Et par til veiledning

Sosialfaglige tips i møte med boligsøker

Teksten inneholder tips til hva man må tenke på i prosessen med boligsøker. Rett bolig til rett person handler om å bli få en oversikt over boligsøkers situasjon og behov for å kunne skaffe en riktigst mulig bolig til vedkommende.

Teksten er et tilpasset utdrag fra «Metodehåndbok i boligframskaffelse» laget av Oslo kommune.

Boligbehovet endrer seg i forhold til alder og livssituasjon. Som saksbehandler i kommunen er det ikke alltid like lett å vite hvilken rolle en får før man blir bedre kjent med boligsøkeren. Boligsøkerens problematikk kan ofte være mer kompleks enn man først får inntrykk av.  

Sosialfaglige perspektiver på å skaffe bolig

Den som søker bolig har i mange tilfeller fått avslag på leie av flere leiligheter og kan ha problemer med å holde selvtilliten og motet oppe. Det er viktig å finne en god balanse mellom å gi boligsøker håp og realistiske forventinger. Det er viktig å poengtere at man som boligsøker ikke nødvendigvis får drømmeleiligheten ved første forsøk. Det er viktig å opparbeide seg gode referanser som i neste omgang kan føre til at man får tilslag på et leieobjekt som oppleves bedre både i forhold til standard og pris.

Boligsøkerens problematikk er ofte mer kompleks enn det som kommer frem ved første møte. Det kan være nødvendig å henvise eller koble på andre hjelpeinstanser i kommunen dersom det er nødvendig med mer omfattende bistand. Dette kan for eksempel være hvis det avdekkes utfordringer med rus.

Når en boligsøker blir henvist til enheten i kommunen som skal skaffe bolig, må en sørge for at alle relevante opplysninger er oppgitt. Dersom boligsøkeren har et utbredt og aktivt rusmisbruk, må man vurdere hensynet til miljøet der personen tilbys en bolig. Kommunen har ikke bare et ansvar for å ivareta boligsøkeren, men i tillegg et ansvar overfor utleier og ivaretakelsen av det bo- og nærmiljøet som boligsøker kan bli en del av.

Tips i prosessen med boligsøker

  • Ta kontakt med boligsøkeren så tidlig som mulig. Jo lengre tid man er uten bolig, jo vanskeligere er det å komme inn i et stabilt boforhold igjen.
  • Er du usikker på om informasjon som er gitt er mottatt og forstått, gjenta informasjonen og sjekk ut at boligsøker har forstått.
  • Still rimelige krav til boligsøkeren. For at boligsøker skal føle mestring og få en god følelse i møte med utleiere og samarbeidspartnere, må krav og avtaler tilpasses søkerens mestringsnivå.
  • Sjekk ut om boligsøker opplever det som utfordrende å bruke PC, internett, snakke i telefon, skrive mail, eller noe annet som kan hindre kommunikasjon og informasjonsflyt. Tren på å ringe til utleiere og å gå på visninger. Rollespill kan være et nyttig verktøy i starten. Gå på flere visninger enn «nødvendig». Det samme gjelder det å ringe til utleiere. Øvelse gjør mester!
  • Når boligsøker ikke får tilbud om å leie leilighet til tross for god innsats – lytt til brukerens fortvilelse og irritasjon. Å bli avvist er smertefullt.
  • Vær realistisk på en støttende og ivaretakende måte.
  • De færreste av oss bor i ett boforhold hele livet. Bistå boligsøkeren slik at søkeren kan finne bolig på egen hånd ved neste boligbytte.
  • Dersom boligsøkeren ikke møter opp til en visning eller ikke tar telefonen når noen ringer, sjekk ut hvorfor. Har søkeren angst for å ta telefonen? Er søkeren redd for å ta bussen? Forstår søkeren hvordan man finner fram til ukjente steder? Glemmer boligsøkeren tid og sted fordi personen ikke er vant til å forholde seg til konkrete avtaler?
  • Ikke gi opp!

Oppfølging i etterkant

Å få et hjem betyr økt trygghet, mulighet for å få besøk og et bedre sosialt liv. For andre kan det medføre ensomhet og isolasjon. Oppfølging fra kommunens side er viktig i etterkant av innflytting for å sikre trygghet og eventuelt riktige tjenester. Det er også viktig at boligen er tilpasset leietakerens behov. Råd og veiledning i økonomiske spørsmål kan være viktig for å sikre at husleie blir betalt. Betaling av husleie kan være på huskelisten for leietaker over hva de må gjøre hver måned. 

Boligens betydning

Bolig er en forutsetning for å kunne ta utdanning, danne familie, ha en stabil tilknytning til arbeidslivet og kunne ta vare på helsen. Den er rammen for et sosialt liv og gir tilhørighet til et nærmiljø og lokalsamfunn. Å bo dårlig eller være bostedsløs kan ha store negative konsekvenser for livskvaliteten. En utrygg bosituasjon gjør det vanskeligere å dra nytte av helse- og omsorgs- og velferdstjenester og kan gi psykiske vansker og økte rusproblemer.