Bo- og støttetilbud for personer som er utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold

For personer over 18 år finnes det et nasjonalt bo- og støttetilbud for de som har vært utsatt for tvangsekteskap, trusler om tvangsgifte eller annen æresrelatert vold. Det er til sammen 22 plasser rundt om i landet. Det er Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll i Bufdir som tildeler plassene, les mer om kompetanseteamet og informasjon ved å følge denne lenken.

Hvem er målgruppen?

Den utsatte må ha behov for beskyttelse og være egnet til å dra nytte av tilbudet. Boligene er tilpasset både kvinner, menn og par. I enkelte tilfeller vil det også være mulig å gi et tilbud til enslige med barn.

Hvilken hjelp kan man få?
Erfaring viser at unge som søker hjelp på grunn av tvangsekteskap eller annen æresrelatert vold ofte har behov for mye støtte og oppfølging. Kommunene som drifter boligene, har ansatt personell med ansvar for å følge opp den enkelte beboer.

  • Beboerne får hjelp til å komme i kontakt med det øvrige hjelpeapparatet, som for eksempel politi, NAV, fastlege, DPS og familievernkontor.
  • Beboerne får i tillegg miljøterapeutisk oppfølging, tilpasset den enkeltes behov.
  • Det legges stor vekt på sikkerhet. Alle boligene er sikkerhetsvurdert av politiet.
  • Beboerne får oppfølging i inntil ni måneder.
  • Botilbudene finnes på ulike steder i landet. Tilbudet består både av leiligheter, hybler og kollektiv.