ARBEIDSPROSESS

Bosetting av overføringsflyktninger

Kort om arbeidsprosessen

Hva er overføringsflyktninger og hvor mange kommer til Norge? Hvordan bosettes og integreres disse flyktningene? Overordnede svar finner du nedenfor.

Bakgrunn

I mange år på rad har forfølgelse, konflikt, krig, vold, brudd på menneskerettighetene og andre alvorlige hendelser ført til en økning i antall tvangsfordrevne over hele verden. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) ber mange land, inkludert Norge, om å bistå med å bosette disse flyktningene. Det er Stortinget som vedtar hvor mange overføringsflyktninger Norge skal ta imot årlig, og utlendingsforvaltningen ved UDI og IMDi gjennomfører vedtakene i samarbeid med kommunene.

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Uttak av overføringsflyktninger
Fase 2
Formidling av flyktninger
Fase 3
Forberede bosetting
Fase 4
Bosetting og integrering
Anmodningsbrev
IMDi årlige brev som anmoder kommunene om å bosette et gitt antall flyktninger det påfølgende året.
Asyl
Fristed for personer som har rett til internasjonal beskyttelse. Asyl eller beskyttelse benyttes som betegnelse på oppholdsstatus for alle som har rett til beskyttelse etter internasjonale konvensjoner, og som får oppholdstillatelse som flyktninger.
Beskyttelse
Betegnelse på oppholdsstatusen for alle som har rett til beskyttelse etter internasjonale konvensjoner og som får oppholdstillatelse som flyktninger, se også asyl.
Familieinnvandring
Brukes som samlebetegnelse for familiegjenforening og familieetablering. Familiegjenforening gjelder tilfeller hvor partene har levd sammen som ektefeller eller samboere før referansepersonen kom til Norge, eller hvor søkeren er referansepersonens barn. Familieetablering brukes når søkeren har inngått ekteskap med en person som allerede er bosatt i Norge, og partene ønsker å leve sammen her.
Flyktning
1) Person med rett til beskyttelse etter internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av. 2) I dagligtale ofte brukt om alle som har fått innvilget oppholdstillatelse etter søknad om asyl. Overføringsflyktninger og personer som har fått asyl/beskyttelse i Norge. I utlendingsloven likestilles personer som har fått opphold etter FNs flyktningkonvensjon, med personer som har fått opphold på grunnlag av andre internasjonale konvensjoner om beskyttelse. I Norge gis begge disse gruppene flyktningstatus, med de rettigheter som følger med. I SSBs statistikk brukes begrepet «personer med flyktningbakgrunn» om personer bosatt i Norge som en gang har kommet til Norge av fluktgrunner, inkludert familietilknyttede til flyktninger, uten hensyn til om personen har fått flyktningstatus etter Flyktningkonvensjonen.
Integrering
Integrering inngår som en del av inkluderingspolitikken. I ntegrering som begrep er blitt knyttet til innvandrere og har sammenheng med den økte innvandringen Norge har opplevd siden 1970-tallet. Samfunnsmessig integrasjon kan imidlertid også gjelde andre grupper, som for eksempel eldre eller funksjonshemmede, og integrasjon kan foregå på mange ulike nivåer i samfunnet.
Krysskulturell forståelse
Ansatte eller voksne som har kompetanse på hva det vil si å vokse opp med flere kulturer vil kunne være viktige støttespillere for de enslige, mindreårige flyktningene.
Kvalifiseringsprogrammet
Kvalifiseringsprogrammet er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen, og er lovens hovedvirkemiddel for å fremme overgang til arbeid. Programmet retter seg i første rekke mot langtidsmottakere av sosialhjelp og de som står i fare for å bli det. De som ønsker å delta må søke om dette på sitt lokale NAV-kontor. Kvalifiseringsprogrammet gjelder for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeidsevne og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven. Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking og kan inneholde andre tiltak som kan være med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid. Deltakere i program får kvalifiseringsstønad.
Kvoteflyktning
En flyktning som får komme til Norge etter organisert uttak av utlendingsdirektoratet (UDI) og FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR).
Overføringsflyktning
En person som får komme til Norge etter et organisert uttak av Utlendingsdirektoratet (UDI) og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).
Tolk
En tolk er en person som overfører mening muntlig fra ett språk til et annet, med unntak av tegnspråktolking, hvor meningen overføres mellom lyd og bevegelser. Å tolke vil si at innholdet blir overført i kortere bolker, hvor tolken overfører innholdet mellom bolkene. 
  • Boplan for leietakere i kommunale utleieboliger

    En boplan skal ikke erstattet behovet for vedtaksbaserte tjenester, men være et supplement og en hjelp til å styrke hverdagsmestringen og mulighetene i det ordinære leie-/eiemarkedet i løpet av kontraktsperioden i kommunal utleiebolig. Boplanen inneholder hovedmål og konkrete tiltak, utformet sammen med leietaker etter en recoveryorientert tilnærming. Boplanen er ment å koordinere de ulike elementene som spiller inn for en god og trygg boligkarriere. Boplanen er frivillig.

    Kommune
    Nittedal kommune