Kjøp av bolig med startlån og ev. tilskudd

Fase 2: Saksbehandling og dialog med søker

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Forberedelse til kjøp av bolig
Fase 2
Saksbehandling og dialog med søker
Fase 3
Bistå i kjøpsprosessen, saks- og dokumentbehandling
Fase 4
Oppfølging etter kjøp av bolig
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Behandle lånesøknad:

 • Vurdere om lånsøker er i målgruppen for startlån.
 • Gjennomgå budsjett og simulere låne- og tilskuddsbehov. Sikre nødvendig dokumentasjon.
 • Bevilge startlån og eventuelt tilskudd. Skrive ut finansieringsbevis/lånetilsagn ved konkret bolig, eventuelt avslag.
 • Sikre at eventuelle forutsetninger knyttet til lånet fremkommer tydelig.
 • Sikre at lånsøker har tilstrekkelig og nødvendig forståelse for hva låneopptaket innebærer.
 • Fraråde låneopptak dersom lånsøker har svak økonomi og det er tvil om lånsøker vil klare å betjene lånet.

Ved avslag sikre at lånsøker har fått informasjon om klageadgang og har forstått hvorfor han/hun har fått avslag og hva som skal til for å få kjøpt bolig i framtiden.

Resultater fra fasen

Lånsøker har fått et finansieringsbevis eller et tilsagn om lån til en konkret bolig.  Alternativt har lånsøker fått et avslag med en god og forståelig begrunnelse. Avslaget må inneholde opplysninger om klageadgang og bør si noe om boligalternativer og hva som skal til for å få kjøpt bolig i framtiden.

Saksbehandler i kommunen: 

 • Saksbehandler lånesøknaden. Veilederen til hvordan saksbehandle og verktøy til denne saksbehandlingsprosessen ligger under ikonet "verktøy, metoder, sjekklister og vedlegg" lengre nede på siden.
 • Skriver ut finansieringsbevis/forhåndsgodkjenning med nødvendige forutsetninger, alternativt et begrunnet avslag med opplysning om klageadgang. Tviler du på om lånsøker vil klare å betjene lånet ved siden av alle andre utgifter skal du fraråde låneopptaket. Frarådning kan gis sammen med finansieringsbeviset/lånetilsagnet.
 • Låntaker må bekrefte at frarådning er mottatt og forstått og at han/hun likevel vil å ta opp lånet.
 • Ved avslag: Gi lånsøker beskjed om klageadgang, krav til nye opplysninger, dokumentasjon og frist for klage (normalt 3 uker).
 • Ved mottak av klage: Vurdere lånsøkers innspill/begrunnelse. Ta klagen til følge eller opprettholde avslag.

Boligkontor/saksbehandler:

 • Ved opprettholdelse av avslag: boligkontor/saksbehandler lager en innstilling, som eventuelt kan sendes til lånsøker for ytterligere innspill, før den sendes til kommunens klagenemd.
 • Søker skal ha opplysning om antatt saksbehandlingstid.

Klagenemda: 

 • Klagenemda behandler og avgjør saken. Vedtaket kan enten oppheves og returneres for ny behandling, fastholdes eller omgjøres av klagenemda.

Saksbehandler på boligkontoret behandler søknaden og produserer finansieringsbevis/lånetilsagn/avslag.

Dersom låntaker har svak økonomi og saksbehandler er usikker på om lånsøker vil klare låneforpliktelsene, skal låneopptak frarådes. Dette er ikke til hinder for likevel å gi lån, dersom dette vurderes som den beste og en forsvarlig løsning.

 • Husbankens låne- og livsoppholdskalkulator. Her kan du sammenstille låneutgifter med inntekter og satser for livsoppholdsutgifter beregnet av SIFO. Dette beregner et overskudd eller underskudd i sammenheng med et lån.

Forskrift om lån fra Husbanken

Tilskudd fra kommuner der ikke startlånet alene strekker til 

Forvaltningsloven

Finansavtaleloven

Gjeldsbrevloven

Gjeldsordningsloven

Panteloven

Dekningsloven

Sosialtjenesteloven

Handlingsrom

Startlån (og tilskudd til etablering) skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer skal kunne skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Låntakere må kunne betjene startlånet ved siden av alle øvrige utgifter.