Private utleieboliger med rett til kommunal tilvising eller tildeling

Fase 4: «Vi realiserer» - Om finansiering og tildeling/ tilvisingsavtaler

Du har ikke tilgang til:

 • YouTube.com
 • Vimeo.com
Vennligst ta kontakt med IT-ansvarlig da sperren ligger på nettverket hos deg og ikke Veiviseren.no.

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
«Vi vil» - Om forankringen i kommunen
Fase 2
«Vi trenger» - Om utlysingen av behovet
Fase 3
«Vi velger» - Om valg av utleier og egnede boliger
Fase 4
«Vi realiserer» - Om finansiering og tildeling/ tilvisingsavtaler
Fase 5
«Vi følger opp» - Om avtaler og samarbeid med utleier i driftsfasen.
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

I denne fasen inngår/signerer kommunen og utleier tilvisingsavtale eller tildelingsavtale. Ved oppføring eller oppgradering kan utleiefirma sende søknad om lån til utleieboliger til vanskeligstilte, eventuelt tilskudd (ved tildelingsavtaler) til Husbanken når prosjektet har fått rammetillatelse fra kommunen. Lån til utleieboliger til vanskeligstilte og eventuelt tilskudd (tildelingsavtaler) utbetales når prosjektet er ferdigstilt. 

Resultater fra fasen

 1. Utleiefirma sender søknad om lån til utleieboliger til vanskeligstilte/tilskudd til Husbanken. Med søknaden skal det følge: en signert tilvisingsavtale/tildelingsavtale, firmaattest, beskrivelse av utleieselskapet, forhåndstakst, ev. kjøpekontrakt, oversikt over boligene og husleie, driftsbudsjett, tegninger med mer (søker/utleieselskapet benytter e-søknad på Husbankens nettside). 
 2. Husbanken sender utleiefirma tilsagn om lån til utleieboliger til vanskeligstilte/tilskudd og oppføring/oppgradering eller kjøp kan igangsettes/ gjennomføres.
 3. Når prosjektet er ferdigstilt og har fått ferdigattest fra kommunen kan utbygger søke om utbetaling av lån til utleieboliger til vanskeligstilte og eventuelt tilskudd. Signert samarbeidsavtale og tinglyst erklæring om rettighet i fast eiendom skal følge søknaden. (Disse finner du under "verktøy, metoder, sjekklister og vedlegg" lenger ned på denne siden).

Denne fasen utgjør det synlige resultat av innledende planlegging og forarbeid. Prosjektet ferdigstilles. Oppfølging/kvalitetssikring av at intensjonene blir som planlagt blir viktig, både i forhold til det fysiske resultat og ved utvikling/konsensus om samarbeidsavtale.

Etter at kommunen har valgt utleieselskap og inngått intensjonsavtale, men før søknad sendes Husbanken, vil Husbanken kontakte utleieselskapet om det er nødvendig å foreta bankfaglige avklaringer. Dette for å sikre at selve søknadsbehandlingen blir så rask og effektiv som mulig. 

Det er avgjørende at kommunens boligsosiale sektor og tekniske etat er samstemt. Nødvendige avklaringer må skje i forkant/parallelt med Husbanken for å sikre at prosjektet ikke stopper opp. For å lykkes må alle aktører være løsningsorientert.

Søker/utbygger/utleieselskap:

 • sende Husbanken utfyllende dokumentasjon om selskapet i god tid før søknad sendes inn, dersom Husbanken ber om dette etter at intensjonsavtalen er mottatt fra kommunen
 • søke lån til utleieboliger til vanskeligstilte (og eventuelt tilskudd til utleieboliger) via e-søknad på Husbankens nettside
 • sende "Melding om igangsetting" til Husbanken så snart byggearbeidene er fysisk igangsatt
 • sikre at kvalitetskrav som beskrevet i tilbud ivaretas som eget punkt i alle byggemøter 
 • orientere kommunen om fremdrift og forventet ferdigstillelse slik at kommunen kan forberede en god prosess for tilvisning/tildeling.
 • orientere Husbanken om antatt tidspunkt for ferdigstillelse / søknad om utbetaling i god tid (2 mnd.) 

Kommunen:

 • utarbeide og signere oversikt over fastsettelse av leiepris i prosjektet i samarbeid med utleieselskapet, og sende denne til Husbanken (se mal under "verktøy, metoder, sjekklister og vedlegg")
 • sikre god dialog med utleier om rutiner for tildeling, slik at dette kan gjennomføres raskt og effektivt ved ferdigstillelse 
 • sikre effektiv byggesaksbehandling som gir utbygger nødvendig forutsigbarhet

Husbanken:

 • kontakte utleieselskapet etter at intensjonsavtalen er inngått ved behov for utfyllende informasjon ved Husbankens kredittvurdering
 • eventuelt gjennomføre møte for gjennomgang av erfaring og gjennomføringsevne, selskapsstruktur og prosjektrisiko, betjeningsevne, sikkerhet og godkjente prosjektkostnader
 • sikre rask saksbehandling av søknad om lån til utleieboliger til vanskeligstilte
 • besvare eventuelle spørsmål fra kommunen/ utbygger ved gjennomføring
 • sikre rask behandling av søknad om utbetaling når prosjektet er ferdigstilt 

Kommunen og Husbanken har ansvar for å holde avtalte tidsfrister som oppgitt ved utlysingen og orientere kunden om eventuelle forsinkelser.

Utbygger/utleier har ansvaret for å sende Husbanken nødvendig dokumentasjon ved søknad om lån og søknad om utbetaling av lån og eventuelt tilskudd i god tid.

Ved søknad om utbetaling skal tilvisingsavtalen/tildelingsavtale være tinglyst på eiendommen.

Vedlegg 16: Erklæring om rettighet i fast eiendom som viser til avtalen (Statens kartverk) kan også benyttes.

 1. Husbankens mal for tilvisingsavtale -Bokmål (PDF-mal til innfylling. Ordlyd skal ikke endres.)
 2. Husbankens mal for tilvisingsavtale - Nynorsk (PDF-mal til innfylling. Ordlyd skal ikke endres.)
 3. Husbankens mal for tildelingsavtale - Bokmål  (PDF-mal til innfylling. Ordlyd skal ikke endres.)
 4. Husbankens mal for tildelingsavtale - Nynorsk (PDF-mal til innfylling. Ordlyd skal ikke endres.)
 5. Husbankens forslag til samarbeidsavtale - Bokmål (Denne skal legges ved søknad om lån til utleieboliger til vanskeligstilte i Husbanken. Kan gjerne endres/revideres ved behov)
 6. Husbankens forslag til samarbeidsavtale - Nynorsk (Denne skal legges ved søknad om lån til utleieboliger til vanskeligstilte i Husbanken. Kan gjerne endres/revideres ved behov)
 7. Avtale mellom utleier og kommune om fastsettelse av husleien i prosjektet
 8. Erklæring om rettighet i fast eiendom - tilvisingsavtale (Denne erklæringen skal tinglyses på eiendommen). Må legges ved søknad om utbetaling av lån til utleieboliger til vanskeligstilte. Du må skrive ut skjemaet i to eksemplarer og signere med penn i signaturfeltet før du sender det til tinglysing. Adresse: Kartverket Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss. Det ene eksemplaret arkiveres hos Kartverket, mens det andre eksemplaret returneres til innsender (rekvirent) etter tinglysing.
 9. Erklæring om rettighet i fast eiendom - tildelingsavtale (Denne erklæringen skal tinglyses på eiendommen). Må legges ved søknad om utbetaling av lån til utleieboliger til vanskeligstilte og tilskudd. Du må skrive ut skjemaet i to eksemplarer og signere med penn i signaturfeltet før du sender det til tinglysing. Adresse: Kartverket Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss. Det ene eksemplaret arkiveres hos Kartverket, mens det andre eksemplaret returneres til innsender (rekvirent) etter tinglysing.

 

Handlingsrom

Samlet finansiering av et utleieprosjekt i regi av en privat aktør kan utgjøre inntil 85% av de prosjektkostnader Husbanken godkjenner.

Kommunalt disponerte utleieboliger som skal finansieres med lån til utleieboliger til vanskeligstilte og eventuelt tilskudd skal fremskaffes gjennom en kommunal utlysning.