Utsnitt av blokk

Tildelingsavtaler - kommunalt disponerte utleieboliger

Tildelingsavtaler er en måte kommunen kan skaffe egnede utleieboliger på som et supplement til kommunens egne boliger i samarbeid med private tilbydere og Husbanken i et offentlig/privat samarbeid. Finansiering skjer med grunnlån og tilskudd. 

For finansiering i Husbanken stilles krav om at kommunene må gjennomføre en utlysning før de inngår avtale om tildeling av utleieboliger.

Om forskjellen på utleieboliger med tildelingsavtale og tilvisningsavtale:

Målgruppe, finansiering og avtalenes varighet varierer noe mellom tildelingsavtale og tilvisningsavtale. Men det er samme arbeidsprosess ved framskaffelsen. Derfor er både arbeidet med tilvisning og tildelingsavtale nå samlet i en felles arbeidsprosess i Veiviseren, se Kommunalt disponerte utleieboliger – Tilvisingsavtale og tildelingsavtale.

Tildelingsavtale

  • Brukes i prosjekt der alle utleieboliger er forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er særlig aktuelt der beboere trenger oppfølgingstjenester fra kommunen.
  • Kommunen har tildelingsrett til alle boligene, til enhver tid, så lenge avtalen gjelder. (30 år).
  • Husbanken kan gi en kombinasjon av grunnlån og tilskudd på totalt inntil 85 prosent til prosjektet.

Tilvisningsavtale

  • Brukes i prosjekt der noen av utleieboligene er forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette gjelder prosjekt med fem eller flere boliger.
  • Kommunen har tilvisningsrett til alle boligene men ikke flere enn inntil 40 prosent av boligene i prosjektet til enhver tid, så lenge avtalen gjelder (20 år). 
  • De øvrige boligene kan leies ut på det åpne boligmarkedet. 
  • Husbanken kan gi inntil 85 prosent grunnlån til prosjektet.