ARBEIDSPROSESS

Fra krisesenter til egen bolig

Kort om arbeidsprosessen

Voldsutsatte som søker beskyttelse i krisesenterets botilbud, trenger i mange tilfeller oppfølging både når det gjelder bolig og andre utfordringer også etter oppholdet.  Oppfølging i reetableringsfasen inngår i kommunens forpliktelser etter krisesenterloven og forutsetter at flere instanser i kommunen samarbeider.

Målet for denne arbeidsprosessen er at den voldsutsatte/familien:

  • er etablert i en trygg bolig
  • har en plan for nødvendig videre oppfølging fra tjenestene

Bakgrunn

Utfordringer knyttet til bolig kan ha flere negative konsekvenser for beboere på krisesenter. Noen blir værende på krisesenteret lenger enn nødvendig. Det kan også bidra til at den utsatte opplever det å dra tilbake til voldsutøver(-ne) som den eneste mulighet videre. En del brukere kommer derfor tilbake til krisesenteret. Gjentatte opphold på krisesenter kan i særlig grad være negativt for barn. Å sikre voldsutsatte en trygg og stabil bosituasjon, er derfor et viktig boligsosialt arbeid.

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Avklar behov for ny bolig etter opphold på krisesenter
Fase 2
Å skaffe trygg bolig
Fase 3
Lag en plan for oppfølging etter oppholdet på krisesenter
Krisesenter

Krisesenter er et hjelpetiltaket hvor kvinner, menn og barn utsatt for vold i nære relasjoner kan få beskyttelse, råd og veiledning. Lov om kommunale krisesentre (krisesenterloven) trådte i kraft i 2010. Den gir alle kommuner plikt til å sørge for et botilbud, samtaletilbud, telefontilbud og oppfølging i reetableringsfasen. Tilbudet skal være tilrettelagt for brukernes individuelle behov, og det skal samordnes med hjelp fra andre tjenester. Krisesentrene er et lavterskeltilbud, der alle kan henvende seg direkte og uten henvisning.

Les mer om krisesentertilbudet her

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utviklet flere verktøy for kommunene i sitt arbeid mot vold i nære relasjoner:

Helhetlig arbeid mot vold i nære relasjoner i kommunen

Veileder til krisesenterloven

Faglig veileder for innholdet i krisesentertilbudet