solsikkeåker og himmel

Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Denne veilederen skal hjelpe kommunene og andre aktører i bransjen med å etablere gode løsninger.

I Husbankens retningslinjer for tildeling av investeringstilskudd står det at tilskudd skal gis til sykehjem og omsorgsboliger der det legges vekt på kvaliteter som gjør omsorgsboliger og sykehjem til gode hjem og gode arbeidsplasser. Disse målsettingene er forankret i Verdighetsgarantien for eldreomsorg og Arbeidsmiljøloven. De overordnede prinsipper og grunnleggende krav som Husbanken stiller som basis for all prosjektering av omsorgstilbud er beskrevet i kapittel 2. Dimensjoneringsgrunnlaget ligger i siste kapittel.

Veilederen må sees i sammenheng med arbeidsprosessene Framskaffe sykehjem og omsorgsboliger for eldre og Framskaffe omsorgsboliger for mennesker med oppfølgingsbehov.

 Flere offentlige aktører har en rolle i å bistå kommuner og andre aktører i framskaffelse, planlegging og prosjektering av omsorgsboliger og sykehjem.

 • Husbanken
  Gjennom sine økonomiske virkemidler og ulike fora for veiledning og rådgivning bistår Husbanken kommunene og andre aktører med å oppnå god kvalitet på prosjekter. Husbanken implementerer og oversetter overordnede mål og politiske føringer til praktisk handling og løsninger.

  Denne veilederen er et av flere redskaper Husbanken har for å gi råd og anbefalinger for at omsorgstilbudene skal bli gode hjem og arbeidsplasser. Gjennom denne veilederen formidler Husbanken erfaringer fra kommuner, forskning og fagmiljøer. Veilederen skal bidra til at kommunen, Husbanken og andre statlige aktører har en felles forståelse av behovet for omsorgsplasser og kvaliteter knyttet til disse. Videre mener vi at veilederen blir et verktøy ved bestilling og prosjektering.  Husbanken kan i henhold til retningslinjer avslå å gi tilskudd til prosjekter som har for dårlig standard eller som ikke tilfredsstiller de overordnede prinsipper og grunnleggende krav som er lagt til grunn for investeringstilskuddet.
 • Kommuner 
  Kommunen har en viktig rolle med sin helsefaglige kompetanse, kunnskap om tilrettelegging og hjelp som ytes i hjemmene, kunnskap om befolkning/behov og i de pårørende sin rolle.
 • Statsforvalteren
  Husbanken kan innhente faglig veiledning fra Statsforvalteren i forbindelse med prosjektene. Statsforvalteren bistår med relevant informasjon om prosjekter og kommuner. Det er viktig at Statsforvalteren uttaler seg om hvorvidt prosjektet det søkes om tilskudd til, kommer inn under formålet for ordningen.
 • Arbeidstilsynet
  Arbeidstilsynet skal på forhånd gi samtykke, jf. arbeidsmiljøloven § 18-9, til løsninger i sykehjem, omsorgsboliger og andre pleie- og rehabiliteringsinstitusjoner. Kommuner og andre aktører som skal bygge eller gjennomføre søknadspliktige utbedringer i denne typen arbeidsplasser må inneha Arbeidstilsynets samtykke før kommunen kan gi igangsettingstillatelse, jamfør plan- og bygningsloven § 21-5 (samordningsplikten). Kapittel 5 Dimensjoneringsgrunnlag i denne veilederen er laget i samarbeid med Arbeidstilsynet. De underliggende tilsynskontorene kan ikke gi dispensasjon fra dimensjoneringskriterier definert i denne veilederen.
 • NAV Hjelpemiddelsentral
  NAV Hjelpemiddelsentral har et ansvar for tilrettelegging i den enkelte leilighet på bakgrunn av den enkelte beboer sitt behov og rettighet. I tillegg bør NAV Hjelpemiddelsentral der det er relevant ha en rolle i planleggingsprosessen, slik at muligheter og begrensninger avklares tidlig.  Eksempler på hjelpemidler og installasjoner i omsorgsboliger finansiert av NAV Hjelpemiddelsentral er senger, personløfter, baderomløsninger til toalett og dusj, kjøkkenløsninger og omgivelseskontroll. 

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon