Salg til beboer

Bakgrunn

Som et alternativ til salg av bolig i det åpne markedet kan kommunen selge boligen direkte til beboer. Forskning har pekt på at mer enn 1/3 av leietakere i kommunale og private utleieboliger har potensiale til å eie bolig. Et slikt salg vil være positivt for beboer da eierskap kan føre med seg økonomiske gevinster, trygghet og forutsigbarhet. For kommunen vil det være positivt siden man i tillegg til å kunne permanent bosette vanskeligstilte, får frigjort midler til å kjøpe nye boliger og bosette nye personer.

Kort beskrivelse

Dersom boligen er aktuell for salg gjøres det en vurdering av hvorvidt beboer har potensiale til- og ønske om å eie boligen. Hvis ja, selger kommunen boligen til beboer.

Resultater

Salg av bolig til beboer

Beskrivelse

 • Boligkontoret forhører seg med beboer om interessen for kjøp og gjør en vurdering av beboerens eierpotensiale.
 • Eiendomsavdelingen innhenter takst fra en uavhengig takstmann
  • Ved salg til personer gjelder ikke restriksjonene i EØS-loven mot subsidiering av salgspris. Det vil si at kommunen har mulighet til å selge boligen til beboer til en redusert pris.
 • Eiendomsavdelingen avklarer eventuelle betingelser, rettigheter og servitutter på boligen
 • Megler eller eiendomsavdelingen foretar oppgjøret og overskjøting
 • Eiendomsavdelingen innfrir finansiering
  • Finansiering i Husbanken
   • Gjenstående lån tilbakebetales
   • Ikke-nedskrevet tilskudd tilbakebetales
  • Eventuelle andre pengeheftelser innfris med mindre annet er avtalt