Mor og barn og pappa i et soverom
ARBEIDSPROSESS

Leie til eie for unge/ personer i etableringsfasen med boliglån i bank

Kort om arbeidsprosessen

Husstanden oppfyller ikke kravene til egenkapital og får dermed ikke lån i bank på nåværende tidspunkt, selv om de kan ha betjeningsevne. Husstanden har potensiale for å eie, og er derfor interessant for utbyggere. Utbygger eventuelt i samarbeid med kommune framskaffer en bolig som er tilpasset husstandens behov. Husstanden inngår et leieforhold, vanligvis i tre eller fem år. Prisstigning i leieperioden tilkommer leietaker helt eller delvis og representerer egenkapital på kjøpstidspunktet. Sparing i perioden kan også bidra til opparbeidelse av nødvendig egenkapital. Ved utløpet av leieperioden kjøper husstanden boligen til prisen fastsatt i år 0. Kjøpet finansieres ved hjelp av oppspart egenkapital, egenkapital i form av prisstigning på boligen, samt lån i bank. For langvarig vanskeligstilte kan det være aktuelt med startlån og eventuelt tilskudd til etablering. Se arbeidsprosessen «Leie til eie for vanskeligstilte» for denne gruppen.

Bakgrunn

Leie før eie er interessant for kommuner som ønsker å beholde og bosette unge i etableringsfasen for å hindre utflytting fra kommunen. Det kan også være relevant for personer som må nyetablere seg for eksempel etter et samlivsbrudd. Nybygging vil kunne lette presse på eksisterende leiemarked for andre vanskeligstilte. Husbanken skal bidra til at det kommer flere egnede boliger på markedet.

Utbyggere ønsker å sikre at ferdigstilte boliger ikke blir stående tomme og usolgte. De fleste utbyggere har krav om salg av en viss andel boliger før igangsettelse. Dersom markedet for kjøp ikke er stort nok, kan avtaler om leie til eie oppveie for manglende salg fra oppstart av prosjektet.

Norge har et skattesystem som favoriserer boligeiere mer enn leietakere. Dette innebærer at det i et lengre tidsperspektiv er mer gunstig å eie bolig framfor å leie den. Leiemarkedet er i dag kjennetegnet av korttidsleie og mange små boliger. De fleste har et ønske om å eie egen bolig både for å selv få godene av en eventuell prisvekst i boligmarkedet, og for å få stabilitet i egen bosituasjon. Erfaring med eierlinjen viser at bomiljøer der mange eier egen bolig gir et bedre og mer stabilt bomiljø enn der det er stor andel leieboliger.

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
År 0 - framskaffelse av bolig
Fase 2
År 1 - 4 - leieperiode i bolig
Fase 3
År 5 - husstanden kjøper bolig
Delt eierskap
Modell som i stor grad har vært benyttet i Storbritannia, der leietaker kjøper seg inn i boligen kommunen eier. I Storbritannia har man rett til å kjøpe den kommunale boligen som man bor i. Det norske boligmarkedet og tilgjengelige boligvirkemidler gjør delt eierskap lite aktuelt i Norge. En stor andel kommunale boliger er borettslagsboliger som ikke tillater delt eierskap. Ordningen krever mye administrasjon og er lite fleksibel.
Gjengs leie
Leie basert på gjennomsnittlig markedsleie over en lengre forutgående periode innenfor et visst geografisk område, for eksempel kommune eller bydel. Har leieforholdet vart i mer enn to år og seks måneder, kan begge parter kreve at leien blir satt til gjengs leie.
Leie før eie for varig vanskeligstilte

Kommunen inngår tidsbestemt leiekontrakt med en husstand, der husstanden får mulighet for å kjøpe boligen etter endt kontraktsperiode, ofte fem eller tre år. Forutsetningen er at husstanden har et potensial for økt inntekt/betjeningsevne til et tilstrekkelig stort boliglån på sikt. I tillegg skal husstanden ha oppfylt en avtale om betaling av husleie og helst sparing. Sparingen kan enten være en del av månedlig husleie eller sparing parallelt. Husstanden får kjøpe boligen til en avtalt kjøpesum ved inngåelse av leiekontrakt. Oppspart egenkapital, startlån og eventuelt tilskudd til etablering brukes for å finansiere kjøpet ved utløp av leieperioden.

Leie før eie rettet mot unge

Dette er leie før eie prosjekter som retter seg mot unge uten eller med liten egenkapital. Eksempel på dette i Norge har vært BATE boligbyggerlag i Randaberg og OBOS i Sandnes. Målgruppa er unge med alminnelig god inntekt, men som ikke kommer inn på det ordinære boligmarked fordi de har for liten egenkapital. Disse prosjektene omfatter nybygde boliger der unge sparer og får ta del i prisutviklingen på boligen i leieperioden.

Markedsleie
Den leien som til enhver tid tilbys og aksepteres av leietakere i markedet. Markedsleien vil variere avhengig av geografisk område.
Opsjon
En opsjon er en rett, men ikke en plikt, til på et tidspunkt å kjøpe noe (en bolig, verdipapir, aksjer eller varer) til en forhåndsavtalt pris.
 • Leie før eie i Gjøvik

  I Gjøvik er det en satsning for at barnefamilier uten egenkapital skal lykkes med å skaffe seg en eid bolig. Familiene gis et tilbud om å leie bolig i fem år, og det avtales en sparedel i leieperioden. Leietaker får en opsjon til å kjøpe boligen til fastsatt pris ved utgangen av perioden. Gjøvik Boligstiftelse, Gjøvik kommune og NAV Gjøvik har i samarbeid etablert dette tilbudet.

 • Leie til eie for unge i Lillebyen borettslag TOBB

  Boligbyggelaget TOBB har utviklet konseptet Leie-før-Eie for å bidra til at TOBB- medlemmer som mangler tilstrekkelig egenkapital, men ellers har tilstrekkelig inntekt til å forsvare boligkostnader, skal komme i posisjon til å kjøpe egen bolig.

  Leie-før-Eie i Lilleby er forbeholdt medlemmer i TOBB som ikke eier eller har eid bolig tidligere. Leie-før-Eie går ut på at TOBB-medlemmet inngår både en leieavtale og en opsjonsavtale om kjøp. Etter tre til fem år som leietaker har beboeren rett til å kjøpe leiligheten, og eventuell verdistigning i perioden tilfaller leietaker. Verdistigningen i boligen kombinert med sparing i leieperioden, kan være det som skal til for at beboeren kan oppfylle kravet om egenkapital, og dermed få vanlig boliglån.

  Kommune
  Trondheim kommune
 • OBOS Bostart på Ulven

  OBOS har lansert en ny innovativ prismodell som vil gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet for unge uten starthjelp hjemmefra. OBOS BOSTART innebærer en vesentlig lavere pris i forhold til ordinær pris på leiligheter.

  Kommune
  Oslo kommune