Fra barnevernsinstitusjon og fosterhjem

Fase 2: Å finne egnet bolig og planlegge eventuelle oppfølgingstiltak

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Planleggingen av eventuelle etterverntiltak
Fase 2
Å finne egnet bolig og planlegge eventuelle oppfølgingstiltak
Fase 3
Oppfølging og evaluering av ettervernstiltaket
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Målet er å starte arbeidet med etablering i egen bolig.

Resultater fra fasen

Bolig er fremskaffet og oppfølgningstiltak er etablert. Ungdommen er klar til innflytting.

 • Undersøk om det foreligger prosedyrer/rutiner om etablering i egen bolig for ungdommer som har vært plassert i fosterhjem eller institusjon i kommunen.
 • I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å etablere en ansvarsgruppe. Det vil være aktuelt der ungdommen har, eller skal få, bistand fra flere hjelpeinstanser og det er behov koordinering og samordning av tjenestene. Der ungdom bor på institusjon er det ofte etablert en ansvarsgruppe. I de tilfellene vil det være viktig å vurdere om det er nye instanser som bør inkluderes i ansvarsgruppen. Dersom ungdommen har individuell plan kan ansvarsgruppe være en god metode for å følge opp denne.
 • Avklare hvem som skal koordinere innsatsen rundt ungdommen. Så lenge ungdommen mottar ettervernstiltak vil det normalt være barneverntjenestens oppgave å koordinere arbeidet. Det kan være hensiktsmessig å planlegge hvem som skal overta koordineringsansvaret etter barnevernet.
 • Undersøke om ungdommen har behov for verge. 

Oppfølging

Beslutt, i samarbeid med ungdommen, om og hvilken oppfølgning ungdommen skal ha i egen bolig, og fra hvem. Eksempler på oppfølgingstiltak kan være:

 • Miljøterapeutisk oppfølgning i regi av barneverntjenesten.
 • Private aktører som tilbyr oppfølgning av ungdom i egen bolig (kjøpes av barnevernstjenesten).
 • Kommunale helsetjenester.
 • Egne samarbeidsteam mellom barnevernstjenesten og NAV som følger opp ungdom.

Økonomi

Kartlegg ungdommens inntekter og utgifter og hva ungdommen trenger av utstyr til egen bolig.

 • Det bør vurderes om NAV-kontoret skal kobles inn. Det er imidlertid ikke en målsetting at alle ungdommer som mottar ettervernstiltak skal bli NAV-brukere. Det må bero på en helhetlig vurdering.
 • Eksempel på samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV er i tilfeller hvor NAV dekker husleie og livsopphold, og barneverntjenesten bistår ungdommen i form av miljøarbeidertiltak.
 • SIFOs referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold, og kan fungere som et godt verktøy å bruke sammen med ungdommen.
 • Undersøke ulike stønadsordninger ungdommen kan få støtte fra, som f.eks. Lånekassen og husbankens bostøtteordning.

Bolig

En sentral del av arbeidet består i å bistå og veilede ungdommen til å skaffe en egnet bolig.

 • Der ungdommen bor på institusjon har noen institusjoner egne treningsleiligheter/hybler som ungdommen kan bo i frem til fylte 18 år, og også etter fylte 18 år, samtidig som ungdommen mottar miljøterapeutisk oppfølgning.
 • Det kan søkes om kommunal bolig. I noen kommuner kan barneverntjenesten fatte vedtak på kommunal bolig for å få prioritert søknaden.
 • Det private utleiemarkedet kan vurderes. Enkelte kommuner arrangerer egne boligsøkerkurs.
 • Kjøp av egen bolig kan også vurderes dersom ungdommen har midler til det. I tillegg vil det være muligheter for å søke startlån av kommunen.

Arbeid/aktivitet

 • Det er viktig og nødvendig at ungdommen deltar i en form for aktivitet eller arbeid når vedkommende skal flytte for seg selv. Som regel er det videregående skole, yrkesutdannelse eller arbeid som utgjør aktiviteten til ungdommer i denne aldersgruppen. Noen vil trenge ekstra oppfølgning og støtte for å fullføre skolegangen. Dette kan være en del av oppfølgingstiltaket. Enkelte ungdommer står utenfor skole og annen type aktivitet. I de tilfellene kan NAV-kontoret bistå ungdommen med arbeidsrettet oppfølgning.

Tiltaksplan

Når hele ettervernstiltaket er avklart i samarbeid med ungdommen, må det utarbeides en tiltaksplan i samarbeid med ungdommen, jfr. bvl § 4-5.

Barneverntjenesten v/kontaktperson koordinerer arbeidet sammen med ungdommen.

 • Fosterhjem/institusjon kan bistå i overgangen fra fosterhjemmet/institusjonen til bolig.

Der det er aktuelt blir NAV en aktør med tanke på økonomiske ytelser og/eller arbeidstiltak.

 • Kommunens boligkontor kan fremskaffe kommunale boliger, ofte etter mottatt søknad fra ungdommen og/eller barneverntjenesten.