ARBEIDSPROSESS

Fra friomsorg - straffegjennomføring i samfunnet

Kriminalomsorgens friomsorg har ansvar for gjennomføring av alternative straffegjennomføringsformer i frihet. For eksempel samfunnsstraff, program mot ruspåvirket kjøring, gjennomføring av elektronisk kontroll. Andre oppgaver er gjennomføring av samfunnsnyttig tjeneste, påvirkningsprogram, oppfølging av prøveløslatte med møteplikt og utarbeidelse av personundersøkelse etter anmodning fra påtalemyndigheten.

Kort om arbeidsprosessen

For å få til en god straffegjennomførings i samfunnet må det kartlegges hvilke behov og ressurser domfelte har. Det iverksettes tiltak med bakgrunn i kartleggingen. Det er videre viktig at kriminalomsorgen legger til rette for at iverksatte tiltak i straffegjennomføringen fortsetter etter endt straffegjennomføring. Det kan for eksempel være tjenester i bolig, arbeidsrettede tiltak eller ansvarsgruppe.

Bakgrunn

 • Retten har avsagt dom på samfunnsstraff, program mot ruspåvirket kjøring.
 • Kriminalomsorgen innvilger hjemmesoning med og uten fotlenke jfr.§ §16.1. og 16.2.
 • Kriminalomsorgen (fengsel) beslutter at domfelte blir ilagt meldeplikt hos friomsorgen ved prøveløslatelse.
 • Politiet anmoder friomsorgen om å gjennomføre personundersøkelse.

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Kartlegging
Fase 2
Gjennomføring
Fase 3
Videreføring
Kognitive programmer
Ulike påvirkningsprogram som kriminalomsorgen benytter seg av. Det er evidensbaserte program som bygger på kognitiv adferdspsykologi. Kriminalomsorgen har også andre påvirkningstiltak som for eksempel "Alternativ til vold." Programmene har som mål å redusere sjansen for at nye lovbrudd blir begått og kan for eksempel motivere til å endre sin adferd og søke om aktuelle behandlingsformer og lignende.
Narkotikaprogram med domstolkontroll
En alternativ straff i saker hvor det vanligvis blir dømt ubetinget fengsel. Domstolen fastsetter vilkår for program og straffen gjennomføres i samfunnet med tett oppfølging av offentlige, private og frivillige aktører. Tilbudet er landsdekkende og koordineres fra friomsorgskontorene.
Personundersøkelse
Kartlegging av siktet eller tiltalt person etter oppdrag fra påtalemyndighet eller domstol. Personundersøkelsen bør innhentes når siktedes personlige forhold kan har betydning for valg av straffereaksjon. Personundersøkelsen gir en beskrivelse av livsområder som eksempelvis bolig, helsetilstand og rusmiddelbruk.
Program mot ruspåvirket kjøring
En alternativ reaksjon ovenfor personer som ellers ville blitt dømt til ubetinget fengsel for kjøring under påvirket av alkohol og illegale rusmidler. Programmet har vanligvis en varighet på 10 måneder og består av individuelle samtaler samt undervisning som foregår i grupper.
Samfunnsnyttig tjeneste
Kan være en del av samfunnsstraffen og arbeidet gjennomføres i en frivillig understøttet organisasjon. Et eksempel kan være kioskdugnad ved Molde Fotballklubb sine elitekamper. Flere domfelte har valgt å fortsette denne dugnaden etter endt straffegjennomføring.
Samfunnsstraff
Det mest brukte alternativet til fengselsstraff. Den utmåles i antall timer som skal utføres innen for en tidsfrist (gjennomføringstid). Minimum er 30 timer, maksimum 420 timer. Gjennomføringstiden er mellom tre måneder og to år. Timene fordeles på ulike kriminalitetsforebyggende tiltak som for eksempel individuelle samtaler, samfunnsnyttig tjeneste, arbeidstrening og behandling.

Kriminalomsorgens behovs og kartleggingsverktøy (BRIK ) er tilrettelagt for brukermedvirkning i form av at saksbehandler i friomsorgen og domfelte fyller ut kartleggingsskjema sammen. Det er også egne punkt hvor domfelte kan utale seg om det som blir kartlagt. Videre har domfelte innsyn i all kartlegging i friomsorgen. For eksempel blir alltid en personundersøkelse gjennomgått sammen med siktede eller tiltalte før den sendes domstol eller påtale

Straffegjennomføringen skal så langt det er mulig tilpasses domfeltes livssituasjon med tanke på for eksempel jobb, skole og bolig. Det er videre en løpende dialog med domfelte om de ulike straffegjennomføringstiltakene som er iverksatt.

Friomsorgen kan refundere reiseutgifter som domfelte har knyttet til straffegjennomføringen dersom domfelte ikke har midler selv.

Friomsorgen kan dekke reiseutgifter knyttet til straffegjennomføringen dersom domfelte ikke har midler selv.

 • FRI - fra fengsel til varig bolig

  Kirkens bymisjon Drammen har gjennom nettverket FRI utviklet en metode som tilbyr bolig, arbeid og nettverk for de som løslates fra fengsel. Fra 2016 startet  "FRI barn og familie" med fokus på barn, familie og den innsatte/pasient/deltaker. I 2020 ble tilbudet også utvidet med FRI barn og familie på Hønefoss. FRI er et samarbeid mellom fagfolk og mennesker med erfaringskompetanse. Tidligere domfelte, som har kjempet og valgt bort et liv med rus og kriminalitet, hjelper andre som ønsker seg tilbake til samfunnet etter endt soning. 

  Gjennom de siste 12 årene har FRI utviklet et helhetlig ettervern som gir en reell mulighet for at målgruppen kan etablere seg på nytt i samfunnet. I tillegg har nettverket utviklet et bredt tilbud for barn og familier for å sikre barns beste i deres situasjon, gode relasjoner i tilbakeføring og trygghet for barn og pårørende i løpet de er i.

  Kommune
  Drammen kommune
 • Gjengangerteam - bolig etter soning i Trondheim kommune

  I 2005 ble det tatt initiativ til å etablere et "gjengangerteam" i Trondheim kommune. De såkalte gjengangerne i det kriminelle miljøet i Trondheim stod for en stor prosentandel av kriminaliteten i byen. Gjennom et prosjekt ble det etablert et boligtilbud der gjengangerkriminelle kunne flytte inn etter soning/behandling. Tiltaket skulle bidra til kriminalitetsforebygging og til bedre livskvalitet for beboerne, og bestod av 7 leiligheter og en base med fellesareal. Tiltaket var et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim fengsel, Sentrum politistasjon og Trondheim kommune. Tjenestene som var knyttet til botiltaket ble gitt fra en personalgruppe som bestod av personer fra alle de tre etatene.

  Kommune
  Trondheim kommune
 • Boligtjenesten i Drammen kommune

  Drammen kommune har fått til et fungerende samarbeid med Kriminalomsorgen, der innsatte blir godt fulgt opp av kommunen ved behov for bolig. Eksempelet beskriver også hvordan Drammen har jobbet med organiseringen og internt samarbeid på tvers for å gi god oppfølging av boligsøkere.

  Kommune
  Drammen kommune
 • Bosetting av gjengangere ved hjelp av TOG avdelingen

  Tiltak ovenfor gjengangere (TOG) er et samarbeid mellom Oslo friomsorgskontor og Oslo fengsel. Oslo fengsel ligger på Grønland i Oslo og er Norges største fengsel, med nesten 400 plasser for menn. Det er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og hovedtyngden av innsatte er varetektsinnsatte.

  Målgruppen for TOG er domsinnsatte med gjengangerproblematikk som ønsker å ta et oppgjør med det livet som har ført de inn i fengselssystemet og som ønsker tett oppfølging under soning og i den vanskelige friheten etter løslatelse. Hver innsatt er knyttet til et team der både fengselsansatte og friomsorgsansatte er involvert. Dette legger grunnlag for god oppfølging også etter at innsatte er løslatt. Det er fokus på prøveløslatelse og det fokuseres på å få på plass det som kreves for å best mulig kunne sikre at tilbakefall ikke forekommer, deriblant faktorer som egnet bolig, sysselsetting, nettverk og økonomi.

  Eksempelet tar for seg planlegging av prøveløslatelse fra TOG-avdelingen i Oslo fengsel for en domfelt som hadde vært uten fast bosted (UFB) i flere år.

  Kommune
  Oslo kommune
 • Bostedløse inn i privat leiemarked

  Gjennom målrettet arbeid, omorganisering og forankring i både kommuneledelse og på operativt nivå, har Haugesund klart å bosette 53 bostedsløse på ett år. Eget kartleggingsverktøy er utviklet i samarbeid med Rambøll.

  Kommune
  Haugesund kommune

Annet til hele arbeidsprosessen:

Friomsorgen har ansvar for all straffegjennomføring i samfunnet, bortsett fra narkotikaprogram med domstolkontroll (ND). Dette ansvaret er lagt til egne ND-sentre i Bergen og Oslo. ND er satt sammen av en tverrfaglig gruppe, det er to ansatte fra kriminalomsorgen (en jurist og en friomsorgsmedarbeider), en ansatt fra helseregionen, en fra kommunen og en fra skoleverket.  Gjennomføring av Samfunnsstraff utgjør den største andelen av gjennomføring av straff i samfunn.

Friomsorgen har også ansvar for soning med elektronisk kontroll, og program mot ruspåvirket kjøring. Innholdet i disse formene for straffegjennomføring skal være individuelt tilpasset og kriminalitetsforebyggende. Det kan for eksempel innebære programvirksomhet og/eller samarbeid med øvrig offentlig forvaltning for å starte, videreføre eller ivareta en positiv utvikling hos domfelte.