Søknad og vedtak om kommunal bolig

Fase 3: Vedtak

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Søknad om kommunal bolig
Fase 2
Saksbehandling
Fase 3
Vedtak
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Skriftlig vedtak om tildeling eller avslag på kommunal utleiebolig sendes til søker.

Innholdet i vedtaket skal være (i prioritert rekkefølge):

 • konklusjon; tildeling eller avslag
 • begrunnelse

Hvis tildeling:

 • hvilken type bolig søkeren tildeles
 • lengden på leieforholdet
 • henvisning til eventuelle vedlegg

Uansett utfall:

 • klageadgang

Resultater fra fasen

Kommunen har fattet endelig vedtak i tråd med regelverket, om nødvendig etter behandling av klage.

 • Kommunen (ved den som har fullmakt) fatter vedtak «uten ugrunnet opphold», senest innen en måned etter søknaden er mottatt (se forvaltningslovens § 11 a).
 • Vedtaket skal fattes selv om kommunen ikke har tilgjengelige boliger. Tildeling av bolig kan komme i etterkant.
 • Vedtaket regnes som et enkeltvedtak, jfr. forvaltningsloven § 2.
 • Vedtaket skal inneholde hvilken type bolig søkeren har fått tildelt og informasjon om hvem man skal kontakte for å avtale visning av boligen og å skrive kontrakt.
 • Vedtaket skal ha en begrunnelse og vise til aktuelt lovverk.
 • I vedtaket skal kommunen opplyse om klageadgang og klagefrist. Vedtaket skal også inneholde informasjon om hjelpen søkeren kan forvente å få ved en eventuell klage.
 • Ved avslag på tildeling av bolig skal kommunen vurdere om søkeren skal få veiledning om mulighetene for å søke andre boligsosiale virkemidler. Disse kan for eksempel være bostøtte, NAV-garanti eller økonomisk veiledning.

Kommunens vedtaksinstans har ansvar for å:

 • sørge for at saken er godt nok opplyst
 • skrive vedtaket og sende det til søkeren
 • sørge for at saksbehandlingen er forsvarlig
 • vurdere klager som kommer inn, og omgjøre eller opprettholde opprinnelig vedtak
 • hvis avslaget blir opprettholdt - overføre saken til klageutvalget i kommunen

Søkeren har ansvar for å:

 • sette seg inn i vedtaket
 • vurdere å klage, begrunne og dokumentere klagen og holde seg til klagefristen

Klageutvalget har ansvar for å:

 • behandle klagen
 • gå gjennom eventuelle nye opplysninger i saken
 • vurdere om vedtaket er i tråd med lov- og regelverk