Bosetting av overføringsflyktninger

Fase 2: Formidling av flyktninger

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Uttak av overføringsflyktninger
Fase 2
Formidling av flyktninger
Fase 3
Forberede bosetting
Fase 4
Bosetting og integrering
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Overføringsflyktninger bor fortsatt i utlandet. Her beskrives ansvarsdeling og nødvendig kommunikasjon mellom IMDi, UDI, kommune og flyktning slik at flyktningene får tidspunkt for ankomst til Norge.

 

Resultater fra fasen

Overføringsflyktningene får beskjed om når de skal bosettes og hvor i Norge de skal bo. Kommunen får vite hvem de skal bosette, bestemmer ankomstdato og forbereder bosettingen. 

 1. IMDi får informasjon fra UDI om overføringsflyktninger som er klare for å komme til Norge. 
 2. IMDi bruker informasjonen fra uttakskommisjonen til å finne en egnet bosettingskommune til overføringsflyktningene. Informasjon om familieforhold, relasjoner i Norge, utdanning, arbeidserfaring, språk og eventuelle særskilte behov kan avgjøre hvilken kommune IMDi formidler husstanden til. Dersom noen i husstanden har særskilte helseutfordringer kan dette være forhåndsdokumentert av UNHCR.
 3. IMDi tar så langt mulig følgende hensyn ved valg av egnet kommune for overføringsflyktninger:
  • Helseutfordringer som fordrer spesialisthelsetjenester.
  • Familie i rett opp- og nedadstigende linje.
  • Jobb- og utdanningsmuligheter.
 4. IMDi fordeler overføringsflyktninger sammen med øvrige flyktninger til kommunene via fagsystemet IMDinett. Fordelingen er anonymisert. Kommunene får tilgang til opplysninger om tidligst mulig ankomst, innreisefrist, kjønn, nasjonalitet, fødselsår, familieforhold, yrke, språk, utdanning og helse.
 5. IMDi forventer tilbakemelding fra kommunen innen en uke.
 6. Kommunen aksepterer fordelingen via IMDinett og legger inn dato for bosetting. Dato må tidligst være innen fire uker fra fordeling via IMDinett, og senest innen flyktningenes innreisefrist.
 7. Bosettingsdatoen kommunen setter i IMDinett formidles til UDI.
 8. UDI avgjør dato for ankomst og planlegger reisen i samarbeid med IOM
 9. Dersom kommunen avslår fordelingen, må avslaget begrunnes og registreres i IMDinett.
 10. IMDi fatter vedtak om bosettingskommune for hver enkelt flyktning. Vedtaket gir rett til bosetting med offentlig hjelp i kommunen og deltakelse i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven.
 11. IMDi sender brev til bosettingskommunen om at navngitt person skal bosettes i deres kommune. I brevet oppgir IMDi bosettingsrelevant informasjon og hvor personen befinner seg. Kartleggingsskjema om flyktningen legges ved. Kommunen mottar også en kort rapport om kjennetegn ved aktuell flyktninggruppe og situasjonen i transittlandet. Dersom en i husstanden har særskilte helseutfordringer, og dette er dokumentert, vedlegges helseopplysninger.
 12. Kommunen har nå tilgang til informasjon om den enkelte flyktning i IMDinett.
 13. UDI informerer kommunen om at reisen er bestilt og tidspunkt for å ankomst.

 

   

IMDi: Ansvar for å formidle til kommunen en anonymisert fordeling over bosettingsklare flyktninger i IMDinett. Ved aksept ansvar for å formidle person- og enkelte helseopplysninger om flyktningen til kommunen via IMDinett. Ved helsesaker har IMDi ansvar for å formidle dokumenterte helseopplysninger. Ansvar for å fatte vedtak om bosettingskommune til flyktning. Ansvar for å formidle bosettingsdato til UDI.

Kommune: Ansvar for å svare IMDi på fordelingen, det vil si om kommunen kan bosette de fordelte flyktningene innen angitt tidsvindu. Ved aksept forplikter kommunene seg til å sørge for egnet bolig på fastsatt ankomstdato og yte nødvendige tjenester.

UDI: Ansvar for å formidle bosettingsdato og arrangere reisen for flyktningene. Ansvar for å informerer kommunen om den planlagte reisen.

Utlendingsloven regulerer utlendingers adgang til og opphold i Norge. Både oppholdstillatelse på grunnlag av flukt, familie, arbeid og EØS er regulert i loven. Loven har også regler om grensekontroll og sanksjoner.  

Loven skal styrke grupper av nyankomne innvandreres muligheter til raskt å komme i arbeid. Introduksjonsloven regulerer to ordninger, opplæring i norsk og samfunnskunnskap og introduksjonsprogram for kvalifisering til arbeidsliv eller utdanning. 

Rundskrivet er et hjelpemiddel for kommunene i deres arbeid med å gjennomføre ordningene i introduksjonsloven. Rundskrivet gir utfyllende informasjon om reglene i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter, og er laget som et oppslagsverk.

Mottakets bosettingsforberedende arbeid skal bidra til å nå det nasjonale målet om rask bosetting i områder med muligheter for kvalifisering, arbeid og utdanning.