Fra krisesenter til egen bolig

Fase 1: Avklar behov for ny bolig etter opphold på krisesenter

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Avklar behov for ny bolig etter opphold på krisesenter
Fase 2
Å skaffe trygg bolig
Fase 3
Lag en plan for oppfølging etter oppholdet på krisesenter
TILBAKE TIL OVERSIKT

Resultater fra fasen

Resultatene fra denne fasen er at det er avklart om beboeren på krisesenter trenger ny bolig etter oppholdet.

De fleste beboere på krisesenter har en kontaktperson blant ansatte, med hovedansvar for oppfølging under oppholdet. Kontaktpersonen vil i tiden etter ankomst foreta en generell kartlegging, hvor behov for bolig etter oppholdet inngår. Det er flere alternativer:

Tilbake til tidligere bolig

Vurder først om det kan være trygt å flytte tilbake til tidligere bolig, uten voldsutøver(-ne). Det er flere fordeler med en slik løsning:

  • den utsatte/barn kan fortsette å bo i samme lokalmiljø
  • barn kan fortsette i samme barnehage/skole og fritidsaktiviteter
  • barn kan fortsatt ha kontakt med venner i lokalmiljøet

Å flytte tilbake til tidligere bolig forutsetter imidlertid det at det er tilstrekkelig trygt at utøver(-e) kjenner til hvor vedkommende bor.  Det er dessuten mulig å sette inn ulike sikkerhetstiltak i regi av politi/påtalemyndigheter, som for eksempel besøksforbud i eget hjem, kontaktforbud, voldsalarm eller omvendt voldsalarm. 

Les mer om sikkerhetstiltak i regi av politi/påtalemyndighet

Botilbud rettet mot utsatte for æresrelatert vold eller menneskehandel

Utsatt for tvangsekteskap eller annen æresrelatert kan ha behov for trygg bolig, støtte og oppfølging over lengre tid. Les mer om bo- og støttetilbudet.

Personer utsatt for menneskehandel kan få et botilbud på krisesenter gjennom ROSA. Les mer om hva ROSA tilbyr bistand til på rosa-help.no

Ny bolig

I en del tilfeller vil det være nødvendig med ny bolig. Å skaffe ny bolig kan ofte ta tid. Så snart det er avklart at det er behov for ny bolig, er det viktig at kontaktpersonen på krisesenteret tar kontakt med ansvarlig instans for dette i beboerens kommune/bydel, slik at samarbeidet kan startes opp.

Kontaktperson på krisesenter:

  • kartlegge behov for ny bolig etter oppholdet
  • etablere kontakt med boligkontoret i aktuell kommune/bydel

Kommunen:

  • innlede samarbeid med bruker og hans/hennes kontaktperson ved krisesenteret.
  • koordinere arbeidet med å finne bolig
  • koordinere oppfølgingen av brukere etter oppholdet på krisesenteret

Bruker:

  • delta i kartlegging og vurdering av trusselbilde, behov for bolig og hva som kan være trygg bolig videre

Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)

Kommune skal, etter krisesenterloven (§ 4), sørge for at voldsutsatte får helhetlig oppfølging gjennom samordning av tiltak fra krisesenteret og andre tjenester. Dette forutsetter at krisesenteret, ansvarlige i kommunen for boliger for vanskeligstilte og beboeren selv samarbeider tett for å finne ny bolig.

Forskrift om fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet

Ansatte ved krisesenteret skal i henhold til forskriften (§ 4 a) kartlegge brukerens trusselbilde, både for voksne og barn. Denne kartleggingen må også inngå som en sentral del av vurderingene som gjøres når beboeren trenger ny bolig. Hvis den utsatte har behov for særskilte sikkerhetstiltak, skal politiet involveres (§ 4 b).

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) § 15

Det er kommunen som har hovedansvaret for å sikre innbyggerne bolig.