ARBEIDSPROSESS

Flyktninger som finner bolig selv

Kort om arbeidsprosessen

Når kommunen har fattet vedtak om bosetting av flyktninger, formidler IMDi enkeltpersoner og familier til kommunene.

Ikke alle flyktninger blir bosatt på denne måten. Noen flyktninger finner bolig selv, og spør om å bli bosatt i kommunen hvor boligen ligger.

Bakgrunn

Noen flyktninger bosetter seg på egenhånd i en kommune, dette kan skje på to måter:

  1. Noen flyktninger bosetter seg helt uten offentlig hjelp. Flyktninger som klarer seg selv økonomisk og har et sted å bo, står i utgangspunktet fritt til å bosette seg hvor som helst, uten avtale med verken IMDi eller kommunen. Denne gruppen har ikke krav på introduksjonsprogram, men kommunen kan velge å gi dem program. Gruppen kan også miste rettigheter til andre ytelser.
  2. Noen flyktninger finner bolig selv i en kommune og søker om å bli bosatt der. Denne ordningen omtales som avtalt selvbosetting, og er en ordning en del kommuner ønsker og tillater. Avtalt selvbosetting er når flyktninger som ikke har fått tildelt en bosettingskommune, finner bolig og søker om å bli bosatt der boligen ligger etter avtale mellom IMDi og kommunen. Flyktningene inngår i antallet flyktninger kommunen har vedtatt å bosette, og får rett til introduksjonsprogram mv.

 

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Avtalt selvbosetting av flyktninger
Fase 2
Bosetting og integrering
Avtalt selvbosetting
Med avtalt selvbosetting menes at flyktninger finner bolig selv og bosettingen skjer etter avtale mellom kommunen og IMDi. Bosettingen utløser integreringstilskudd og personen får rett og plikt til introduksjonsprogram.

Avtalt selvbosetting er i stor grad basert på brukermedvirkning da det er flyktningen selv som finner bolig, og tar kontakt med kommune og IMDi.