Fra friomsorg - straffegjennomføring i samfunnet

Fase 2: Gjennomføring

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Kartlegging
Fase 2
Gjennomføring
Fase 3
Videreføring
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Straffegjennomføring i samfunnet er enten i form av § 16 1. eller 2. ledd, samfunnsstraff, program mot ruspåvirket kjøring eller prøveløslatelse med møteplikt hos friomsorgen. Straffegjennomføringen kan inneholde for eksempel programvirksomhet, samfunnsnyttig tjeneste, arbeidstrening eller behandling alt hva slags dom domfelte har fått, og hva som har kommet fram i kartleggingsfasen.  Straffegjennomføringstiden kan variere fra 3 måneder til to år.

Resultater fra fasen

Friomsorgen vil i denne fasen at straffegjennomføringen skal være mest mulig hensiktsmessig knyttet til de kriminogene faktorene som eksempelvis bolig, psykisk helse og rusmisbruk. Hverdagsmestring som øker handlingsrommet og handlingsmulighetene til domfelte og som har fokus på identitet og samspill.

Flere samarbeidsaktører kan være aktuelle som del av straffegjennomføringen. Eksempelvis et idrettslag knyttet til samfunnsnyttig tjeneste, eller en poliklinisk behandler som andre eksterne tiltak. I straffegjennomføringen er det viktig at saksbehandler i friomsorgen vedlikeholder samarbeidsrelasjonene som blir etablert.

Ansvarsgrupper: Er NAV sosial en del av den, er det naturlig at det er de som har det koordinerende ansvaret, siden det er de som blir sittende med ansvaret for domfelt når dommen er avsluttet. På denne måten sikres forankringen i hjelpeapparatet fra dag 1.

  • Oppdragsgiver for samfunnsnyttig tjeneste har ansvar for å finne meningsfulle oppgaver til domfelte og rapportere til kriminalomsorgen ved uregelmessigheter. 
  • Saksbehandler i friomsorgen har ansvar for å koordinere straffegjennomføringen samt for å tilrettelegge straffen i henhold til gjeldende lover og regler. 
  • Programholder har ansvar for å drive påvirkningsarbeid i tråd med i aktuell programmanual.
  • Andre samarbeidspartnere har ansvar for å rapportere til friomsorgen ved uregelmessigheter dersom tiltakene som gjennomføres hos andre samarbeidspartnere er en del av straffen.