Midlertidig botilbud fra NAV

Fase 1: Behov for midlertidig botilbud

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Behov for midlertidig botilbud
Fase 2
Vedtak og eventuell tildeling av midlertidig botilbud
Fase 3
Overgang til varig bolig
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Personen står uten et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet, eller der bosituasjonen ikke er varig og egnet for brukeren.

NAV-kontoret får kjennskap til behovet for bolig gjennom muntlig eller skriftlig søknad, i egen kartlegging eller ved at personen eller andre gjør NAV oppmerksom på bosituasjonen. 

For personer som ikke klarer å finne et sted å bo selv har NAV-kontoret et ansvar for å fremskaffe et konkret og tilgjengelig midlertidig botilbud etter sosialtjenesteloven § 27. Årsaken til behovet og om situasjonen har vart over tid, er uten betydning for retten til tjenesten. Det kan være en situasjon som har oppstått akutt, som for eksempel ved brann, hvor behovet for hjelp utover et midlertidig botilbud er begrenset. Hvis brukeren er kastet ut på grunn av økonomisk mislighold, utfordrende væremåte eller lignende, kan det være behov for mer omfattende hjelp fra flere instanser for å sikre at brukeren mestrer overgangen fra et midlertidig botilbud til å skaffe og beholde en varig bolig. 

Det er NAV-kontoret i den kommunen personen oppholder seg i som skal avklare om det foreligger rett til midlertidig botilbud. 

Bruk av midlertidig botilbud til barnefamilier, ungdom,ved løslatelse fra fengsel og ved utskriving fra institusjon skal kun unntaksvis forekomme. Når bruker har forsørgeransvar, skal det legges særlig vekt på ivaretakelse av barn og unges behov.  NAV skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. 

En trygg og varig bolig er avgjørende for gode levekår og å kunne delta i samfunnet. Det er derfor viktig at alle instanser prioriterer og bidrar til en god bosituasjon for bruker.

Resultater fra fasen

NAV-kontoret er gjennom kartlegging, ved søknad (muntlig/skriftlig) eller av andre gjort kjent med personens behov for midlertidig botilbud. 

  • Personen står uten et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet, eller der bosituasjonen ikke er varig og egnet for brukeren
  • NAV-kontoret får kjennskap til boligbehovet
  • For de som ikke klarer det selv er NAV-kontoret i kommunen personen oppholder seg forpliktet til å finne et midlertidig botilbud der bruker ikke har et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet, jfr sosialtjenesteloven §27.

Personen/ bruker: Bruker definerer sine hjelpebehov og mål for fremtiden slik at bruker selv er delaktig i løsningsforslag og handlinger som bidrar til at målene nås.

NAV-kontoret skal ivareta den enkeltes helhetlige behov for hjelp, og tilby en individuelt tilpasset oppfølging med de tjenester, tiltak og virkemidler kontoret rår over. Hva den enkelte kan ha rett til er regulert i lover som NAV-loven, folketrygdloven, arbeidsmarkedsloven og sosialtjenesteloven.

Andre forvaltningsorganer: NAV-kontoret har plikt til å henvise til andre forvaltningsorgan i tilfeller der veiledningsbehovet går ut over NAV-kontorets myndighetsområde, og skal “så vidt mulig” sørge for at andre instanser gir hjelp. NAV-kontoret skal ikke opptre som alminnelig rådgiver utenfor eget fagområde.