Juridisk veiledning ved bosetting av flyktninger og vanskeligstilte

Leieboerforeningen (LbF) kan gi kommunene juridisk råd­givning i alle typer husleiejuridiske saker samt tvangsfravikelse/utkastelse. LbF vil også i begrenset omfang kunne bistå med juridisk rådgivning i saker knyttet til eierseksjonssameier, borettslag og aksjeleiligheter etc.

 

Rådgivingen er for kommuner som har kommunemedlemskap hos Leieboerforeningen. De ulike medlemskapene finner du informasjon om på Leierboerforeningens nettside.  

LbFs rådgivning er basert på de til enhver tid gjeldende lover, bestemmelser og rettspraksis som måtte finnes. I tolknings- og tvilsspørsmål vil LbF som rettesnor alltid søke en løsning som er til leieboerens beste, men innenfor vanlige prosedabilitets- og fagetiske rammer.

I saker hvor det gis en vurdering basert på skjønn plikter LbF å gjøre dette tydelig kjent.

Type rådgiving

Den juridiske rådgivningen til kommunene skal i all hovedsak skje muntlig via telefonhenvendelser og innenfor LbF normale åpningstider (kl. 10.00 – 14:30).
Er saksforholdet spesielt komplisert eller av annen grunn ikke egner seg for muntlig rådgivning kan LbF gi en skriftlig vurdering av saken. Ved skriftlige vurderinger plikter kommunen å stille til disposisjon nødvendig opplysninger og annet relevant materiell. Blir viktige opplysninger holdt tilbake eller på annen måte ikke gjort tilgjengelig, står LbF uten ansvar for vurderinger som er gjort.

Du kan også ringe advokatene direkte på telefon 24 14 91 09. 

Om Leieboerforeningen

Leieboerforeningen er Norges største medlemsorganisasjon for leieboere. Foreningens jurister og advokater bistår leieboere daglig med rådgivning i ulike saker knyttet til husleierett. Dessuten samarbeider foreningen med en rekke kommuner, bydeler og profesjonelle utleiere om ulike prosjekter knyttet til bomiljø.