Flyktninger som finner bolig selv

Fase 1: Avtalt selvbosetting av flyktninger

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Avtalt selvbosetting av flyktninger
Fase 2
Bosetting og integrering
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Noen flyktninger finner bolig på det private leiemarkedet. Dersom både kommunen og IMDi godtar bosettingen, kan flyktningen signere leiekontrakt og flytte til kommunen.

Resultater fra fasen

Kommunen og IMDi vurderer muligheten for avtalt selvbosetting etter at flyktningen har funnet bolig i det private leiemarkedet. Flyktninger med avtale om selvbosetting inngår i antallet flyktninger kommunen har vedtatt å bosette. Avtalt selvbosetting vil utløse rettigheter til introduksjonsprogram etter integreringsloven, og gir de bosatte flyktningene tilgang til tjenester i kommunen på lik linje med øvrige innbyggere. 

Flyktningen finner bolig.

Flyktningen tar kontakt med aktuell kommune og IMDi for søknad om inngåelse av avtalt selvbosetting.

Kommunen sjekker hvorvidt husleiekontrakten kan godkjennes, og gir tilbakemelding på om de har mulighet til å bosette personen.

IMDi sjekker om personen kan bosettes, og at det ikke er inngått avtale om bosetting med annen kommune. Dersom kommunen sier ja, og IMDi kan godkjenne forespørsel om avtalt selvbosetting vil IMDi gjøre skriftlig avtale om bosetting med kommunen (utsøking).

Flyktningen kan inngå husleieavtale med utleier, og flytter inn etter de avtalene som gjøres mellom flyktning, huseier og kommune.

Flyktning: ansvar for å selv finne bolig, samt sjekke med aktuell kommune og IMDi hvorvidt en kan inngå avtalt selvbosetting.

Kommunen: ansvar for å avklare og besvare hvorvidt de kan godkjenne forespørsel om avtalt selvbosetting eller ikke, ansvar for å fatte vedtak om introduksjonsprogram mv når flyktning er ankommet kommunen. Ved behov også fatte vedtak om øvrige kommunale tjenester etter behov.

IMDi: ansvar for å avklare hvorvidt person kan bosettes og at personen ikke har fått tildelt en bosettingskommune. Dersom avtalt selvbosetting godkjennes av kommunen sender IMDi personopplysninger til kommunen, og vedtaksbrev til flyktning.