Utbyggingsavtaler

Fase 1: Vedtak om forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Vedtak om forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler
Fase 2
Forhandlinger, offentlig ettersyn og kunngjøring av inngått avtale
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

For at kommunen skal kunne starte forhandling av utbyggingsavtale må den først ha fattet et formelt vedtak i kommunestyret. Vedtaket skal angi i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging, og det skal synliggjøre kommunens forventninger til avtalen (pbl §17-2). 

Vedtaket vil være grunnlag for senere forhandlinger mellom kommunen og utbygger eller grunneier, men avtalen behøver ikke inneholde alle elementene eller kostnadene vedtaket nevner.

Vedtaket må synliggjøres som et eget vedtak dersom det er integrert i andre (plan)dokumenter.

Resultater fra fasen

Grunneier/utbygger skal bli klar over at en avtale med kommunen er nødvendig for gjennomføring av utbyggingsprosjekt. Det skal videre være tydelig hva kommunen forventer at avtalen skal inneholde.

Det skal ha vært lagt til rette for medvirkning fra berørte grupper og interesser (pbl § 17-2).

  • Behovet for utbyggingsavtaler vurderes av kommunen
  • Forslag til forutsetninger for utbyggingsavtaler utarbeides
  • Forslaget gjøres kjent, og berørte grupper og interesser får mulighet til å komme med innspill
  • Sak om forutsetninger for utbyggingsavtaler fremmes for kommunestyret
  • Vedtak i kommunestyret om forutsetninger for utbyggingsavtaler
Kommunen må gjøre utkast til innhold i vedtak etter pbl § 17-2 kjent. Berørte grupper og interesser må ha mulighet til å komme med innspill for kommunestyret gjør vedtaket. Gjerne åpne møter med beboere i berørte områder. 

Hvordan medvirkningen sikres kan kommunen selv bestemme. Om vedtaket er knyttet til kommuneplan eller kommunedelplan vil kravene til medvirkning ivaretas som en del av disse prosessene.

Handler om utbyggingsavtaler.

Inneholder forbud mot vilkår om sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler.

Handlingsrom

Utgangspunktet for innholdet i en utbyggingsavtale er bestemmelsene i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan. Reguleringsplanen kan bl.a. inneholde bestemmelser om antall boliger i et område, største og minste boligstørrelse og krav til bygninger utforming (særlig med tanke på tilgjengelighet). Disse bestemmelsene kan også avtales selv om de ikke står i reguleringsplanen (pbl § 17-3).

I tillegg til det som kan bestemmes i reguleringsplan, kan en utbyggingsavtale inneholde en rett for kommunen eller andre til å kjøpe en andel av boligene til markedspris. Dette vil typisk være aktuelt dersom kommunen har behov for utleieboliger.

Det kan videre avtales at utbygger/grunneier bekoster infrastrukturtiltak, men dette må stå i forhold til den belastning som utbyggingen gir kommunen. 

Det kan ikke avtales at utbygger/grunneier skal bekoste eller bidra økonomisk til sosial infrastruktur som skoler, barnehager, sykehjem eller tilsvarende tjenester som det offentlige er lovpålagt å skaffe til veie, se Byggesaksforskriften § 18-1. Omsorgsboliger som ikke inngår i en lovpålagt tjeneste vil ikke omfattes av forbudet.