Kjøp av bolig med startlån og ev. tilskudd

Fase 4: Oppfølging etter kjøp av bolig

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Forberedelse til kjøp av bolig
Fase 2
Saksbehandling og dialog med søker
Fase 3
Bistå i kjøpsprosessen, saks- og dokumentbehandling
Fase 4
Oppfølging etter kjøp av bolig
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Bistå i flytteprosessen. Følge opp låntakers økonomiske situasjon etter kjøp. Sikre at låntaker får oversikt over og kommer ajour med utgifter i forbindelse med og etter innflytting. Eventuell økonomisk oppfølging og/eller bo-oppfølging etter innflytting. Kan eventuelt inngå i prosessen «Oppfølging i bolig»

Resultater fra fasen

 • Låntaker er etablert i boligen, som tilfredsstiller låntakers behov.
 • Låntaker er kjent med og klarer å håndtere sine forpliktelser knyttet til boligen.
 • Låntaker har kontroll med månedlige utgifter og vurderes som økonomisk selvhjulpen.

Dersom låntaker har behov for det:

 • Bistand ved overtakelse av boligen.
 • Bistand i flytteprosessen.
 • Hjelp til å komme i orden i leiligheten og til å sikre at boligen er funksjonell og oppfyller låntakers behov.
 • Sikre at låntaker kommer ajour med utgifter og opplever å ha kontroll over den økonomiske situasjonen.

Eventuell forvaltning av inntekt i en overgangsperiode.

Kommunal saksbehandler/boligteam:

 • Sikre at låntaker klarer å håndtere flytteprosessen økonomisk og praktisk. Sikre at boligen er tilstrekkelig utstyrt til å tilfredsstiller låntakers behov på sikt.
 • Sikre at låntaker kommer ajour med alle utgifter og klare å betale de månedlige utgiftene den første tiden.
 • Eventuell avtale om forvaltning av inntekt.
Eventuell oppfølging etter boligkjøp bør skje på brukerens premisser. God informasjon og tilrettelegging i kjøpsprosessen kan gjøre fasen unødvendig. Målet med oppfølging er å bidra til at brukeren blir selvhjulpen. Brukeren bør selv, i størst mulig grad, definere hva han eller hun trenger hjelp til og hvilke oppfølging personen ønsker.

Rutiner for forvaltning av inntekt fra NAV

En landsdekkende veiledningsrutiner for frivillig offentlig forvaltning av enkeltpersoners økonomi er laget av AGENDA Utredning og Utvikling på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet.

 

Handlingsrom

Formålet med sosialtjenesteloven er å bedre levekårene for vanskeligstilte og bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig (§1). Bistanden som eventuelt gis skal derfor legge til rette for at brukeren skal kunne leve et selvstendig liv i framtiden. Kommunen har ansvar for å medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. (Sosialtjenestelovens § 15) Kommunen skal videre gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer (§17)

Å bidra til selvhjulpenhet er et viktig stikkord i Sosialtjenesteloven. Eventuell bistand og oppfølging etter kjøp skal sikre at brukeren opplever å mestre en krevende overgang til ny bolig og sikre opplevelse av en trygg bosituasjon.

 • Eventuell økonomisk støtte fra NAV til flytteutgifter og dekning av behov for etablering i boligen.