmarkedsloven og sosialtjenesteloven.

Andre forvaltningsorganer: NAV-kontoret har plikt til å henvise til andre forvaltningsorgan i tilfeller der veiledningsbehovet går ut over NAV-kontorets myndighetsområde, og skal “så vidt mulig” sørge for at andre instanser gir hjelp. NAV-kontoret skal ikke opptre som alminnelig rådgiver utenfor eget fagområde.

Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med bruker. Bruker definerer sine hjelpebehov og mål for fremtiden slik at bruker selv er delaktig i løsningsforslag og handlinger som bidrar til at målene nås.

Det er et sentralt prinsipp i sosialt arbeid at tjenestetilbudet så langt det er mulig skal utformes med utgangspunkt i brukerens behov og ønsker. Dette har en klar sammenheng med sosialtjenestelovens mål om hjelp til selvhjelp.

Tjenesten skal styrke den enkeltes mulighet for å mestre egen livssituasjon, og baseres på aktiv involvering og deltakelse. Det er også en forutsetning for god oppfølging at NAV-veilederen kartlegger brukerens helhetlige situasjon, og aktivt spør om for eksempel hjemmesituasjon, omsorgsoppgaver, helse, fritid, boligforhold og økonomi.

Sosialtjenestelovens § 27 midlertidig botilbud

Omhandler kommunens forpliktelser til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klare det selv.