Veileder for personer med utviklingshemming for å skaffe bolig

Veilederen er utviklet for at  personer med utviklingshemming og deres pårørende kan etablere borettslag, sameie eller kjøpe egen bolig. Den skal gi kunnskap om hvilke muligheter som finnes, og hvordan man kan få en prosess som sikrer at personer med utviklingshemming kan flytte fra foreldrehjemmet og inn i eget hjem. Veilederen skal gi en bedre forståelse av alle deler av planleggingen- og gjennomføringensprosessen om det å skaffe en egen egnet bolig, og den vil kunne gjøre samarbeidet med kommunen lettere. 

Veilederen er et supplement til den personlige veiledningen som ofte gis av en kommune. Den er ment som et verktøy i planleggings- og gjennomføringsprosessen der det er aktuelt å bygge ny bolig, eller etablere sameie eller borettslag sammen med andre, og hvor det er behov for samarbeid med kommunen. Veilederen gir oversikt over finansieringsmuligheter.

Bakgrunn for veilederen

Det er tverrpolitisk enighet om at levekårene for mennesker med utviklingshemming må bli bedre, og at det må satses på boligløsninger som fremmer normalisering og inkludering i lokalsamfunnet.
Få utviklingshemmede bor i dag i egen eid eller leid bolig utenom bofellesskap. Hoveddelen av utviklingshemmede bor enten hjemme hos familie eller til leie og har kommunen som utleier.

Regjeringens mål er at alle skal ha et godt sted å bo. Dette er nedfelt i strategien Bolig for velferd. Det er et tydelig fokus på at en god boligløsning gir en trygg basis. Veilederen ønsker å gjøre det mulig for mennesker med utviklingshemming å selv eie egen bolig.

Veilederens oppbygning

Veilederen er delt i to hoveddeler:
  • Bygge egen bolig sammen med andre, herunder etablering av borettslag og sameie
  • Kjøpe bolig - alene

Husbanken og Barne- ungdoms og familiedirektoratet står bak veilederen. Innholdet er basert på en veileder utviklet av Oslo kommune og Trondheim kommune.

Andre relevante kilder

Les veileder for utviklingshemmede og deres pårørende for å etablere borettslag/sameie eller kjøpe enkeltbolig på Husbankens nettsider.