Søknad og vedtak om kommunal bolig

Fase 2: Saksbehandling

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Søknad om kommunal bolig
Fase 2
Saksbehandling
Fase 3
Vedtak
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Gå gjennom mottatt søknad og vedlegg/tilleggsopplysninger. Sjekk at alle relevante opplysninger for saken har kommet med. Avklar hva som er boligbehovet. Vurder om den som søker er i målgruppen for kommunal utleiebolig og oppfyller grunnkravene i retningslinjene for tildeling. Vurder videre om kommunen må ta spesielle hensyn og om søkeren har behov for tjenester for å mestre boforholdet og livssituasjonen.

Resultater fra fasen

Kommunen har avklart om søkeren kvalifiserer for tildeling av kommunal utleiebolig og behandlet søknaden.

Kommunen mottar søknaden: 

 • Sender søknaden til rett avdeling eller saksbehandler 

Saksbehandler går gjennom søknaden:

 • Sjekker at alle relevante opplysninger har kommet med og etterspør eventuelt det som mangler

Saksbehandler vurderer om:

 • Søker er i målgruppen for alternativ boligetablering ved bruk av startlån/boligtilskudd. Hvis finansiering til kjøp av bolig er aktuelt, gis den som søker informasjon om dette.
 • Andre enheter i kommunen også bør gjøre en faglig vurdering/boligkartlegging.
 • Det er behov for møte med søker (anbefalt). Hvis ja, avtal samtale eller hjemmebesøk.  

Andre vurderinger saksbehandler bør ha tenkt gjennom:

 • Søkerens behov opp mot regelverket (lover, forskrifter, retningslinjer, veiledere).
 • Kvalifiserer søkeren seg for tildeling av kommunal bolig? Fatt vedtak. 
 • Kvalifiserer søkeren ikke for tildeling av kommunal bolig? Gi avslag. 
 • Har søkeren behov for oppfølging fra kommunen etter innflytting? 
 • Trenger søkeren en bolig som er tilpasset noen personlige behov? 
 • Har søkeren noen behov når det gjelder nabolag og bomiljø?
 • Personen som søker: ansvarlig for å gi relevante og nødvendige opplysninger for søknaden. 
 • Kommunen ved saksbehandler: ansvarlig for å innhente relevante opplysninger og vurdere disse ut fra relevant regelverk for kommunale utleieboliger.

De paragrafer som handler om NAV sin plikt til å hjelpe med å skaffe midlertidig bolig.

De paragrafer som handler om enkeltpersoners krav til tjenester i hjemmet.

De paragrafer som handler om leietakers/utleiers rettigheter og plikter.

Forskrifter/retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig 

Den enkelte kommune har egne forskrifter/retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig.