Private utleieboliger med rett til kommunal tilvising eller tildeling

Fase 3: «Vi velger» - Om valg av utleier og egnede boliger

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
«Vi vil» - Om forankringen i kommunen
Fase 2
«Vi trenger» - Om utlysingen av behovet
Fase 3
«Vi velger» - Om valg av utleier og egnede boliger
Fase 4
«Vi realiserer» - Om finansiering og tildeling/ tilvisingsavtaler
Fase 5
«Vi følger opp» - Om avtaler og samarbeid med utleier i driftsfasen.
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

I denne fasen velger kommunen utleieaktør og boligprosjekt i henhold til de krav som er nevnt i utlysingen. Kommunen inviterer tilbyder som får presentere sin virksomhet og prosjekt. Kommunen presenterer sine forventninger til samarbeidet. Kommunens konkluderer på om det skal inngås tilvisingsavtale/tildelingsavtale med utleieaktør. Om kommunen ønsker samarbeid med utleieselskapet inngås en intensjonsavtale som sendes til Husbanken.

Resultater fra fasen

 1. Utbygger/ utleier leverer sitt tilbud innen frist som er oppgitt i utlysing
 2. Det holdes møte der aktuelle tilbydere presenterer utleieselskap og prosjekt. (For kommuner som inngår i kommuneprogrammet kan Husbanken delta om de har kapasitet.)
 3. Kommunen tar stilling til om utbygger/ utleier kan godkjennes. (jfr.  Innlevert dokumentasjon/ beskrivelse/ møte)
 4. Kommunen vurderer om tilbyder og prosjektet er i henhold til utlysing, gjerne i dialog med Husbanken. Tilbudet vektes iht. til kriterier i utlysing/ konkurranseprogram og beskrivelse av utleieselskapet
 5. Kommunen gir utbygger/ utleier tilbakemelding på om de ønsker et samarbeid. Kommunen inngår intensjonsavtale og innleder samarbeid med firma som er, eller har ambisjoner om å bli profesjonelle utleiere, har lokalt engasjement og tar ansvar for oppfølging av prosjektet, beboerne og bomiljøet.
 6. Kommunen sender Husbanken intensjonsavtalen(e) som viser hvilken utbygger/ utleier de ønsker inngå tilvisingsavtale/tildelingsavtale med.

Denne fasen sikrer at kommunen bare tegner avtale med godkjente langsiktige utbyggere/ utleiere som tilbyr de mest egnede boligene for kommunene.

Merk: Om utbygger/ utleier ønsker lån til utleieboliger for vanskeligstilte/tilskudd til boligene forutsetter Husbanken at trinn 1 – 3 i  denne arbeidsprosessen er fulgt. På denne måten får Husbanken vite om boligene er ønsket av kommunen og om utleier er en ønsket samarbeidspart, før det gis lån/tilskudd til utleieboligene.

 1. Tilbud registreres av kommunens koordinator/ prosjektleder. Grovsortering/ formaliteter sjekkes. Er dette en profesjonell utleieaktør? Er prosjektet i samsvar med utlysing? Kvalitetssikring kan eventuelt samkjøres med Husbankens krav til låntaker.
 2. Aktuelle utbyggere/ utleiere inviteres til møte med kommunen for presentasjon av virksomhet og prosjekt. Agenda:
  • Formøte med Husbanken. Tema: Hovedinntrykk om tilbud og opplegg for møtet (30 min.)
  • Møte med hver tilbyder: Presentasjon v/ tilbyder, kommunens forventninger og saksgang i Husbanken (30 – 45 min.
  • Oppsummering v/ kommunen og Husbanken. (30 min.)

   Kommunens koordinator/ prosjektleder leder møtet

  Viktig:  Husbankens deltakelse må avklares. (Husbanken har ikke kapasitet til å delta i slike møter i alle kommuner.)
 3. Kommunen vurderer om utbygger/ utleier og prosjekt er egnet. Utfylt momentliste for beskrivelse av utleieselskap, presentasjonen i møte og annet relevant materiale vurderes.
 4. Melding om kommunen ønsker samarbeid eller ikke sendes tilbyder av kommunens koordinator/ prosjektleder. Konklusjon begrunnes med utgangspunkt i forutsetninger som gitt i utlysing.
 5. Melding om samarbeid eller signert tilvisingsavtale/tildelingsavtale sendes Husbankens kontor i regionen. Dette er viktig for at Husbanken skal være forberedt når søknad sendes fra utbygger/ utleier.

Kommunen v/ koordinator eller prosjektleder

Ansvar for å:

 • Være kontaktperson for interesserte tilbydere
 • Invitere til møte der utleiefirma får presentere sin virksomhet og prosjekt. Inviter Husbanken lokalt for å avklare om de evt. kan delta i møtet
 • Kommunen leder møtet
 • Vurdere om prosjekt er i samsvar med utlysingen. Konkludere om kommunen ønsker å inngå en tilvisingsavtale med utleiefirmaet
 • Sende tilbyder beskjed om kommunen ønsker et samarbeid eller ikke
 • inngå en intensjonsavtale med den/ de utleieselskap kommunen ønsker å samarbeide med. (denne finner du under "verktøy, metoder og sjekklister" lenger ned på siden)
 • Sende intensjonsavtalen til kontaktperson i Husbanken- som viser hvilken utleieaktør kommunen ønsker å inngå tilvisingsavtale med 

Husbanken

Ved kapasitet:

 • Delta på møte der kommunen inviterer tilbydere om å presentere virksomhet og prosjekt.
 • Orientere om betingelser som gjelder for lån til utleieboliger til vanskeligstilte og tilskudd til utleieboliger
 • Orientere om saksgang ved søknad
 • Delta i kort oppsummeringsmøte sammen med kommunen etter presentasjon fra tilbydere.

Utleiefirma

 • Levere tilbud innen oppgitt frist. Presentere utleiefirma og prosjekt for kommunen og ev. Husbanken i felles møte.
  (Ved flere interessenter: Et utleiefirma av gangen)