Private utleieboliger med rett til kommunal tilvising eller tildeling

Fase 1: «Vi vil» - Om forankringen i kommunen

Du har ikke tilgang til:

 • YouTube.com
 • Vimeo.com
Vennligst ta kontakt med IT-ansvarlig da sperren ligger på nettverket hos deg og ikke Veiviseren.no.

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
«Vi vil» - Om forankringen i kommunen
Fase 2
«Vi trenger» - Om utlysingen av behovet
Fase 3
«Vi velger» - Om valg av utleier og egnede boliger
Fase 4
«Vi realiserer» - Om finansiering og tildeling/ tilvisingsavtaler
Fase 5
«Vi følger opp» - Om avtaler og samarbeid med utleier i driftsfasen.
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Fase 1 er en kort sonderingsfase der kommunen gjør seg kjent med muligheter for fremskaffelse av boliger i samarbeid med private utleiere.

I denne fasen innhentes også politisk fullmakt til å satse på kommunalt disponerte utleieboliger. 

Resultater fra fasen

 1. Kommunen har etablert en oversikt over lokalt boligbehov på kort og lang sikt. 
 2. Kommunen har kontaktet Husbanken for å orientere om gjennomføring av modellen.
 3. Nøkkelpersoner i kommunen har kunnskap om kommunalt disponerte utleieboliger.
 4. Modellen for fremskaffelse av kommunalt disponerte utleieboliger er forankret i politisk og administrativ ledelse i kommunen. Det er gjort vedtak i kommunestyre om delegert fullmakt til å inngå tilvisingsavtaler eller tildelingsavtaler. 

 1. Ofte starter arbeidsprosessen i en dialog mellom kommunen og Husbanken. Initiativtaker i kommunen søker informasjon om fremskaffelse av kommunalt disponerte utleieboliger. Informasjon kan innhentes i denne arbeidsprosessen, via kontaktpersoner med erfaring fra gjennomført prosess eller ved å kontakte ditt lokale Husbankkontor.

 2. Prosessen kan også bli initiert ved at private utleiere tar direkte kontakt med kommunen eller Husbanken for å tilby konkrete boliger eller prosjekter.  Slik får kommunen eller Husbanken signaler om at det er interesse fra private aktører om å tilby utleieboliger, men merk: Et formelt samarbeid om utleieboliger med tilvisingsavtale må ikke inngås med utleier før fase 1 – 3 i denne arbeidsprosessen er gjennomført. Ved fremskaffelse av kommunalt disponerte utleieboliger skal kommunen alltid gjennomføre en utlysing av behovet før samarbeid inngås med private utbyggere/ utleiere. 

 3. Kommunens initiativtaker og rådmann tar stilling. Skal vi satse på dette? Det gjøres vedtak i kommunestyre om delegert fullmakt til å inngå tilvisningsavtaler/tildelingsavtaler og oppnevnes en prosjektleder/ kontaktperson. 

 4. Kommunen kontakter Husbanken for å orientere om vedtak med basis i kartlagt boligbehov.  Kommunen og Husbanken drøfter videre dialog og eventuelt omfang av et samarbeid.

Kommunens boligkontor/ koordinator/ prosjektleder har ansvar for å:

 • Innhente informasjon om kommunalt disponerte utleieboliger.
 • Fremskaffe oversikt over konkret boligbehov (antall, størrelser, beliggenhet, målgrupper, etc.).
 • Fremme sak til politisk behandling.

Eksternt innleid prosjektleder bør unngås. Bruk heller ressurser «i linjen» for å beholde kompetansen i kommunen.

Kommunestyret ansvar for å:

 • behandle forslag om bruk av tilvisningsavtale/tildelingsavtaler som supplement til kommunens boligfremskaffelse i kommunestyre så snart forslag er fremmet. Ved fremskaffelse av utleieboliger må det tas økonomiske og planmessige hensyn. Dette forutsetter bred kommunal forankring fra starten av. Både sosialfaglige, planfaglige, teknisk og økonomiske vurderinger må være med
 • Definere delegert ansvar. Sette av ressurser til oppfølging. Kommunen bør også avklare om kommunalt disponerte utleieboliger kan prioriteres i byggesaksbehandlingen og sikres nødvendig forutsigbarhet. I noen kommuner skjer dette ikke via et politisk vedtak men ved beslutning på øverste administrativt hold (rådmann).

Husbanken har ansvar for å:

 • Tilby relevant informasjon til kommunen, primært i denne veiviser eller på Husbankens nettsider. Eksempler, kontaktpersoner, maler, sjekklister, kvalitetskrav etc. Eventuelt møtedeltakelse ved kapasitet.
Politisk sak om forankring av tilvisningsavtale

Her er et eksempel fra Enebakk kommune om hvordan de har forankret arbeidet med tilvisningsavtale i en politisk sak i 2017.