ARBEIDSPROSESS

Midlertidig botilbud fra NAV

Kort om arbeidsprosessen

For personer som ikke klarer å finne et sted å bo selv, har NAV-kontoret et ansvar for å fremskaffe et konkret og tilgjengelig midlertidig botilbud etter sosialtjenesteloven § 27. Et midlertidig botilbud skal avhjelpe akutt bostedsløshet og er ikke ment å vare over tid. NAV-kontoret skal så snart som mulig igangsette tiltak slik at brukeren kan etablere seg i en varig bolig. Har brukeren behov for langvarig og koordinert bistand, bør bolig og nødvendige tjenester for å sikre en stabil bosituasjon inngå som en del av individuell plan. 

Bakgrunn

NAV får kjennskap til personens behov for bolig gjennom muntlig eller skriftlig søknad, egen kartlegging eller ved at personen eller andre gjør NAV oppmerksom på bosituasjonen.

 En trygg og varig bolig er avgjørende for gode levekår og å kunne delta i samfunnet. Det er viktig at alle instanser prioriterer brukerens bosituasjon.

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Behov for midlertidig botilbud
Fase 2
Vedtak og eventuell tildeling av midlertidig botilbud
Fase 3
Overgang til varig bolig
Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)
Arbeids- og velferdsforvaltningen består av Arbeids- og velferdsetaten (statlig del) og de delene av kommunens sosiale  tjenester som inngår i de felles lokale kontorene.
Individuell plan
Den som har behov for langvarig og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan jfr sosialtjenesteloven § 28. Planarbeidet skal koordineres og det skal kun utarbeides én individuell plan for hver enkelt bruker.
Midlertidig botilbud
Begrepet «midlertidig botilbud» er ikke gitt noen entydig og klar definisjon, og står i en motsetning til begrepet «varig bolig».

I Kommune-Stat-Rapporteringen (KOSTRA) er det lagt opp til følgende forståelse av begrepet: «Midlertidig botilbud er botilbud der det ikke inngås husleiekontrakt, og omfatter botilbud der man kan oppholde seg hele døgnet (for eksempel pensjonater, hospits eller campinghytter), i motsetning til natthjem der man som regel ikke kan oppholde seg på dagtid. Botilbud med korttidskontrakt og korttidsopphold på institusjon, regnes ikke som midlertidig botilbud.».

Det følger av sosialtjenesteloven § 27 at kommunen har en plikt til «å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv». Bestemmelsen oppstiller en plikt til en naturalytelse. Kommunen har et ansvar for faktisk å finne et husvære til den som fyller vilkåret. Bestemmelsen regulerer ikke det avtalerettslige forholdet mellom tjenestemottaker og tilbyder av det midlertidige botilbudet.

Når det snakkes om midlertidige botilbud er det som regel døgnovernattingssteder det siktes til. Døgnovernattingssted kjennetegnes ved at det som regel er et botilbud som er basert på utleie av rom på døgnbasis. Eksempelvis pensjonat, hotell, campinghytte eller tilsvarende der vedkommende disponerer rommet hele døgnet.
NAV-kontoret
NAV-kontoret skal ivareta den enkeltes behov for hjelp, og tilby en individuelt tilpasset oppfølging med de tjenester, tiltak og virkemidler kontoret rår over. Hva den enkelte kan ha rett til er regulert i lover som NAV-loven, folketrygdloven, arbeidsmarkedsloven og sosialtjenesteloven.

Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med bruker. Bruker definerer sine hjelpebehov og mål for fremtiden slik at bruker selv er delaktig i løsningsforslag og handlinger som bidrar til at målene nås.  

Det er et sentralt prinsipp i sosialt arbeid at tjenestetilbudet så langt det er mulig skal utformes med utgangspunkt i brukerens behov og ønsker. Dette har en klar sammenheng med sosialtjenestelovens mål om hjelp til selvhjelp.

Tjenesten skal styrke den enkeltes mulighet for å mestre egen livssituasjon, og baseres på aktiv involvering og deltakelse. Det er også en forutsetning for god oppfølging at NAV-veilederen kartlegger brukerens helhetlige situasjon, og aktivt spør om for eksempel hjemmesituasjon, omsorgsoppgaver, helse, fritid, boligforhold og økonomi.

Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen

(sosialtjenesteloven)

har som formålet å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. 

Alle tjenester etter loven skal være forsvarlige, og det stiller krav til tilgjengelighet til tjenesten, saksbehandling og tjenestens innhold og omfang. NAV-kontoret må ha kapasitet og kompetanse til å gi tjenesten til de som har rett til den, og brukeren må få en tjeneste som er tilpasset hjelpebehovet. Forsvarlighetskravet står i sosialtjenestelovens § 4, og er nærmere omtalt i merknadene til bestemmelsen i rundskrivet til loven.

Rundskriv til sosialtjenesteloven § 27

Det midlertidige botilbudet som benyttes må være kvalitetsmessig forsvarlig ut fra den enkelte brukers behov. Bruker skal sikres en selvstendig tilværelse med mulighet til å opprettholde relasjoner og sosialt nettverk, delta i alminnelige daglige aktiviteter, og kunne være i eller forsøke å finne seg arbeid. NAV-kontoret må vurdere om det midlertidige botilbudet er egnet til å ivareta disse behovene. 

Det midlertidige botilbudet må ha en forsvarlig standard. Det skal normalt være god tilgang til bad og toalett, mulighet for matlaging og vask av tøy. Bruker skal ha rett til privatliv og kunne motta besøk. Hvis bruker er utestengt fra å benytte egen enhet eller eget rom store deler av døgnet, fyller ikke tilbudet kravene som stilles til midlertidig botilbud. 

NAV-kontoret må sikre at det midlertidige botilbudet som benyttes er forsvarlig også der det blir benyttet tilbud i en annen kommune. Midlertidig botilbud skal kun unntaksvis benyttes til barnefamilier og ungdom og aldri vare i mer enn tre måneder. Kravene til forsvarlig standard og egnethet skjerpes hvis midlertidig botilbud skal benyttes av barn og unge. Botilbudet må blant annet ivareta barn og unges rett til privatliv og sosialt samvær med andre, og mulighet til å gjøre lekser uforstyrret. 

Midlertidig botilbud skal kun unntaksvis benyttes ved løslatelse fra fengsel eller ved utskriving fra institusjon. NAV-kontoret bør sikre direkte overgang til varig botilbud for personer i slike sårbare faser.

Egen inntekt, oppsparte midler

Økonomisk stønad jfr. sosialtjenesteloven §§ 18 evt. 19.

 • Botilbud for ungdom som springbrett til å greie seg selv

  Erfaringene i Bærum kommune er at oppfølgingstiltak for ungdom er lite hensiktsmessig hvis boligsituasjonen er krevende. En tilfredsstillende bosituasjon må til for å lykkes med studier, skole eller arbeidsrettede tiltak. Løsningen i kommunen ble et eget botiltak med hybler, seks måneders leiekontrakt, og gode ressurser til å hjelpe ungdommen videre for egen bolig.

  Ungdomsavdelingen ved NAV Bærum har til enhver tid ca. 15-20 ungdom som er registrerte uten fast bolig. Flere ungdommer har bolig, men de mestrer ikke alle aspekter ved å bo og har dermed behov for oppfølgingstjenester. Ungdommene som tilbys leiekontrakt forutsettes å være i aktivitet på dagtid, som jobb, utdanning eller andre tiltak i regi av NAV.

  Kommune
  Bærum kommune
 • Rodeneset Permanent etablering av midlertidig botilbud

  I oktober 2015 ble et midlertidig boligtilbud etter sosialtjenesteloven (sotjl.) § 27 i form av en boligrigg med lite gunstig beliggenhet erstattet av 14 boliger på permanent basis til samme målgruppe på et mer egnet sted - Rodeneset. Dette er enkle boliger med en seng, kjøkkenkrok med kokemuligheter, dusj og toalett. Ti av boligene er på 18 kvadratmeter, og de resterende fire er på 20 kvadratmeter og tilpasset funksjonshemmede.

  I tilknytning til boligene er det ombygget et tidligere bolighus til kontorbygg for de ansatte med fellesstue/kjøkken for beboerne.

  Kommune
  Kristiansand kommune
 • Bolig Nu

  Prosjektet Bolig Nu i Bodø ble etablert fordi kommunen hadde et ønske om å redusere antall husstander med behov for midlertidig bolig. Man ønsket også å redusere lengden på bo-opphold på pensjonat og hospits, fordi dette er både lite tilfredsstillende for den enkelte, og medfører store kostnader for Bodø kommune ved NAV Bodø. Gjennom prosjektet har brukerne fått oppfølging og hjelp til å skaffe bolig og tilpassede tjenester som trengs for å kunne bo.

  Kommune
  Bodø kommune
 • Boveileder i NAV i Sandnes

  Brukere i NAV som bor i midlertidig botiltak eller som står i fare for å miste boligen sin, får målrettet bistand til å skaffe seg bolig (primært) i privat leiemarked av boveileder i NAV.

  Kommune
  Sandnes kommune
 • Foyer Bodø

  Foyer Bodø er et tilbud til ungdom mellom 16 og 23 år som er - eller står i fare for å bli - bostedsløse, og har behov for hjelp og veiledning. Foyer Bodø er tilknyttet barneverntjenesten i kommunen. Ungdommene som søkes inn i Foyer er allerede i kontakt med NAV, Flyktningkontoret eller Barneverntjenesten i kommunen. Foyer tilbyr bolig, veiledning og bistand til koordinering, tilrettelagt den enkelte ungdommen, slik at det er lettere for ungdommen å få oversikt og ta styring i eget liv. Det skapes et hjem, og endring i eget liv skapes gjennom trygg og god tverrfaglig oppfølging som bidrar til selvstendige unge voksne.

  Kommune
  Bodø kommune
 • Oppsøkende behandlingsteam

  Oppsøkende behandlingsteam (OBS) er et samarbeidstiltak mellom Stavanger kommune og Stavanger universitetssykehus. Teamet skal sikre gode og samordnede tjenester for brukere med alvorlige psykiske lidelser med ulik type tilleggsproblematikk, og som gjerne har behov for både oppfølging fra kommune og spesialisthelsetjeneste.

  Kommune
  Stavanger kommune
 • Fra bostedsløs til beboer

  Tromsø Kommune vil gjennom prosjektet «Fra bostedsløs til beboer» styrke det boligsosiale arbeidet overfor bostedsløse i kommunen. Prosjektet skal bidra til å utvikle gode rutiner for samhandling mellom tjenestene på systemnivå, og styrke den individrettede oppfølgingen av de som søker midlertidig botilbud etter § 27 i Lov om sosiale tjenester i NAV. Dette skal bidra til raskere overgang til varig bolig for de med behov for bistand. NAV Tromsø og Boligkontoret er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.

  Kommune
  Tromsø kommune