Bosetting av overføringsflyktninger

Fase 3: Forberede bosetting

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Uttak av overføringsflyktninger
Fase 2
Formidling av flyktninger
Fase 3
Forberede bosetting
Fase 4
Bosetting og integrering
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Kommunen legger til rette for bosetting av hver enkelt flyktning. Flere instanser i og utenfor kommunen informeres eller involveres, for eksempel NAV, boligutleiere, helsetjeneste, barnehage, skole, frivillige organisasjoner mv.

Resultater fra fasen

Kommunen skaffer egnet bolig, kommunal eller privat, til husstanden.

Kommunen har forberedt aktuelle kommunale, interkommunale og eventuelt fylkeskommunale tjenester på at de vil få en ny leietaker, elev, deltager, pasient mv. Kommunen har også formidlet eventuelle særskilte behov. 

  1. Kommuner som har spørsmål til bosettingssaken tar kontakt med IMDi.     
  2. Kommunen ved flyktningetjenesten, boligkontor eller eiendomsavdeling tildeler og/eller leier inn egnet bolig. 
  3. Kommunen forbereder henting av overføringsflyktningene når de kommer til Norge. 
  4. Kommunen klargjør husleieforholdet, matservering, eventuelt møbler og inventar og har avtalt tid for innflytting med utleier.
  5. Kommunen legger til rette for bruk av tolk i ankomstfasen, enten oppmøte eller bruk av telefontolk.
  6. Kommunen sørger for at kommunale, interkomunale og/eller fylkeskommunale instanser får relevant og nødvendig informasjon om flyktningene som skal bosettes. I helsesaker bør kommunen så tidlig som mulig ha nødvendig dialog med helsetjeneste og/eller spesialisthelsetjeneste. 

 

IMDi: ansvar for å ta kontakt med kommunen hvis flyktningene ikke bosettes innen rimelig tid.

Kommune: ansvar for finne egnet bolig, ansvar for å yte lovpålagte tjenester etter introduksjonsloven, opplæringsloven, barnehageloven og helselovene. Også ansvarlig for å yte andre tiltak og tjenester for å kunne tilby flyktningene likeverdige offentlige tjenester etter forvaltningsloven.

Flyktninger og deres familiegjenforente: ansvar for å delta i introduksjonsprogram, herunder norskopplæring og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, og ansvar for at barn og unge får delta i grunnskoleopplæring.

Fylkesmannen: ansvar for å føre tilsyn med kommunenes tilbud om blant annet introduksjonsprogram, opplæring i norsk- og samfunnskunnskap, samt grunnskole- og barnehagetilbud etter gjeldende lover med tilhørende forskrifter.

Loven skal styrke grupper av nyankomne innvandreres muligheter til raskt å komme i arbeid. Introduksjonsloven regulerer to ordninger, opplæring i norsk og samfunnskunnskap og introduksjonsprogram for kvalifisering til arbeidsliv eller utdanning.

Rundskrivet er et hjelpemiddel for kommunene i deres arbeid med å gjennomføre ordningene i introduksjonsloven. Rundskrivet gir utfyllende informasjon om reglene i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter, og er laget som et oppslagsverk.

Mottakets bosettingsforberedende arbeid skal bidra til å nå det nasjonale målet om rask bosetting i områder med muligheter for kvalifisering, arbeid og utdanning.

Handlingsrom

Kommunen kan etter loven velge å tilby introduksjonsprogram til flere grupper av flyktninger og deres familiegjenforente. Målgruppen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap er vesentlig videre enn for introduksjonsprogram.