4.7 Personer med akutt behov for medisinsk hjelp og pleie

Behovet for korttidsopphold i institusjon for eldre er beskrevet under kapittel 4.1. Men som oppfølging av samhandlingsreformen har kommuner også behov for å etablere institusjonsplasser for andre kortidsbrukere. Det kan være:

  • Pasienter innlagt fra sykehus som trenger opptrening før hjemkomst. Opptrening ofte etter slag eller brudd.
  • Vurdering før innleggelse til sykehus. Pasienten har redusert funksjoner av ulike årsaker, men man ønsker å finne årsaken for å kunne vurdere riktig omsorgsnivå . Disse kan bo i større grupper med 8-10 beboere.
  • Ordinært korttidsopphold, innlagt for å «komme seg», gjerne ernæres opp. Disse kan bo i større grupper med 8-10 beboere.
  • Palliativ pleie, pasienten trenger pleie og omsorg i sin siste fase. Dette er stort sett kreftpasienter som også trenger mye smertestillende. De må bo i mindre bogrupper med lite støy.
  • Videreføring av behandling ved utskrivelse fra sykehus, men ikke klar til å komme hjem. De kan bo i større grupper med 8-10 beboere.
  • Stabilisering av komplisert behandling før langtidsplass på sykehjem, for eksempel respirator- eller dialysepasient. De må bo i mindre bogrupper med lite støy.
  • Tilpassing til bruk av avansert hjelpemiddel. Disse kan bo i større grupper med 8-10 beboere. 
  • Smittepasienter.

For disse plassene er det behov for at bygget er spesielt tilrettelagt, for eksempel med ekstra strøm, oksygenuttak i vegg, avtrekk på medisinrom og så videre. 

Ved akutte behov for medisinsk hjelp er helsehus den beste  bo- og behandlingsformen. Se mer om helsehus i kapittel 3.2.

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon