Ulike personer under kirkesebærtre

4. Ulike brukeres bo- og aktivitetsbehov

Innsikt om de ulike spesifikke brukergruppenes behov er nærmere beskrevet i dette kapittelet. 

Generelt skal det tilrettelegges for rullestolbrukere i alle botilbud. Dette er beskrevet nærmere i kapittel 5.