Utbyggingsavtaler

Fase 1: Forhandlinger, offentlig ettersyn og kunngjøring av inngått avtale

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Forhandlinger, offentlig ettersyn og kunngjøring av inngått avtale
Fase 2
Vedtak om forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

En utbyggingsavtale skal fremforhandles, kunngjøres og eventuelt vedtas.

Resultater fra fasen

Vedtatt utbyggingsavtale. Utbyggingstempo i forhold til sosial infrastruktur, boligsosiale tiltak som boligstørrelser, utforming av boligene m.v. bør konkretiseres i avtalen. Det kan videre være aktuelt med forkjøpsrett for kommunen for en del av boligene (til markedspris).

  • Oppstart av forhandlinger
  • Gjennomføring av forhandlinger
  • Høring av avtaleforslag
  • Avtalen vedtas i kommunestyret

Handler om utbyggingsavtaler.

Inneholder forbud mot vilkår om sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler.

Handlingsrom

Utgangspunktet for innholdet i en utbyggingsavtale er bestemmelsene i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan. Reguleringsplanen kan bl.a. inneholde bestemmelser om antall boliger i et område, største og minste boligstørrelse og krav til bygninger utforming (særlig med tanke på tilgjengelighet). Disse bestemmelsene kan også avtales selv om de ikke står i reguleringsplanen (plan- og bygningsloven § 17-3).

I tillegg til det som kan bestemmes i reguleringsplan, kan en utbyggingsavtale innholde en rett for kommunen eller andre til å kjøpe en andel av boligene til markedspris. Dette vil typisk være aktuelt dersom kommunen har behov for utleieboliger.

Det kan videre avtales at utbygger/grunneier bekoster infrastrukturtiltak, men dette må stå i forhold til den belastning som utbyggingen gir kommunen.

Det kan ikke avtales at utbygger/grunneier skal bekoste eller bidra økonomisk til sosial infrastruktur som skoler, barnehager, sykehjem eller tilsvarende tjenester som det offentlige er lovpålagt å skaffe til veie, se Byggesaksforskriften § 18-1. Omsorgsboliger som ikke inngår i en lovpålagt tjeneste vil ikke omfattes av forbudet.

Plan- og bygningsloven § 17-3. Avtalens innhold

En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.

Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.

Midlertidige endringer av praksis

Her i veiviseren har vi samlet all relevant informasjon og lenker fra direktoratene rundt tiltak og endringer av praksis knyttet til pandemien.

Denne informasjonen er samlet for deg som jobber på bolig- og tjenesteområdet.  

Vis informasjon