Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Fase 1: Formidling av enslige mindreårige flyktninger

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Formidling av enslige mindreårige flyktninger
Fase 2
Forberede bosetting
Fase 3
Helhetlig omsorg for enslige mindreårige
Fase 4
Mobilisering av lokalsamfunnet og skape tilhørighet
Fase 5
Overgangen til selvstendig liv
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

IMDi og Bufetat har ansvar for å finne egnede bosettingskommuner til enslige mindreårige flyktninger. Kommuner som har vedtatt å bosette enslige mindreårige, og som kan tilby helhetlige bo- og omsorgsløsninger for barna, prioriteres.

Ansvaret er todelt. IMDi finner kommuner til enslige mindreårige over 15 år som bor på asylmottak, mens Bufetat finner kommuner til barn under 15 år som bor på omsorgssenter.

Noen få enslige mindreårige er overføringsflyktninger, se også arbeidsprosessen om overføringsflyktninger

 

Resultater fra fasen

Enslige mindreårige flyktninger får vedtak om bosetting i en kommune. Kommunen får vite hvem de skal bosette de neste månedene, og kan forberede bo- og omsorgsløsninger på individnivå. 

 1. IMDi får informasjon om at den enslige mindreårige flyktningen er innvilget oppholdstillatelse av UDI.
 2. UDI avslutter individuell kartlegging av den enslige mindreårige i samråd med dennes representant/verge.
 3. Asylmottaket gjennomfører bosettingssamtale med tolk. I samtalen gjennomgås familie og nettverk i Norge, utdanning, boligbehov, oppfølgingsbehov og helseutfordringer. Dersom barnet bor sammen med en voksen (følgeperson) etterspørres relasjonen mellom disse. Informasjonen registreres i fagsystemet IMDinett.
 4. UDI markerer i IMDinett dersom barnet har helseutfordringer. Deretter innhenter IMDi nødvendig helseinformasjon.
 5. IMDi bruker informasjonen fra asylmottaket til å finne en egnet bosettingskommune.
 6. IMDi tar så langt mulig følgende hensyn ved valg av egnet kommune:
  • Kommuner som har vedtatt å bosette enslige mindreårige flyktninger.
  • Kommuner som kan tilby egnet bo- og omsorgsløsning.
  • De som har ventet lengst skal bosettes først. 
  • De yngste barna prioriteres.
  • Familie i hjemlandet og søknad om familiegjenforening.
 7. IMDi fordeler alle bosettingsklare flyktninger til kommunen via fagsystemet IMDinett. Via IMDinett får kommunene tilgang til anonymiserte opplysninger på individnivå: kjønn, nasjonalitet, alder, familieforhold, yrke, språk, utdanning og helse.
 8. Kommunen vurderer henvendelsene fortløpende og må vanligvis svare IMDi innen en uke via IMDinett.
 9. Kommunen registrerer planlagt tidspunkt for bosetting av alle enkeltpersoner i IMDinett.
 10. Kommuner som avslår hele eller deler av fordelingen må begrunne avslaget i IMDinett.
 11. IMDi fatter vedtak om bosettingskommune for hver enkelt flyktning. Vedtak om bosettingskommune gir rett til bo- og omsorgsløsning med offentlig hjelp. Det gis kun ett tilbud om bosettingskommune og vedtaket kan ikke påklages. 
 12. Flyktningen kan ikke klage på vedtaket, men står fritt til å takke nei til tilbudet og bosette seg andre steder på egen hånd. Dersom man velger å flytte på egen hånd, må man klare seg på egenhånd uten økonomisk støtte fra det offentlige, se også arbeidsprosessen Flyktninger som finner bolig selv 
 13. IMDi sender skriftlig vedtak om bosettingskommune til flyktningen med kopi til verge. 
 14. IMDi varsler asylmottaket om bosettingsvedtaket gjennom IMDinett.
 15. IMDi sender brev til bosettingskommunen om at navngitt person skal bosettes i deres kommune. Mottaket sender kartleggingsinformasjon om den enslige mindreårige direkte til bosettingskommunen.
 16. IMDi kan unntaksvis omgjøre vedtak om bosettingskommune. Omgjøring kan være aktuelt dersom bosettingen tar uforholdsmessig lang tid eller IMDi ved omgjøring kan forebygge negativ sosial kontroll eller tvangsekteskap. 
 17. IMDi vil informere kommunen i forkant av omgjøringen og ved behov formidle en annen enslig mindreårig med tilsvarende behov.
 18. Kommunen tar kontakt med IMDis kontaktsenter ved behov for ytterligere informasjon.

Underprosess: Opplæring for beboere i asylmottak

Asylmottak: Ansvar for å gi flyktningen et obligatorisk informasjonsprogram om det norske samfunnet, gjennomføre bosettingssamtale med flyktningen og formidle relevant informasjon om flyktningen til IMDi.

IMDi: Ansvar for å formidle enkeltpersoner til kommunen via IMDinett. IMDi har ansvar for å formidle innhentede person- og eventuelle helseopplysninger om flyktningen til kommunen via IMDinett. IMDi har ansvar for å sende vedtak om bosettingskommune til flyktning.

Kommune: Ansvar for å svare IMDi via IMDinett om og når kommunen kan bosette de forespurte flyktningene. Kommunen har ansvar for å skaffe egnet bo- og omsorgsløsning, sørge for skolegang og andre nødvendige tjenester.

Flyktning: Ansvar for å gi asylmottaket relevant informasjon under bosettingssamtalen.

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Utlendingsloven regulerer utlendingers adgang til og opphold i Norge. Både oppholdstillatelse på grunnlag av flukt, familie, arbeid og EØS er regulert i loven. Loven har også regler om grensekontroll og sanksjoner.  

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Loven skal styrke grupper av nyankomne innvandreres muligheter til raskt å komme i arbeid. Introduksjonsloven regulerer to ordninger, opplæring i norsk og samfunnskunnskap og introduksjonsprogram for kvalifisering til arbeidsliv eller utdanning. 

Rundskriv til introduksjonsloven (G-01/2016)

Rundskrivet er et hjelpemiddel for kommunene i deres arbeid med å gjennomføre ordningene i introduksjonsloven. Rundskrivet gir utfyllende informasjon om reglene i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter, og er laget som et oppslagsverk.

Krav til bosettingsforberedende arbeid i ordinære statlige mottak (UDI RS 2009-040)

Mottakets bosettingsforberedende arbeid skal bidra til å nå det nasjonale målet om rask bosetting i områder med muligheter for kvalifisering, arbeid og utdanning.

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon