Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Fase 2: Forberede bosetting

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Formidling av enslige mindreårige flyktninger
Fase 2
Forberede bosetting
Fase 3
Helhetlig omsorg for enslige mindreårige
Fase 4
Mobilisering av lokalsamfunnet og skape tilhørighet
Fase 5
Overgangen til selvstendig liv
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Kommunen forbereder bo- og omsorgsløsning tilpasset hver enkelt enslig mindreårig flyktning.

Resultater fra fasen

God forberedelse fordrer god dialog mellom kommunen, flyktningen og vergen.

Kommunen har forberedt egnet bo- og omsorgsløsning, skolegang og fritidsaktivitet. Kommunen har gitt den enslige mindreårige og dennes verge informasjon om aktuelle rettigheter og plikter.

Kommunen har forberedt aktuelle kommunale, interkommunale, fylkeskommunale og private tjenester på at de vil få en ny beboer, elev, deltager, pasient mv. Kommunen innhenter nødvendig samtykke og formidler eventuelle særskilte behov.

 1. Kommuner som har spørsmål om bosettingen tar kontakt med IMDis kontaktsenter. 
 2. IMDi vil purre på kommunen dersom kommunens planlagte bosettingsdato i IMDinett overskrides.      
 3. Kommunen kontakter den enslige mindreårige flyktningen, dennes verge og og asylmottaket for å avtale praktiske forhold rundt flyttingen og bosettingen.
 4. Kommunen bør spørre flyktningen og vergen om flyktningen har søkt om familiegjenforening og status på søknaden. Dette for å sikre at husstanden får egnet bo- og omsorgsløsning. IMDi sjekker ikke status på søknader om familiegjenforening.
 5. Kommunen forbereder flyktningen på flyttingen og bosettingen. IMDi anbefaler direkte dialog med den enslige mindreårige flyktningen og vergen, enten på asylmottaket eller med bistand fra mottaket. Tydelig og realistisk informasjon om kommunen, type bolig, boforhold, skole- eller kvalifiseringsløp og fritidsmuligheter er et godt utgangspunkt. 
 6. Kommunen fremskaffer og tildeler egnet bo- og omsorgsløsning basert på barnets behov. Mange enslige mindreårige flyktninger over 15 år bor i bofellesskap med eller uten bemanning. 
 7. Dersom den enslige mindreårige flyktningen må søke om kommunal bolig, må kommunen bistå flyktningen og vergen med utfylling og innlevering av søknaden.
 8. Kommunen klargjør husleieforholdet og avtaler tid for innflytting med utleier og leietaker (flyktning og verge).
 9. Kommunen sørger for råd og veiledning før signering av husleiekontrakt før eller ved innflytting. Enkelte asylmottak bistår kommunene ved søknad om bolig og signering av husleiekontrakt. Asylmottakene har imidlertid ikke plikt til å bistå kommunene i dette. IMDi anbefaler bruk av tolk for gjennomgang av kontraktsvilkårene i husleieavtalen. 
 10. Leieboerforeningen tilbyr juridisk veiledning til kommunene ved bosetting av flyktninger.
 11. Kommunen bør spørre barn og unge om hva de liker å gjøre på fritiden, og undersøke mulighetene for deltakelse i en fritidsaktivitet.
 12. Kommunen sørger for at kommunale, interkommunale og/eller fylkeskommunale instanser får relevant og nødvendig informasjon om enslige mindreårige flyktninger som skal bosettes. I helsesaker bør kommunen så tidlig som mulig ha nødvendig dialog med helsetjeneste og/eller spesialisthelsetjeneste. 

 

IMDi: ansvar for å ta kontakt med kommunen hvis flyktningene ikke bosettes innen rimelig tid.

Kommune: ansvar for finne egnet bolig, ansvar for å yte lovpålagte tjenester etter opplæringsloven, barnehageloven og helselovene innen de frister som er fastsatt i lovene. Også ansvarlig for å yte andre tiltak og tjenester for å kunne tilby flyktningene likeverdige offentlige tjenester etter forvaltningsloven.

Enslige mindreårige flyktninger og deres familiegjenforente: alle barn i grunnskolealder skal delta i grunnskoleopplæring. Familiegjenforente foreldre kan ha rettigheter i henhold til integreringsloven og/eller opplæringsloven, mens familiegjenforente søsken under 18 år og over grunnskolealder har rettigheter etter opplæringsloven.

Statsforvalteren: ansvar for å føre tilsyn med kommunenes tilbud om blant annet Integreringsprogram, opplæring i norsk- og samfunnskunnskap, samt grunnskole- og barnehagetilbud etter gjeldende lover med tilhørende forskrifter.

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon