Ulike former for straffegjennomføring

Å gjennomføre en straff, eller å "sone" en straff, kan gjøres på forskjellige måter. Et tydelig skille går mellom det å gjennomføre straff i fengsel og det å gjennomføre straff utenfor fengsel - ute i samfunnet.

Felles for alle formene for straffegjennomføring er at de legger begrensninger på den domfeltes anledning til å leve et fritt og uregulert liv. Under straffegjennomføringen legges det vekt på at normalitetsprinsippet i størst mulig grad skal følges. Det betyr at det kun er selve frihetsberøvelsen som skal være straffens innhold. Ellers skal den domfelte som hovedregel ha den samme tilgangen til offentlige servicetilbud som i samfunnet for øvrig. Her kan du lese om hvordan gjennomføre straffen og ulike former for straffegjennomføring.