Midlertidig botilbud fra NAV

Fase 3: Overgang til varig bolig

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Behov for midlertidig botilbud
Fase 2
Vedtak og eventuell tildeling av midlertidig botilbud
Fase 3
Overgang til varig bolig
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

NAV-kontoret skal så vidt mulig umiddelbart iverksette tiltak for å sikre overgang til varig bolig. For brukere som har sammensatte utfordringer vil et helhetlig tjenestetilbud fra kommunen være avgjørende for at brukeren klarer å opprettholde en stabil bosituasjon, og individuell plan kan da være et egnet verktøy.

I arbeidet med å finne en varig bolig kan forskjellige momenter være av betydning:

  • eierskap (eie/leie), størrelse, inneklima, bomiljø og beliggenhet
  • tjenester som bidrar til å sikre at bruker kan bli boende: opplysning, råd og veiledning/ økonomisk rådgivning, frivillig eller tvungen forvaltning, offentlige økonomiske støtteordninger, praktisk bistand og tekniske hjelpemidler
  • fokus på arbeid og/ eller aktivitet
  • fokus på å forebygge nytt behov for midlertidig botilbud
  • etablere kontakt med relevante samarbeidspartnere i hjelpeapparat, og fokus på privat nettverk. 

Det kan være forskjellige grunner til at brukeren takker nei til en varig bolig selv om boligen tilsynelatende svarer til de ønsker og behov bruker har. Det er viktig at bruker sammen med tjenesteapparatet utforsker de bakenforliggende grunner til at bruker takker nei til denne varige boligen.

Noen brukere kan ha behov for en lengre innflyttingsperiode for å bli trygge i den nye boligen.

Resultater fra fasen

Bruker flytter inn og blir boende i boligen. Brukere som har behov for tjenester i hjemmet mottar disse fra et koordinert tjenesteapparat.

  • Bruker har fått nødvendig bistand fra kommunen til å skaffe varig bolig.
  • Bruker flytter inn og blir boende i boligen.
  • Et koordinert tjenesteapparat gir bruker med behov for det tjenester i hjemmet.

Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med bruker. Bruker definerer sine hjelpebehov og mål for fremtiden slik at bruker selv er delaktig i løsningsforslag og handlinger som bidrar til at målene nås.

Det er et sentralt prinsipp i sosialt arbeid at tjenestetilbudet så langt som mulig skal utformes med utgangspunkt i brukerens behov og ønsker. Dette har en klar sammenheng med lovens mål om hjelp til selvhjelp.

Tjenesten skal styrke den enkeltes mulighet til å mestre egen livssituasjon, og baseres på aktiv involvering og deltakelse. Det er også en forutsetning for god oppfølging at NAV-veileder kartlegger brukerens helhetlige situasjon og aktiv spør om for eksempel hjemmesituasjon, omsorgsoppgaver, helse, fritid, boforhold og økonomi.

Sosialtjenesteloven §15. Boliger til vanskeligstilte. 

Omhandler om at kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.