Hånd med nøkkel oppi
ARBEIDSPROSESS

Kjøp av bolig med startlån og ev. tilskudd

Kort om arbeidsprosessen

For personer med lav og usikker inntekt er startlån eneste muligheten for å kunne kjøpe egen bolig. I denne arbeidsprosessen beskrives hvordan kommunen kan bistå boligsøkere i forbindelse med et boligkjøp gjennom saksbehandling og dialog med søker, og med oppfølging i kjøpsprosessen og etter kjøp. For å bistå kommunen i dialogen med potensielle kjøpere, er det utviklet et e-læringsverktøy "Nøkler til egen bolig", et kurs oversatt til flere språk:

Denne filmen viser hvordan Lillehammer kommune hjelper vanskeligstilte på boligmarkedet med å få kjøpt egen bolig ved hjelp av startlån, og gir en god innføring i hele prosessforløpet. 

Bakgrunn

Mange med lav og usikker inntekt har flyttet mange ganger, og bor i en lite egnet bolig. Et overordnet mål et at flest mulig av de som ønsker det skal få muligheten til å eie egen bolig. 

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Forberedelse til kjøp av bolig
Fase 2
Saksbehandling og dialog med søker
Fase 3
Bistå i kjøpsprosessen, saks- og dokumentbehandling
Fase 4
Oppfølging etter kjøp av bolig
Aksjeleilighet
Betegnelsen på en leilighet i et aksjeselskap som eies av beboerne eller et flertall av beboerne. Slike selskaper kalles boligaksjeselskaper og de ligner svært meget på borettslag. Fra 1. juli 1960 ble lov om borettslag etablert og ble den vanlige organisasjonsformen. Det finnes fortsatt mange boligaksjeselskaper stiftet før 1960 og disse reguleres dels av aksjeloven og dels av borettslagsloven fra 2003.
Andelsleilighet / Borettslagsleilighet
En bolig i et borettslag, kalles også en andelsleilighet.
Annuitetslån
Terminbeløpet holdes fast, mens forholdet mellom avdraget og rentene man betaler vil endres. I begynnelsen av låneperioden vil en større andel av dette terminbeløpet være renter, mens mot slutten av perioden vil det meste være avdrag på lånet.
Avdrag
Et avdrag er nedbetaling av lån. Som regel betaler man månedlige avdrag på lån i tillegg til renter, men størrelsen på avdraget vil variere med lånetype.
Betjeningsevne
Betjeningsevne er forholdet mellom inntekt og total gjeld. Finansinstitusjonen skal beregne kundens evne til å betjene lånet basert på kundens inntekt og alle relevante utgifter, herunder renter, avdrag på lån og normale utgifter til livsopphold.
Borettslag
Et borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til eget bolig i foretakets eiendom (borett), jf. borettslagsloven § 1-1. Borettslaget er et eget rettssubjekt på samme måte som et aksjeselskap og det har mange likhetstrekk med aksjeselskap. I borettslag er det laget som har eiendomsretten til den faste eiendom - andelseierne eier bare indirekte sin egen bolig ved at de eier en andel i borettslaget og har rett og plikt til å bruke den bolig som andelen er knyttet til.
Budsjett
En oppstilling over forventede inntekter og kostnader i løpet av en bestemt periode, for eksempel en måned eller et år.
Egenkapital
Oppsparte midler/bankinnskudd eller annen formue som sammen med boliglån og eventuelt tilskudd er tilstrekkelig til å dekke kjøpesummen for boligen.
Eierseksjon
Eierseksjon er betegnelsen på en leilighet eller et lokale der eieren har enerett til å bruke selve leiligheten/lokalet, men der hele eiendommen (bygning og tomt) er i sameie med andre seksjonseiere. Slik bruksdeling kan sameiere alltid avtale – det særegne med eierseksjoner er at bruksdelingen er varig og at den gjennomføres tinglysingmessig slik at hver seksjon behandles som en egen matrikkelenhet.
Fast rente
Lån med fast rente gir den samme renta i tre, fem, ti eller tjue år. Valgt bindingstid kan ikke være lengre enn gjenstående løpetid på lånet. Fordeler med fast rente er at det gir full oversikt over rentekostnadene i bindingstiden. Selv om det generelle rentenivået stiger, gjelder den avtalte renta i hele bindingstiden. Dersom det generelle rentenivået går ned, gjelder likevel den høyere renten i hele bindingstiden. Betalingsplanen kan ikke fritt endres . Dersom fastrenteavtalen brytes må en regne med å betale overkurs.
Fellesgjeld
Fellesgjeld er borettslagets- eller sameiets lån hos en finansinstitusjon/bank. Andel fellesgjeld er den delen av fellesgjelden som hver enkelt leilighet er ansvarlig for.
Felleskostnader / husleie
Felleskostnadene er et fast beløp som skal betales til borettslaget/sameiet hver måned. Som regel dekker felleskostnadene blant annet felles husforsikring, eventuelle kostnader til forretningsfører, strøm til fellesareal, vaktmestertjenester, snøbrøyting og lignende. Dette er faste utgifter som laget har, tilknyttet fellesareal og felles boligmasse, som beboerne skal betale ut fra en gitt brøk. Kostnadene fordeles ofte ut fra boligstørrelse, hvor eier av en 3-roms leilighet betaler mer enn en eier av 2- roms leilighet I tillegg omfatter felleskostnadene utgifter til dekning av leilighetens andel av fellesgjeld. Dersom du eier en borettslagsleilighet, betales felleskostnadene til borettslaget. Dersom du eier en eierseksjonsleilighet betales felleskostnadene til sameiet.
Festekontrakt
En festeavtale eller festekontrakt, er en leieavtale mellom to parter som gjelder bruk av grunn i en viss tidsperiode. Avtalen innebærer at en annen part enn grunneieren har en rettighet til å benytte grunneierens eiendom til et eller flere formål. Festekontrakten tinglyses på den aktuelle eiendommen. Det skal fremgå av salgsoppgave og takst om tomten er festet eller eid.
Festetomt
En del av en landeiendom der det foreligger et leieforhold mellom en grunneier, og en fester/leietaker. Grunneieren krever inn en (som regel årlig) grunnleie (festeavgift). Leieforholdet er fastlagt i en festekontrakt
Finansieringsbevis
Et tilsagn om lån som sier hvor mye du maksimalt kan låne ved kjøp av bolig. Finansieringsbeviset legges fram for eiendomsmegleren som bevis på at man kan klare å finansiere en kjøpesum som tilsvarer det budet man har lagt inn på ønsket bolig. Sammen med eventuell egenkapital danner finansieringsbeviset rammen for hvor mye boligen kan koste.
Flytende rente
Flytende rente endrer seg i samsvar med endringer i det generelle rentenivået. Husbanken varsler om ny rentesats minst seks uker før endringen trer i kraft. Fordeler med flytende rente er lavere rente dersom rentenivået går ned. Det gir frihet til å endre betalingsplanen. Den flytende renten stiger når det generelle rentenivået går opp.
Gjeldsbrev
Et gjeldsbrev er et dokument som gir uttrykk for et pengekrav. Et gjeldsbrev er en skriftlig og selvstendig erklæring om å være skyldig et bestemt pengebeløp.
Kalkulasjonsrente
Når søknad om lån vurderes legges kalkulasjonsrente til grunn. Kalkulasjonsrenten er en av flere kriterier som vurderes når søknad om lån behandles. Finansavtaleloven pålegger bankene å vurdere lånsøkers økonomiske evne til å betjene lånet.
Kjøpekontrakt
En kjøpekontrakt er en skriftlig avtale som inngås mellom to parter om å overføre en gjenstand, eiendom, eller rettighet, før selve overdragelsen finner sted. Kjøpekontrakten undertegnes av både kjøper og selger.
Kjøpesum
Kjøpesummen for boligen utgjør den totale prisen for boligen. I kjøpesummen inngår også eventuell andel fellesgjeld for leiligheter i borettslag og sameier.
Lånetilsagn
Etter at kjøpekontrakt er godkjent utsteder långiver en låneavtale. Låneavtalen er i juridisk forstand en skriftlig enighet mellom to eller flere parter om et låneforhold av rettslig karakter. Låneavtalen regulerer betingelsene for lånet, herunder rente og nedbetalingstid.
Overkurs / Underkurs
Overkurs oppstår når fastrenten på lånet er høyere enn dagens nivå for tilsvarende fastrentelån med samme gjenstående bindingstid. Dette mellomlegget må kunden betale dersom lånet nedbetales mer enn opprinnelig betalingsplan tilsier (ekstraordinær innbetaling) eller innfris i bindingsperioden. Underkurs oppstår når fastrenten på lånet er lavere enn dagens nivå for tilsvarende fastrentelån med samme gjenstående bindingstid. Dette mellomlegget for innbetalt avdrag skal kunden ha utbetalt dersom lånet nedbetales eller innfris i bindingsperioden.
Pant
Pant (sikkerhet) er sikkerhet for et økonomisk krav/lån.
Pantedokument
Beskriver pantobjektet med eiendomsbetegnelser. Pantedokumentet må underskrives av låntaker, evt. ektefelle og to vitner over 18 år. Pantedokumentet tinglyses på eiendommen etter oversendelse til Statens Kartverk.
Pantesikkerhet
Pant innebærer at en formuesgjenstand tjener som sikkerhet for at et krav skal bli oppfylt. Den som har panterett vil ha en eksklusiv særrett til å søke dekning for sitt krav i formuesgodet, til fortrengsel for eierens øvrige kreditorer. Dersom debitor misligholder pantekravet, kan panthaveren vanligvis med myndighetenes bistand gjennom tvangsfullbyrdelse selge formuesgjenstanden, og ta dekning for sitt krav i salgssummen.
Pantsettelseserklæring
Er en erklæring som knytter gjeldsbrevet til pantedokumentet.
Salgsoppgave
En salgsoppgave, også kalt prospekt, har i hovedsak to formål. Salgsoppgaven skal markedsføre boligen på best mulig måte og det skal gi kjøperen nødvendig informasjon om boligen i forkant av kjøpet.
Sameie
Sameie er en definisjon på eierskap når flere eier noe sammen på en slik måte at ingen eier deler av tingen, men en ideell andel som vanligvis uttrykkes i en brøk. Det er selve eiendomsretten til tingen som er delt, ikke bruksretten. Bruksretten vil følge av avtale eller forholdene for øvrig, og hovedregelen er at sameiere skal ha lik rett til tingen i forhold til andel. Mest vanlig er det at noen eier en bolig i sameie.
SEF skjema
SEF-skjema inneholder opplysninger kunden har krav på skal gis på et standardisert europeisk skjema for opplysninger om forbrukerkreditt..SEF-skjema skal biddra til å oppfylle omfattende krav fra Finanstilsynet til hvilke opplysninger låntakere/kredittkunder og kausjonister har krav på i forbindelse med opptakelse av lån. (Husbanken.no) Def 2: inneholder opplysninger kunden har krav på skal gis på et standardisert europeisk skjema for opplysninger om forbrukerkreditt. SEF-skjema skal bidra til å oppfylle långivers opplysningsplikt før låneavtalen blir inngått se Finansavtaleloven § 46 a med tilhørende forskrift om kredittavtaler mv. Se § 3 i forskriften med vedlegg om SEF-skjemaet.
Serielån
Et serielån er et lån med variabelt terminbeløp. Avdraget på lånet holder seg konstant gjennom perioden mens rentedelen av lånet er variabel. Dette fører til at innbetalingene er variable med store beløp i begynnelsen av låneperioden ettersom rentedelen utgjør en stor del av terminbeløpet.
Takst
En beskrivelse og en verdivurdering. Takster utføres av godkjente takstmenn. Norske takstmenn er organsiert i enten Norges takseringsforbund, NITO Takst eller Byggmesternes takseringsforbund. Eiendommens kvalitet skal være i henhold til beskrivelsen i taksten. Takstmannen er erstatningsansvarlig ved eventuelle feil og mangler i taksten. Taksten gir opplysninger om antatt markedsverdi/salgsverdi for boligen. Videre fremkommer anbefalt låneverdi, dvs. et utgangspunkt for belåning av eiendommen.
Terminbeløp
Terminbeløp: Summen av det du betaler for hver betalingstermin på et lån. Terminbeløpet er summen av rente, avdrag og gebyrer. Det vanligste er at man betaler hver måned.

Finansieringsbeviset bør være i overenstemmelse med lånsøkers oppfatning av behov for finansiering for å få kjøpt en egnet og nøktern bolig. Det er viktig å sikre at lånsøker forstår hva et finansieringsbevis innebærer og hvilke ansvar lånsøker påtar seg som låntaker. Viktig informasjon om startlån finnes på Husbankens hjemmesider.

Dersom det er tvil om lånsøker kan klare å betjene lånet skal låneopptak frarådes. Lånsøker må i så fall undertegne på at frarådning er mottatt og forstått.

Ved avslag er det viktig at lånsøker forstår hvorfor han/hun har fått avslag og hva som skal til for eventuelt å kjøpe bolig i framtiden. Lånsøker skal få informasjon om klageadgang og krav til begrunnelse og dokumentasjon ved en eventuell klage.

Låntaker må få tilstrekkelig informasjon om og forståelse for hva låneopptaket innebærer av økonomiske forpliktelser. 

Husbanken anbefaler at det kommunen møter låntaker personlig i forbindelse med signering av lånedokumenter. Lånsøker må ha tatt stilling til om lånet skal ha fast eller flytende rente og hvilke nedbetalingstid lånet skal ha. Lånsøker må vite hva de månedlige utgiftene vil bli og hva konsekvensene av valget mellom fast og flytende rente er. Eventuell oppfølging etter boligkjøp bør skje på brukerens premisser. God informasjon og tilrettelegging i kjøpsprosessen kan gjøre fasen unødvendig. Målet med oppfølging er å bidra til at brukeren blir selvhjulpen. Brukeren bør selv, i størst mulig grad, definere hva han trenger hjelp til og hvilken oppfølging han ønsker.

Som saksbehandler har du tilgang til en enkel kalkulator i Husbankens ekstranett. Denne kan benyttes i dialogen med lånsøker. Kalkulatoren kan blant annet vise potensialet for startlån med utgangspunkt i det lånsøkeren har disponibelt til boutgifter eller innenfor rammen av dagens husleie. Den beregner også månedlige utgifter og lånepotensial ved ulike rente- og nedbetalingsalternativer. Dette kan gi lånsøker økt forståelse for lånemuligheter og konsekvenser av låneopptak.

På Husbanken.no finnes det også opplæring om startlån. I tillegg finnes det demo av e-søknaden, slik at du som saksbehandler kan ta en gjennomgang for å se hvilken informasjon søkere skal fylle inn inn i søknaden. 

Det er viktig at boligen oppfyller lånsøkers behov på sikt. Dette innebærer at boligen har tilstrekkelig god standard og at den er tilpasset husstandens størrelse og behov over tid, både med hensyn til utforming og beliggenhet. Dersom det er barn i husstanden bør boligen bør ha en beliggenhet som sikrer trygge og gode oppvekstvilkår.

 • Barna først i Kragerø

  Barnas beste skal veie aller tyngst i vurdering av beste løsning for familien. I Kragerø kommune setter de barna først, som en erkjennelse av at boligpolitikken har et ansvar for at alle barn skal bo godt og trygt. Dette er i samsvar med FNs barnekonvensjon artikkel 3, som slår fast at «ved alle handlinger som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn». Kragerø kommune har snudd de tradisjonelle holdningene om at bolig skal betraktes som et mål folk må kvalifisere seg til å få. Kommunen ser boligen som hjelp til selvhjelp, et virkemiddel i arbeidet med integrering og fattigdomsbekjempelse. I dette eksempelet kan du lese hvordan Kragerø kommune gjennom fullfinansiering med startlån og ekstraordinært tilskudd (til familier uten fast inntekt) oppnådde gevinster som ga positive ringvirkninger på flere plan.

 • Barn bor bra i Bærum

  Som et ledd i evalueringen av samarbeidsprosjektet "Startlån til flyktninger", ble det sommeren 2020 besluttet å kartlegge hvordan det har gått med tretten familier som kjøpte bolig med startlån fra 2016. Familiene var deltakere i Kvalifiseringsprogrammet til NAV. Forsommeren 2019 ble prosjektet videreført under navnet Barn bor bra i Bærum. Nå ble også lavinntektsfamilier med andre typer oppfølging i NAV tatt med. Dette er familier som kan ha komplekse oppfølgingsbehov. Likevel har ytterligere 19 familier kjøpt egen bolig gjennom prosjektet i perioden 2019-2020. Nå er evalueringsrapporten ferdigstilt og resultatene er gode.

  I evalueringen er det lagt vekt på brukerperspektivet. Rapporten redegjør for metode, rutiner, ressursbruk og noen erfaringer og lærdommer som kan være nyttig for andre kommuner å få innsikt i.  

 • Individuell boligplan

  Individuell boligplan er et boligsosialt tiltak som har til formål å gi helhetlig og tverrsektoriell hjelp til utsatte grupper på boligmarkedet. Tiltaket innebærer at brukerne får bistand av en koordinator til både bolig, økonomi, arbeid/utdanning og helsemessige utfordringer. I tiltaket bistår en koordinator brukerne både med strategisk og praktisk veiledning, samt med å koordinere samarbeidet med ulike tjenester som kan bistå brukerne. 

 • Kurs gir suksess for leie til eie

  Prosjektet «Fra leie til eie» i Arendal har som formål å hjelpe familier med utfordrende økonomi til å kjøpe en egen, trygg og varig bolig. Deltagerne i prosjektet finansierer boligkjøpet ved hjelp av startlån fra Husbanken. En viktig suksessfaktor er å kurse deltakerne om økonomi og i å mestre det å bo. Det er også viktig å få til et godt tverrfaglig samarbeid rundt familiene. 

  Kommune
  Arendal kommune
 • Hordasmibakken - et boligprosjekt til etterfølgelse

  Hordasmibakken ble etablert som et boligkonsept av Lindås tomteselskap AS og Lindås kommune i 2015. Lindås tomteselskap solgte tomten til taksert verdi med betingelse om boligoppføring av 20 enheter til Byggmester Markhus AS. I kravspesifikasjonen sto det at Lindås kommune skulle få peke ut 14 av de 20 kjøperne i prosjektet. Målgruppen for prosjektet var unge i etableringsfasen og andre som har tilsvarende utfordringer med å etablere seg i boligmarkedet. Kjøperne har finansiert boligkjøpene med startlån fra Lindås kommune og Husbanken. I tillegg sikret det gode samarbeidet mellom Lindås kommune, Lindås tomteselskap, Byggmester Markhus og Husbanken grunnlånsfinanisering.

  Kommune
  Lindås kommune
 • Sarpsborg kommune har en ambisjon om null bostedsløse

  «Hjemveien - Boligsosiale tjenester på brukernes premisser» er et konsept utviklet gjennom tjenestedesign (Comte Bureau), og kan enkelt benyttes av andre kommuner på et mangfold av kommunale tjenester. Verktøy og prosesser fra designfaget tar hensyn til både brukerperspektiv og systemperspektiv.

  Kommune
  Sarpsborg kommune
 • Bidra til kjøp av bolig i Sandnes

  Beboere i kommunale boliger som har en forutsigbar inntekt, eller aktuelle som søker kommunale boliger, får hjelp til å kjøpe egne boliger gjennom motivasjonsarbeid, praktisk bistand og støtte. Dette realiseres gjennom systematisk metodikk, tilgjengelige oppfølgingsressurser og tilgang på startlån og eventuelt tilskudd fra Husbanken.

  Kommune
  Sandnes kommune
 • Bidra til kjøp av bolig - med praktisk bistand

  Frem til våren 2015 har de fleste flyktninger som bosettes i Lillehammer automatisk blitt tildelt kommunal bolig. Samtidig er det i denne gruppen leietakere potensialet for å kjøpe egen bolig er størst. Ved kontraktsfornyelse innkalles derfor til samtale med saksbehandler på boligtildeling om videre boligkarrière.  De som har økonomisk mulighet oppfordres til å søke startlån.

  Kommune
  Lillehammer kommune
 • Bidra til kjøp av bolig for beboere i kommunale boliger

  Drammen Eiendom har husleiekontrakter med mer enn 1000 innbyggere som har eller har hatt vanskeligheter med å leie eller å eie egen bolig. Disse leiekontraktene har i hovedsak tidsbegrenset varighet og dette kan oppleves som utrygt og lite stabilt for leietakere.

  Derfor ble prosjektet «Leie til eie» satt i gang i juni 2011, for å styrke hjelpen til de som leier kommunal bolig. Målgruppen ble utvidet fra 2015. Prosjektet er godt markedsført innad i kommunen, men har også overføringsverdi til andre kommuner. Formålet er at flere skal få mulighet til å eie sin egen bolig.

  Kommune
  Drammen kommune
 • Kartlegging av kommunale boliger og leietakere, og etablering av boligkontor

  Gjennom systematisk kommunal innsats og deltakelse i statlig finansierte utviklingsprosjekter har Verdal kommune arbeidet systematisk for å redusere antallet bostedsløse og vanskeligstilte barnefamilier. I dag har ikke Vedal kommune bostedsløse innbyggere, og situasjonen for kommunens vanskeligstilte barnefamilier er forbedret.

  Ved å kartlegge og veilede kommunale leietakere, og ved å etablere et boligkontor som kan følge opp leietakerne, har kommunen nådd målet om at ingen innbyggere skal være bostedsløse.

  Beivisstgjøring i arbeidet med bosetting av barnefamilier har ført til at barnefamilier bare unntaksvis bosettes i kommunale boliger. I tilfeller der barnefamilier må innom en kommunal bolig tilstrebes det å finne bolig i et område som er egnet for barnefamilier, for eksempel områder uten kjent rusproblematikk.

  Kommune
  Verdal kommune
 • Bo Bedre

  Prosjektmedarbeider ved NAV Gjøvik kartlegger og veileder beboere i kommunale utleieboliger med tanke på muligheter for kjøp av egen bolig. I tett samarbeid med ansatte ved NAV Gjøvik som forvalter Husbankens lån- og tilskuddsordninger fremskaffes finansieringen. Deretter bistår prosjektmedarbeider i hele kjøpsprosessen med å bistå på visninger, anbudsrunder og kontraktsinngåelse. Deretter får kjøper også bistand til å iverksette nødvendig oppgradering og andre forhold som må på plass før innflytting.

  Kommune
  Gjøvik kommune