Fra krisesenter til egen bolig

Fase 3: Lag en plan for oppfølging etter oppholdet på krisesenter

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Avklar behov for ny bolig etter opphold på krisesenter
Fase 2
Å skaffe trygg bolig
Fase 3
Lag en plan for oppfølging etter oppholdet på krisesenter
TILBAKE TIL OVERSIKT

Resultater fra fasen

Resultatet er at det foreligger en plan for oppfølging etter oppholdet på krisesenteret, hvis beboeren ønsker og har behov for det. Planen definerer hvilket ansvar både bruker og alle involverte instanser har, inkludert ansvaret for å koordinere oppfølgingen.

1. Legg en plan for oppfølging i ny bolig

Beboere på krisesenter er ofte stilt overfor sammensatte utfordringer, som bolig, økonomi, sikkerhet, helse, etc. Noen vil ha behov for oppfølging også etter oppholdet. Kommunens krisesentertilbud skal derfor omfatte oppfølging i en reetableringsfase (krisesenterloven § 2).

Kommunen skal videre sørge for at voldsutsatte får helhetlig oppfølging gjennom samordning av tiltak fra krisesenteret og fra andre tjenester (krisesenterloven § 4, første ledd). Det er viktig at brukerens kontaktperson på krisesenteret og ansvarlige i beboerens kommune, sammen med beboeren selv, i fellesskap kartlegger og legger en plan for hvilken oppfølging det vil være behov for etter oppholdet.

2. Start tidlig i oppholdet

Å flytte til egen bolig kan være en krevende fase for den voldsutsatte. For å forberede beboeren best mulig på hverdagen alene, er det viktig at planlegging og involvering av andre tjenester starter så tidlig som mulig i oppholdet. Dette må skje i fellesskap mellom beboeren, evt. barn, kontaktperson (-er) på krisesenteret og representanter for relevante tjenester når det gjelder videre oppfølging.

3. Involver barna i planleggingen

I planlegging av hverdagen etter krisesenteret, er det viktig at også barna involveres. Viktige spørsmål å ta opp med barna er for eksempel:

  • Hva tenker barnet må være på plass før det å forlate krisesenteret kan føles trygt?
  • Hvilke andre instanser vil barnet ha behov for hjelp fra etter oppholdet?
  • ·Ønsker barnet fortsatt oppfølging fra krisesenteret etter oppholdet?
  • Hva ønsker barnet at andre instanser skal bidra med?

4. Vurder behov for individuell plan

Brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan. Krisesenterloven peker eksplisitt på individuell plan som et virkemiddel for å samordne oppfølgingen av voldsutsatte (§ 4, andre ledd). Det bør derfor være et etablert samarbeid mellom krisesenteret, andre tjenester som møter voldsutsatte og koordinerende enhet i kommunen.

Gi voldsutsatte med behov for langvarige og koordinerte tjenester god informasjon om hva individuell plan er. Hvis hun/han ønsker å få utarbeidet en slik plan, ta kontakt med koordinerende enhet i kommunen.

5. Avklar hvem som skal koordinere oppfølgingen etter oppholdet

Hvis beboeren trenger og ønsker videre oppfølging etter et opphold på krisesenteret, og det vil omfatte flere instanser, er det viktig at det framgår av planen hvem som skal koordinere oppfølgingen. Dette gjelder brukere både med og uten individuell plan. Krisesenteret er et midlertidig tilbud (krisesenterloven § 2) og kan gjerne delta i oppfølgingen, men bør ikke ha det koordinerende ansvaret i denne fasen.  

Kontaktperson på krisesenter:

  • kartlegge behov for ny bolig etter oppholdet
  • etablere kontakt med boligkontoret i aktuell kommune/bydel

Kommunen:

  • innlede samarbeid med bruker og hans/hennes kontaktperson ved krisesenteret.
  • koordinere arbeidet med å finne bolig
  • koordinere oppfølgingen av brukere etter oppholdet på krisesenteret

Bruker:

  • delta i kartlegging og vurdering av trusselbilde, behov for bolig og hva som kan være trygg bolig videre

Kommunens krisesentertilbud skal omfatte oppfølging i en reetableringsfase (krisesenterloven § 2). Kommunen skal sørge for at voldsutsatte får helhetlig oppfølging gjennom samordning av tiltak fra krisesenteret og fra andre tjenester (krisesenterloven § 4, første ledd).  Krisesenterloven peker eksplisitt på individuell plan som et virkemiddel for å samordne oppfølgingen av voldsutsatte (§ 4, andre ledd).