Private utleieboliger med rett til kommunal tilvising eller tildeling

Fase 4: «Vi realiserer» - Om finansiering og tildeling/ tilvisingsavtaler

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
«Vi vil» - Om forankringen i kommunen
Fase 2
«Vi trenger» - Om utlysingen av behovet
Fase 3
«Vi velger» - Om valg av utleier og egnede boliger
Fase 4
«Vi realiserer» - Om finansiering og tildeling/ tilvisingsavtaler
Fase 5
«Vi følger opp» - Om avtaler og samarbeid med utleier i driftsfasen.
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

I denne fasen inngår/ signerer kommunen og utleier tilvisingsavtale eller tildelingsavtale. Ved oppføring eller oppgradering kan utleiefirma kan sende søknad om grunnlån eventuelt tilskudd (ved tildelingsavtaler) til Husbanken når prosjektet har fått rammetillatelse fra kommunen. Grunnlån og eventuelt tilskudd (tildelingsavtaler) utbetales når prosjektet er ferdigstilt. 

Resultater fra fasen

 1. Utleiefirma sender søknad om grunnlån/tilskudd til Husbanken. Med søknaden skal det følge en: signert tilvisingsavtale/tildelingsavtale, firmaattest, beskrivelse av utleieselskapet, forhåndstakst, evt. kjøpekontrakt, oversikt over boligene og husleie, driftsbudsjett, tegninger med mer. (Søker/ utleieselskapet benytter e-søknad på Husbankens nettside 
 2. Husbanken sender utleiefirma tilsagn om grunnlån/tilskudd og oppføring/ oppgradering eller kjøp kan igangsettes/ gjennomføres
 3. Når prosjektet er ferdigstilt og har fått ferdigattest fra kommunen kan utbygger søke om utbetaling av grunnlånet og eventuelt tilskuddet. Signert samarbeidsavtale og tinglyst tilvisingsavtale/tildelingsavtale skal følge søknaden

Denne fasen utgjør det synlige resultat av innledende planlegging og forarbeid. Prosjektet ferdigstilles. Oppfølging/ kvalitetssikring av at intensjonene blir som planlagt blir viktig, både i forhold til det fysiske resultat og ved utvikling/ konsensus om samarbeidsavtale.

Etter at kommunen har valgt utleieselskap og inngått intensjonsavtale, men før søknad sendes Husbanken, vil Husbanken kontakte utleieselskapet om det er nødvendig å foreta bankfaglige avklaringer. Dette for å sikre at selve søknadsbehandlingen blir så rask og effektiv som mulig. 

Det er avgjørende at kommunens boligsosiale sektor og teknisk etat er samstemt. Nødvendige avklaringer må skje i forkant/ parallelt med Husbanken for å sikre at prosjektet ikke stopper opp. For å lykkes må alle aktører være løsningsorientert!

Søker/utbygger/ utleieselskap:

 • Sende Husbanken utfyllende dokumentasjon om selskapet i god tid før søknad sendes inn, dersom Husbanken ber om dette etter at intensjonsavtalen er mottatt fra kommunen
 • Søke grunnlån (og eventuelt tilskudd til utleieboliger) via e-søknad på Husbankens nettside.
 • Sende "Melding om igangsetting" til Husbanken så snart byggearbeidene er fysisk igangsatt.
 • Sikre at kvalitetskrav som beskrevet i tilbud ivaretas som eget punkt i alle byggemøter 
 • Orientere kommunen om fremdrift og forventet ferdigstillelse slik at kommunen kan forberede en god prosess for tilvisning/tildeling.
 • Orientere Husbanken om antatt tidspunkt for ferdigstillelse/ søknad om utbetaling i god tid. (2 mnd.) 

Kommunen:

 • Utarbeide og signere oversikt over fastsettelse av leiepris i prosjektet i samarbeid med utleieselskapet og sende denne til Husbanken. (se mal under "verktøy, metoder, sjekklister og vedlegg")
 • Sikre god dialog med utleier om rutiner for tildeling slik at dette kan gjennomføres raskt og effektivt ved ferdigstillelse 
 • Sikre effektiv byggesaksbehandling som gir utbygger nødvendig forutsigbarhet

Husbanken:

 • Kontakte utleieselskapet etter at intensjonsavtalen er inngått ved behov for utfyllende informasjon ved Husbankens kredittvurdering
 • Eventuelt gjennomføre møte for gjennomgang av erfaring og gjennomføringsevne, selskapsstruktur og prosjektrisiko, betjeningsevne, sikkerhet og godkjente prosjektkostnader
 • Sikre rask saksbehandling av søknad om grunnlån
 • Besvare eventuelle spørsmål fra kommunen/ utbygger ved gjennomføring
 • Sikre rask behandling av søknad om utbetaling- når prosjektet er ferdigstilt 

Kommunen og Husbanken har ansvar for å holde avtalte tidsfrister som oppgitt ved utlysingen og orientere kunden om eventuelle forsinkelser.

Utbygger/utleier har ansvaret for å sende Husbanken nødvendig dokumentasjon ved søknad om lån og søknad om utbetaling av lån og eventuelt tilskudd i god tid.

Ved søknad om utbetaling skal tilvisingsavtalen/tildelingsavtale være tinglyst på eiendommen.

Vedlegg 16: Erklæring om rettighet i fast eiendom som viser til avtalen (Statens kartverk) kan også benyttes.

Handlingsrom

Samlet finansiering av et utleieprosjekt i regi av en privat aktør kan utgjøre inntil 85% av de prosjektkostnader Husbanken godkjenner.

Kommunalt disponerte utleieboliger som skal finansieres med grunnlån og eventuelt tilskudd skal fremskaffes gjennom en kommunal utlysning.