4.3 Personer med funksjonsnedsettelser og stort hjelpebehov

Dette kan gjelde personer under 67 som blir utsatt for en ulykke eller utvikler funksjonsnedsettelser på grunn av sykdom som gir store hjelpebehov.

 

Mange personer med funksjonsnedsettelser ønsker å bo i egen tilrettelagt bolig i et vanlig bomiljø. Hjelp blir gitt av hjemmetjenesten til faste tider eller fra en personlig assistent.

Det finnes også noen som ønsker tettere boformer med mulighet for å delta på fellesaktiviteter sammen med andre. Dette kan gi variasjon, innhold og andre opplevelser i hverdagen enn det man kan få ved å bo alene. Andre opplever at nærhet til tjenesteapparatet gir flere muligheter og større grad av integritet og valgfrihet, nettopp fordi de da ikke må ha en ansatt på besøk i sitt eget hjem. Nærheten til tjenesteapparatet kan gi trygghet og mulighet for selv å tilkalle hjelp når det måtte behøves. Denne typen bolig kan både være en opptreningsleilighet i en rehabiliteringsfase eller en permanent bolig.

En del personer har både store fysiske skader og omfattende kognitiv svikt, og dette krever spesiell tilrettelegging. Primært anbefaler vi at boenheten blir bygd som en selvstendig bolig der fellesrom kommer i tillegg. God plass til bruk og lagring av hjelpemidler er en selvfølge og svært viktig både for beboeren selv og for den som skal hjelpe. Dette stiller spesielt krav til areal og forsterkning av vegger/tak på bad, soverom, tilstrekkelig dørbredder, samt rikelig med bodareal til lagring av utstyr. Å etablere fleksible løsninger i boligen fra starten er rimeligere og enklere enn å bytte hjelpemiddelinstallasjoner ved endrede behov.

Nærhet og sosial kontakt med andre er en viktig del av hverdagslivet, spesielt hvis man ikke selv har kapasitet til å oppsøke andre arenaer. Tilgang til fellesareal og et attraktivt nærområde er derfor av stor betydning. Det bør være lett tilgang til uteområder med ulike sansestimuli (lukt, smak og så videre).

Med attraktive nærområde, mener vi steder der beboerne kan møte folk, se og ta del i et hverdagsliv utover det som foregår i botilbudet. I rapporten "En bydel for alle" fra Sintef blir erfaringer med ulike boligløsninger for denne målgruppen belyst. Rapporten viser at ønsker og preferanser er svært ulike. Mens noen synes at nærhet til, eller det å bo på, et velferdssenter byr på flere mulige og tilbud, synes andre at dette er "klamt" og ikke å anse som normalisering.