3.3 Lokaler for dagaktivitetstilbud

Et dagaktivitetstilbud kan gi mulighet for å delta på ulike aktiviteter, tilby måltider og sosial kontakt samt helseforebyggende og rehabiliterende tiltak mm. Dette kan gi en aktiv og meningsfull tilværelse og utsette eller forhindre behov for døgnopphold på institusjon. 

Lokaler for dagaktivitetstilbud for eldre

Overordnet mål for denne tjenesten er å gi bruker stimulering og motivasjon til å opprettholde egenomsorgen, slik at man kan bo lengre hjemme og gi pårørende avlastning i omsorgssituasjonen.

Målgruppe for dagaktivitetssenteret er både hjemmeboende eldre, personer med demens og eldre/demente som bor i omsorgsboliger. Av og til kan også enkelte beboere på sykehjem benytte dagaktivitetssenteret.

Dagaktivitetssenter som regel i tilknytning til institusjon. Lokaler som dagaktivitetstilbudet disponerer bør være lett å finne når du kommer utenfra. God belysning og bruk av kontrastfarger er viktig. Man bør tilstrebe at rom kan brukes til ulike aktiviteter (flerbruksrom) og tillate fleksibel bruk (grupperom, stillerom, hjelpemiddelutprøving).

I programmet dagaktivitetstilbud ledet av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (2007-2010) viste gjennomsnittlig areal i dagaktivitetstilbudene seg å være drøyt 90 m2 med gjennomsnittlig 7,8 brukere per dag. Det vil si cirka 10 m2 per bruker. Dagaktivitetstilbud for et mindre antall brukere (2 - 4) krever noe større areal per bruker for at dagaktivitetstilbudet skal fungere tilfredsstillende.

Helse- og omsorgsdepartementet har følgende anbefalinger til utforming av arealer:

  • entré med garderobe (plasskrevende da brukerne ofte kommer med buss og alle skal kle av seg samtidig) 
  • kjøkken med spiseplass
  • stue/oppholdsrom, grupperom, samtalerom/aktivitetsrom 
  • toaletter og dusj/bad
  • hvilerom
  • kontor til personalet
  • lager
  • lett tilgang til utearealer, gjerne tursti etc. 
  • uteplass/terrasse med mulighet for sol og skygge 

Finstadtunet
Finstadtunet i Ski kommune er et kultur- og aktivitetssenter etablert i tilknytning til sykehjem. Her er mulighet for ulike ute- og inneaktiviteter som stimulerer både sanser og motorikk, samt sosialt liv. Foto: Husbanken

Lokaler for dagaktivitetstilbud for andre i målgruppen enn eldre

Et dagaktivitetstilbud kan også etableres for andre personer som på grunn av somatisk eller psykisk sykdom, funksjonsnedsettelse eller utfordringer knyttet til rus har behov for dagaktivitetstilbud, jf. pkt. 6.3 i retningslinjen. Formålet med slike sentre er blant annet å bidra til en aktiv og meningsfull tilværelse.

Innhold og formål i tilbudet vil kunne variere, både ut fra hvilket bistandsnivå de som skal motta tilbudet har og lokale forhold. Kommunen bør unngå uheldige blandinger av målgrupper ved etablering av dagaktivitetstilbudet.

Lokaler for dagaktivitetstilbud bør ikke samlokaliseres med omsorgsboliger der det legges opp til at man lever livet «med tøflene på». Dette vil ikke være i tråd med prinsipper for normalisering og integrering.

De overnevnte veiledende dimensjoneringskriteriene gjelder i utgangspunktet for dagaktivitetssentra for eldre. For målgrupper som har behov for store hjelpemidler og mer fysiske aktiviteter, kan det aksepteres større areal. Arealet og aktivitetene må være i samsvar med behovet for den planlagte målgruppen.

Dagaktivitetstilbud til personer med omfattende behov for helse- og/ eller omsorgstjenester kan finansieres med investeringstilskudd. Målgruppen begrenses til personer som pga. somatisk eller psykisk sykdom, funksjonsnedsettelse eller rusavhengighet har behov for dagaktivitetstilbud.

Utmåling av tilskuddet vil avgrenses ut fra antall samtidige brukere i målgruppen og deres arealbehov jf. retningslinjen HB 8.B.18.

Virksomheten eksteriør og interiør
Verksted for personer med utviklingshemming på den helsepedagogiske og sosialterapeutiske Stiftelsen Virksomheten Helgeseter i Bergen. Foto: Husbanken