Statlige-føringer-og-retningslinjer

Forskjellen på tilvisningsavtale og tildelingsavtale

Målgruppe, finansiering og avtalenes varighet varierer noe mellom tildelingsavtale og tilvisningsavtale.

Tilvisingsavtale

I et utleieprosjekt med tilvisingsavtale får kommunen tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet, men bare en andel av utleieboligene, (inntil 40 %) er forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet til enhver tid. De øvrige boligene i prosjektet kan leies ut på det åpne boligmarkedet med minimum fem års leiekontrakter.

I prosjekt med færre enn fem boliger får kommunen tilvisingsrett til alle boligene så lenge avtalen gjelder. For beboere som er tilvist fra kommunen skal leiekontrakten ha en varighet på minimum tre år i henhold til husleieloven.

Avtalen er fleksibel for utleier og kommunen. Kommunen har ingen plikt til å benytte tilvisingsretten. Dersom kommunen ikke benytte sin tilvisingsrett når boliger ledigstilles, kan eier/forvalter/utleier leie ut boligen på det åpne boligmarkedet iht. til oppgitte frister i tilvisingsavtalen.

Husbankens mal til tilvisingsavtale finner du i fase 2 og 4 i denne arbeidsprosessen - under fanen "verktøy, metoder, sjekklister og vedlegg"

Målgruppe
Tilvisingsavtaler anbefales når beboerne er økonomisk vanskeligstilt, men ikke trenger spesielle oppfølgingstjenester fra kommunen.

Avtalens varighet
Tilvisingsavtalen gjelder i 20 år fra utbetaling av lån til utleieboliger til vanskeligstilte fra Husbanken.

Finansiering av boligene
Det kan søkes lån til utleieboliger for vanskeligstilte i Husbanken. Låneutmålingen er inntil 85 prosent av prosjektkostnad/ kjøpesum. Husbanken gir ikke tilskudd i prosjekter med tilvisingsavtale. 

 

Tildelingsavtale

Tildelingsavtaler brukes i prosjekt der alle utleieboliger er forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet. I de tilfeller hvor kommunen ikke benytter seg av sin tildelingsrett, er eier ansvarlig for at boligen brukes i tråd med disse føringene. Dette innebærer at boligen kun kan leies ut til vanskeligstilte, også i de tilfeller hvor kommunen ikke benytter seg av sin tildelingsrett.

Husbankens mal til tildelingsavtale finner du i fase 2 og 4 i denne arbeidsprosessen - under fanen "verktøy, metoder, sjekklister og vedlegg"

Målgruppe
Tildelingsavtaler anbefales når beboerne trenger oppfølgingstjenester fra kommunen.

Avtalens varighet
Kommunen har tildelingsrett til alle boligene så lenge avtalen gjelder. Tildelingsavtalen gjelder i 30 år fra utbetaling av lån til utleieboliger til vanskeligstilte og tilskudd fra Husbanken

Finansiering av boligene
Det kan søkes en kombinasjon av lån til utleieboliger for vanskeligstilte og tilskudd til utleieboliger i Husbanken. Samlet låne og tilskudds utmåling er inntil 85 prosent av prosjektkostnad/ kjøpesum.

Tilskuddet blir utmålt etter faste satser per kvadratmeter basert på kommunestørrelse. For mer informasjon les om tilskudd til utleieboliger på husbanken.no.

 

TILBAKE TIL ARBEIDSPROSESSEN >