mann på trapp

Bostedsløs

Kartleggingen av bostedsløse høsten 2016 viser en stor reduksjon i antall bostedsløse i alle typer kommuner.

Definisjon bostedsløs

En bostedsløs er en person som ikke disponerer egen eid eller leid bolig og er i følgende situasjoner:

 1. Mangler tak over hodet kommende natt.
 2. Henvist til akutt/midlertidig botilbud (for eksempel natthjem, varmestue, pensjonat, campinghytte).
 3. I fengsel og skal løslates innen to måneder.
 4. I institusjon og skal skrives ut innen to måneder, inkludert ut av barnevernets omsorg.
 5. Midlertidig hos venner, kjente eller slektninger.

Det er et kriterium at man må være i kontakt med eller være kjent av tjenesteapparatet for å bli regnet som bostedsløs, og at man trenger hjelp til å løse boligproblemet. Personer som bor permanent hos nær familie eller pårørende er ikke bostedsløse. Det er heller ikke personer som bor i framleid bolig, studenter eller andre unge som bor på kortidskontrakter.

Fakta om bostedsløse

For sjette gang er antallet bostedsløse personer i Norge kartlagt. Resultatet viser at 3909 personer var uten et fast sted å bo i desember 2016. Det er en nedgang på 36 prosent fra forrige kartlegging, og det laveste antallet siden kartleggingene startet for 20 år siden. Tallene viser en særlig stor nedgang blant barn. I 2012 ble 679 barn registrert som bostedsløse sammen med sine foreldre. I 2016 er dette antallet 229 personer. Innsatsen overfor barn og unge som ikke bor bra, er prioritert i den nasjonale strategien Bolig for velferd.

De fleste bostedsløse bor hos venner/kjente (37%), i midlertidig tilbud (28%), i institusjon (14%), i fengsel (7%), uten overnatting (3%), akutt overnatting (2%) og krisesenter (1%). Viktigste inntektskilde for bostedsløse er sosialhjelp (33%), pensjon/trygd (24%), andre velferdsytelser (15%) og arbeidsrelatert (7%) viser kartleggingen er gjennomført av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Høgskolen i Oslo og Akershus utført på oppdrag fra Husbanken i 2016. Les mer i rapporten fra NIBR.

Langvarig innsats gir resultater

Siden starten av 2000-tallet har det vært flere statlige satsinger som har hatt som mål å forebygge og redusere bostedsløshet. NIBR mener de gode resultatene kan forklares med den langvarige innsatsen på det boligsosiale feltet. De viser til Husbankens boligsosiale program og kommunesatsing.

Film om det hjemløse mennesket 

Film fra den danske psykiateren Preben Brandt sitt innlegg "Skal brukeren tilpasses systemet eller skal systemet tilpasses brukeren?" på konferanse om nullvisjon for bostedsløshet den 17. januar 2018 i Bergen.

 

Preben forteller om egne møter med bostedsløse og reflekterer om hjelpeapparatets rolle.

Et viktig poeng i foredraget er at brukermedvirkning må ligge til grunn for alle former for tjenesteyting til bostedsløse og andre vanskeligstilte. Dermed blir det en sentral oppgave å håndtere det spennet som oppstår mellom system, profesjonell hjelper og bruker. Tjenestene i kommunene må samtidig som de tilbyr ordinære boliger i ordinære bomiljø, tilby individuell støtte med brukermedvirkning som et bærende prinsipp. 

 

Husbanken innhentet i 2019 erfaringer fra fem kommuner som har satt seg mål om å avskaffe bostedsløshet. Disse kommunene er Stord, Flora, Haugesund, Kristiansund og Sarpsborg. Kommunene er med i Husbankens kommuneprogram, og flere fremhevet kommuneprogrammet som et viktig grunnlag for å sette seg mål om å avskaffe bostedsløshet.

Bolig i seg selv ikke er nok. For å kunne opprettholde boforholdet må brukerne ha tilbud om individuelt tilpassede tjenester.

Alle kommunene har brukt en individbasert tilnærming i kombinasjon med tilpassede oppfølgingstjenester, hvorav tre av dem har brukt Housing First. Ved en individbasert tilnærming reduseres også naboprotester (NIMBY) og det bidrar til normalisering og integrering.

Suksessfaktorene ligger til grunn

Det som de fem kommunene fremhever som avgjørende for at oppnådde gode resultater, var faktorer som langt på vei sammenfaller med faktorene i «Suksessfaktorer for boligsosialt arbeid» omtalt i strategien Bolig for velferd: 

illustrasjon suksessfaktorer

Illustrasjon fra strategien Bolig for velferd, side 25.

I tillegg til disse suksessfaktorene nevnte kommunene flere faktorer som hadde vært avgjørende for at de oppnådde så gode resultater:

 • Kartlegging for god oversikt
  Kartlegging av hver enkelt bostedsløs, ha kontinuerlig oversikt over bostedsløse i kommunen, ha oversikt over egen boligmasse og fremtidig boligbehov.

 • Individbasert tilnærming og målrettet arbeid
  Arbeide målrettet med boligsosialt arbeid over tid, ha oppmerksomhet på individuelle ønsker og behov, etablere én og én, ikke tenke gruppe, oppsøke brukeren der han er, anvende recovery-basert praksis, etablere Housing First-team eller annen individbasert tilnærming, være tilgjengelig for brukerne, ha en boligplan for dem som bor midlertidig, tilby hjelp når noen risikerer utkastelse, utarbeide trygghetsplaner, ha kontakt med spesialisthelsetjenesten og kriminalomsorgen i de sakene der det er aktuelt.
 • Boliger
  Ha et helhetlig boligarbeid, bruke ordinære private og kommunale av god standard, bruke boliger integrert i ordinært bomiljø, frigjøre kommunale utleieboliger gjennom leie til eie, la brukeren få velge mellom tilgjengelige boliger, utbedre skader som måtte oppstå på boligene ved hjelp av egne vaktmestere og gjerne i samarbeid med brukere.

 • Tverrfaglig samarbeid og se virkemidlene i sammenheng
  Ha tverrfaglige og tverretatlige samarbeidsarenaer der en ser ulike virkemidler i sammenheng, inkludert oppfølgingstjenester.

 • Brukermedvirkning
  Metodene som anvendes i de fem kommunene har brukermedvirkning/brukerstyring som bærende element. Dette gjelder også for de to kommunene som ikke bruker Housing First-metoden.

Selv om en kommune på ett tidspunkt oppnår gode resultater innenfor arbeidet med å bekjempe bostedsløshet, kreves det et kontinuerlig arbeid for å opprettholde det gode resultatet. 

Prosjekt bostedsløse (2001 - 2004)

Den politiske prioriteringen av arbeidet med å avskaffe bostedsløse i Norge startet med «Prosjekt bostedsløse» som ble forankret i St.meld. nr. 50 (1998-99) Utjamningsmeldinga «Om fordeling av inntekt og levekår i Noreg».

Prosjekt bostedsløse ble et fireårig nasjonalt forsøksprosjekt gjennomført i syv kommuner (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Tromsø) og tre organisasjoner (Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Kirkens Sosialtjeneste). Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2004. Målene for prosjektet var:

 • Utvikle og etablere boløsninger og modeller for å motvirke og forebygge bostedsløshet.
 • Etablere og prøve ut ulike former for hjelpetilbud i botilbudene.
 • Etablere et formalisert gjensidig, tverretatlig tjenestetilbud.
 • Husbankens tilskudds- og låneordninger skal benyttes.
 • Deltakerne skal delta i kunnskapsinnhenting og formidling under hele prosjektperioden.

Staten gikk inn med driftsmidler til en del av bo- og tjenestetilbudene i kommunene og organisasjonene. Kommunene og organisasjonene brukte Husbankens økonomiske virkemidler til kjøp og/eller bygging og ombygging av boliger. Innsatsen ble koordinert av Husbanken, og evaluert av Byggforsk. Se også evalueringer og rapporter fra prosjektet på husbanken.no.


På vei til egen bolig (2005 - 2007)

Strategien «På vei til egen bolig» viderefører innsatsen fra Prosjekt bostedsløse, men favne bredere. Alle kommuner skulle bli involvert i å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Strategien fulgte opp målsettingene i regjeringens tiltaksplan mot fattigdom, St.meld.nr.6 (2002-2003) Tiltaksplan mot fattigdom.

Målet for strategien var at alle skal bo godt og trygt, også de som trenger bistand og tilrettelegging for å skaffe seg en bolig og holde på denne. Strategien var et samarbeid mellom fire departement, og arbeidet ble koordinert av Husbanken.

Innen 2007 var målet at:

 • Begjæringer om utkastelser er redusert med 50 prosent og utkastelser med 30 prosent.
 • Ingen skal tilbringe tid i midlertidige løsninger etter løslatelse fra fengsel.
 • Ingen skal tilbringe tid i midlertidige løsninger etter utskrivelse fra institusjon.
 • Ingen skal tilbys døgnovernatting uten kvalitetsavtale.
 • Ingen skal tilbringe mer enn tre måneder i midlertidige botilbud.

Strategien Bolig for velferd (2014 - 2020)

Etter gjennomført og evaluert strategi På vei til egen bolig, ble arbeidet med en ny nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, "Bolig for Velferd" (2014-2020) etablert. Her samarbeider fem departementer og seks direktorater. Husbanken en koordinerende rolle.

Strategien bygger på NOU: 2011 Rom for alle.

Bostedsløse
Personer som ikke disponerer egen eid eller leid bolig, men som er henvist til tilfeldige eller midlertidige boalternativer, bor midlertid hos nær slektning, med venner eller kjente, personer som befinner seg under kriminalomsorgen eller institusjon og skal løslates eller utskrives innen to måneder og ikke har bolig. Som bostedsløs regnes også personer uten ordnet oppholdssted kommende natt. Som bostedsløs regnes ikke personer som bor i framleid bolig eller bor varig hos pårørende eller nær slektning.
 • Trauma and Homelessness, FEANTSA Homeless in Europe magazine, desember 2017.
  Traumer er allment anerkjent som et av de mest presserende helseproblemene. Traumer er et av de mest presserende helseproblemene, og kostnadene ved å ignorere traumer er høye. Det kan føre folk inn og ut av fengsler, sykehus og ut på gaten. Utvikling av traumasensitive tjenester krever ikke enorme ressurser, men krever endring i måten organisasjoner jobber på.
 • Er du bostedsløs?
  Informasjonsside fra Unginfo til deg som har blitt kastet ut av hjemmet ditt eller har akutt behov for hjelp.
 • FNs menneskerettighetserklæring, Artikkel 25.
  Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter
  mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom,
  arbeidsuførhet,
 • Botilbud for ungdom som springbrett til å greie seg selv

  Erfaringene i Bærum kommune er at oppfølgingstiltak for ungdom er lite hensiktsmessig hvis boligsituasjonen er krevende. En tilfredsstillende bosituasjon må til for å lykkes med studier, skole eller arbeidsrettede tiltak. Løsningen i kommunen ble et eget botiltak med hybler, seks måneders leiekontrakt, og gode ressurser til å hjelpe ungdommen videre for egen bolig.

  Ungdomsavdelingen ved NAV Bærum har til enhver tid ca. 15-20 ungdom som er registrerte uten fast bolig. Flere ungdommer har bolig, men de mestrer ikke alle aspekter ved å bo og har dermed behov for oppfølgingstjenester. Ungdommene som tilbys leiekontrakt forutsettes å være i aktivitet på dagtid, som jobb, utdanning eller andre tiltak i regi av NAV.

  Kommune
  Bærum kommune
 • Kartlegging av kommunale boliger og etablering av boligkontor

  Gjennom systematisk kommunal innsats og deltakelse i statlig finansierte utviklingsprosjekter har Verdal kommune høsten 2018 ingen bostedsløse og en bedret situasjonen for vanskeligstilte barnefamilier.

  Kartlegging og veiledning av leietakere og etablering av boligkontor med oppfølging av leietakerne har bidratt til å målet om ingen bostedsløse. Bevisstgjøring rundt bosetting av barnefamilier har ført til at barnefamilier ikke lenger bosettes i kommunale boliger. I tilfeller der barnefamilier må innom kommunal bolig, tilstrebes det å finne bolig i et område som er egnet for barnefamilier, for eksempel områder uten kjent rusmisbruk.

  Kommune
  Verdal kommune
 • Foyer Bodø

  Foyer Bodø er et tilbud til ungdom mellom 16 og 23 år som er - eller står i fare for å bli - bostedsløse, og har behov for hjelp og veiledning. Foyer Bodø er tilknyttet barneverntjenesten i kommunen. Ungdommene som søkes inn i Foyer er allerede i kontakt med NAV, Flyktningkontoret eller Barneverntjenesten i kommunen. Foyer tilbyr bolig, veiledning og bistand til koordinering, tilrettelagt den enkelte ungdommen, slik at det er lettere for ungdommen å få oversikt og ta styring i eget liv. Det skapes et hjem, og endring i eget liv skapes gjennom trygg og god tverrfaglig oppfølging som bidrar til selvstendige unge voksne.

  Kommune
  Bodø kommune
 • Bostedløse inn i privat leiemarked

  Gjennom målrettet arbeid, omorganisering og forankring i både kommuneledelse og på operativt nivå, har Haugesund klart å bosette 53 bostedsløse på ett år. Eget kartleggingsverktøy er utviklet i samarbeid med Rambøll.

  Kommune
  Haugesund kommune
 • Fra bostedsløs til beboer

  Tromsø Kommune vil gjennom prosjektet «Fra bostedsløs til beboer» styrke det boligsosiale arbeidet overfor bostedsløse i kommunen. Prosjektet skal bidra til å utvikle gode rutiner for samhandling mellom tjenestene på systemnivå, og styrke den individrettede oppfølgingen av de som søker midlertidig botilbud etter § 27 i Lov om sosiale tjenester i NAV. Dette skal bidra til raskere overgang til varig bolig for de med behov for bistand. NAV Tromsø og Boligkontoret er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.

  Kommune
  Tromsø kommune
 • Fra ungdom til voksen

  Bydel Bjerke hadde behov for å øke innsatsen rundt ungdom i alderen 17-25 år. Det var ønskelig med et tettere samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV. Prosjektet Fra Ungdom til Voksen ble utviklet som en del av Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) i perioden 2011-2015. Gjennom deltakelsen i programmet ble prosjektet utviklet, blant annet for å bidra til helhetlig boligsosialt arbeid i bydelen.

  Kommune
  Oslo kommune
 • Bolig Nu

  Prosjektet Bolig Nu i Bodø ble etablert fordi kommunen hadde et ønske om å redusere antall husstander med behov for midlertidig bolig. Man ønsket også å redusere lengden på bo-opphold på pensjonat og hospits, fordi dette er både lite tilfredsstillende for den enkelte, og medfører store kostnader for Bodø kommune ved NAV Bodø. Gjennom prosjektet har brukerne fått oppfølging og hjelp til å skaffe bolig og tilpassede tjenester som trengs for å kunne bo.

  Kommune
  Bodø kommune
 • DUE - Der Ungdommen Er

  Type tjenestetilbud: Oppfølging i egen bolig
  Beliggenhet: Bergen kommune og omegnskommuner
  Målgruppe: Ungdom opp til 23 år
  Antall deltagere: 80-90
  Bemanning: 22 årsverk
  Tilgjengelighet: Døgnberedskap
  Boligtype: Leie privat
  "Der Ungdommen Er" - DUE er et barnevernstiltak og bo- og nærmiljøtiltak i Bergen kommune. Idégrunnlaget til DUE er å hjelpe ungdom som trenger koordinerte tjenester, der de er, når de trenger det. Det etableres individuelle prosjekter rundt hver enkelt ungdom med utgangspunkt i hans eller hennes individuelle ferdigheter. 

  Kommune
  Bergen kommune
 • Boveileder i NAV i Sandnes

  Brukere i NAV som bor i midlertidig botiltak eller som står i fare for å miste boligen sin, får målrettet bistand til å skaffe seg bolig (primært) i privat leiemarked av boveileder i NAV.

  Kommune
  Sandnes kommune
 • Oppsøkende behandlingsteam

  Oppsøkende behandlingsteam (OBS) er et samarbeidstiltak mellom Stavanger kommune og Stavanger universitetssykehus. Teamet skal sikre gode og samordnede tjenester for brukere med alvorlige psykiske lidelser med ulik type tilleggsproblematikk, og som gjerne har behov for både oppfølging fra kommune og spesialisthelsetjeneste.

  Kommune
  Stavanger kommune
 • Frelsesarmeens bo- og omsorgssenter

  Frelsesarmeen har nybygd og ombygd et boligkompleks for rusmiddelbrukere. Boligene gir et godt botilbud for 15 brukere med behov for tett oppfølging. Tiltaket reduserer antall bostedsløse i Haugesund kommune, og er i tråd med kommunens boligsosiale handlingsplan.

  Kommune
  Haugesund kommune
 • Tandem Kristiansand kommune

  Tandem er et samarbeid mellom Sørlandet sykehus HF og Kristiansand kommune om å yte tjenester til en gruppe mennesker som har samtidige rus og psykiske lidelser. Tjenestetilbudet skal omfatte de brukerne som ikke klarer å nyttiggjøre seg hjelp fra hverken 1. eller 2. linjetjenesten hver for seg.

  Kommune
  Kristiansand kommune
 • Bo-oppfølging med elementer fra Housing First

  Forprosjekt for å undersøke om et Housing First team kan bli et supplement til det allerede eksisterende tilbudet i kommunen. Stavanger kommune gjennomførte, i samarbeid med Helse Stavanger, Avdeling Unge Voksne, et forprosjekt der en kartla målgruppen for et mulig Housing First prosjekt, beskrev samarbeidsmuligheter, ressursbehov og mulige finansieringskilder. Det ble utarbeidet en prosjektrapport (se vedlegg).

  Ut fra prosjektrapporten ble der skrevet en politisk sak der forslag til vedtak var å etablere et bo-oppfølgingsteam basert på prinsipper fra Housing first modellen i Stavanger kommune. Forslag til vedtak ble vedtatt, og i 2015 startet Stavanger kommune opp prosjektet. Prosjektet er to-årig.

  Kommune
  Stavanger kommune
 • Topdalsveien 18: Omsorgsboliger med aktivitetstilbud

  Botilbudet er 17 småhus inkludert 3 boliger for par, og det hele ble innflyttingsklart i oktober 2013. Bruttoarealet for hver av de ordinære boenhetene er ca 42 kvadratmeter. Boligene er av type passivhus med fokus på energisparing.

  Etableringen har skjedd med en del kontroverser og skepsis. Det var mange, både naboer og fagfolk, som så problemer med å plassere så mange mennesker med rusutfordringer og psykiske plager på ett sted.

  Etableringen av disse boligene har blitt til gjennom stor grad av brukermedvirkning. Beboerne har alle et langt rusliv bak seg.

  Kommune
  Kristiansand kommune
 • Boligtjenesten i Drammen kommune

  Drammen kommune har fått til et relativt velfungerende samarbeid med Kriminalomsorgen, der innsatte blir godt fulgt opp av kommunen ved behov for bolig. Eksempelet beskriver også hvordan Drammen har jobbet med organiseringen og internt samarbeid på tvers for å gi god oppfølging av boligsøkere.

  Kommune
  Drammen kommune
 • Boligsosialt utviklingsprogram Holmestrand 2011-2015

  Grunnet store boligsosiale utfordringer gjennomførte Holmestrand kommune en bred boligsosial satsing gjennom Husbankens boligsosiale utviklingsprogram fra 2011 til 2015. Programarbeidet har vært intensivt og involvert ledere fra ni av kommunens virksomheter. Sammen er lederne ansvarlige for områdene; økonomi, helse, sosial, omsorg, plan og bygg og kommunalteknikk og eiendom. Innsatsområdene for det boligsosiale utviklingsprogrammet strakk seg over alle disse ansvarsområdene, og fra politisk-, via strategisk-, til operativt nivå i kommunen.

  Kommune
  Holmestrand kommune
 • Eigen avdeling for pasientar med psykiske lidingar og rusproblematikk i sjukeheim

  Stord sjukeheim har ei gruppe i langtidsavdeling for sjukeheimspasientar som har psykiske lidingar og/eller helseproblem grunna langvarig rusavhengighet. Gruppa er tilrettelagt med god kompetanse hos personalet. Sjukeheimen skal no utvidast og i planlegginga av nytt bygg vert ei avdeling utforma med tanke på denne pasientgruppa.

  Kommune
  Stord kommune