Leie til eie for vanskeligstilte (kommunen kjøper først)

Fase 2: År 1-4 - husstanden leier boligen og sparer

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
År 0 - utvelgelse og kommunen kjøper en bolig
Fase 2
År 1-4 - husstanden leier boligen og sparer
Fase 3
År 5 - husstanden kjøper bolig
Fase 4
Etter år 5 - oppfølging etter kjøp
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Husstanden leier boligen. Lavere husleie enn markedsleie øker potensialet for å spare til egenkapital ved senere kjøp. Leietakers utgifter i perioden er kommunens utgifter på lån fra Husbanken, kommunens utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold og sparing. Kommunen har ansvar for generelt vedlikehold og ivaretar feil og mangler ved boligen i leieperioden.  Husleien skal dekke kommunens utgifter.

Resultater fra fasen

 • Husstanden har spart opp egenkapital til kjøp: Den lave leien som følge av utgiftsdekkende og ikke kostnadsdekkende leie, innebærer et subsidieelement som muliggjør sparing.
 • Husstanden vet hva som kreves for å få kjøpt boligen og er forberedt på å kjøpe og ta ansvar for bolig og lån.
 • Husstanden har opparbeidet egenkapital i boligen ved eventuell prisstigning. God ivaretakelse av boligen i leieperioden bidrar til økt prisstigning og egenkapital som kommer leietakeren til gode.
 • Husstandens incitament for å ivareta boligen kan redusere kommunens vedlikeholdsutgifter i leieperioden.

 • Det er kjøpt en bolig som er tilpasset husstandens behov. Kjøpet kan være finansiert med lån i ordinær finansinstitusjon eller med lån fra Husbanken og eventuelt tilskudd til utleieboliger.
         
 • Kommunen inngår en leieavtale med husstanden. I kontrakten får husstanden en opsjon på å kjøpe boligen i år fem (ev. år tre) for en gitt pris, gjerne kjøpesum i år 0. I prisen kan også dokumentavgift, tinglysingsgebyr og eventuelt andre gebyr i forbindelse med kjøpet legges inn. 

 • Leien kan bestå av kommunens utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), samt renter på grunnlånet (fast rente i leieperioden). Alternativt kan kommunen sette gjengs leie/markedsleie og sette en lavere kjøpspris i år 5 eller 3.

 • I leiekontrakt spesifiseres leietakers vedlikeholdsansvar. Det bør også spesifiseres hvordan husstanden skal spare penger til egenkapital ved kjøp. Leietaker kan spare som en del av husleien eller ved at kommunen setter krav til egenkapital som husstanden må ha spart opp i løpet av leieperioden.

 • I leieperioden kan husstanden ha behov for ekstra oppfølging og veiledning for å utnytte sparepotensialet. Noen husstander kan ha behov for at de sammen med kommunen oppretter en konto med felles disposisjonsrett, der husstanden kan sette inn penger. Kommunen må her samtykke til et eventuelt uttak.
         
 • Husstanden oppnår fordelene ved å eie gjennom prisstigningen, spare underveis og få en trygghet i bosituasjonen, samtidig som de ikke utsettes for tapsrisiko i leieperioden. 
             
 • Kommunen som utleier får dekket behovet for inntjening, ved salg fristilt midler til investering i ny bolig og ved å gi beboer (potensielt fremtidig) eierskap til boligen kan man bidra til at boligene blir bedre ivaretatt (redusert vedlikehold) og det kan løfte bomiljøet.
   
 • Finansieringen skreddersys for leie før eie. For eksempel kan lånet løpe avdragsfritt i leieperioden, og med en fastrenteavtale som tilsvarer lengden på leiekontrakten. Slik skapes forutsigbarhet for utgifter i leieperioden, samt at man bare betaler renter, og ikke avdrag på lånet. Det vil også kunne være mulig å tilpasse lånets nedbetalingstid. For kjøp til vanskeligstilte kan nedbetalingstiden på lånet fra Husbanken være 50 år.

 • Hvis husstanden bestemmer seg for å ikke kjøpe boligen, avsluttes leieforholdet. Alternativt inngås ny leiekontrakt. Oppspart egenkapital bør tilfalle husstanden, med mindre annet er avtalt.
 • Kommunen har ansvar for å følge opp om leietaker oppfyller sine forpliktelser i leieperioden
         
 • Leietaker har ansvar for å oppfylle leiekontrakten gjennom å ivareta boligen, dekke utgifter, spare etter evne og legge til rette for å kunne betjene boliglån etter kjøp.

Leietaker er ansvarlig for å oppfylle kravene i leiekontrakten og for å legge til rette for fremtidig boligkjøp.