Framskaffe boliger for mennesker med oppfølgingsbehov

Fase 6: Overlevering, innflytting, drift og evaluering

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Behov, målgrupper, tomt og erfaringer
Fase 2
Løsningsutredning
Fase 3
Forprosjektfase
Fase 4
Detaljprosjektering
Fase 5
Gjennomføringsfase
Fase 6
Overlevering, innflytting, drift og evaluering
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Overlevering av bygget til byggherre, representanter fra brukerne og ansatte. Beboerne flytter inn, og prosjektet går over i drift. Evaluering. Prosjektgruppen legges ned.
Kommunen sender søknad om utbetaling til Husbanken når prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk.

Resultater fra fasen

Byggherre, representanter fra brukerne og ansatte overtar bygget. Beboere er flyttet inn. Erfaringene fra prosjektet er systematisert, slik at de kan brukes ved andre prosjekter senere. Husbanken har utbetalt tilskuddet til kommunekassereren når alle vilkårene i tilsagnet er innfridd.

Overtakelse
 • Entreprenør har ansvar for å innkalle byggherre til en overtakelsesbefaring. Det skal føres en overtakelsesprotokoll som viser påviste mangler og frist for utbedring. Protokollen signeres.
 • Når eventuelle mangler er forbedret og godkjent, signeres protokollen av entrepenør og byggherre.
 • Etterarbeid følges eventuelt opp innen frist for utbedring.
 • Ferdigattesten utstedes av bygningsmyndighetene når nødvendig sluttdokumentasjon foreligger. 
 • Når bygget er ferdig, og ferdigattest foreligger, søkes det om utbetaling av eventuelle lån og tilskudd fra Husbanken eller andre låneinstitusjoner.
 • Det gis en reklamasjonsfrist på 5 år, for å kunne avdekke feil og mangler som kan dukke opp.
 • Prosjektleder har ansvar for å organisere befaring etter ett års drift.
 • Prosjektet/bygget overleveres til driftsenheten i kommunen.

Innflytting og drift

Selve byggekostanden er høy, men den største utgiften over tid er drift av tjenestetilbudet. Driftsløsninger kan bare bli gode hvis de tar hensyn til beboernes trivsel.
 • Kommunen sender søknad om utbetaling av tilskuddet til Husbanken når prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk.
 • Bare utbetaling av tilskudd til plasser som er tatt i bruk. 
 • Kommunen må benytte plassene i 30 år til målgruppen. Hvis plassene legges ned eller ikke brukes til formålet, må tilskuddet deler av tilskuddet tilbakebetales til Husbanken. Investeringstilskuddet avskrives over 30 år.      
Evaluering
 • Prosjektgruppen samler erfaringer fra eget arbeid, brukere, pårørende, brukerorganisasjoner og ansatte.
 • Erfaringene blir systematisert, slik at de kan brukes i senere prosjekter.

 • Byggherre (kommunen) overtar bygget.
 • Entreprenør overleverer bygget ferdigstilt.
 • Ansvarlig søker samler og sender alle underskrevne papirer til bygningsmyndighetene for å få en ferdigattest.
 • Beboere, pårørende og ansatte har ansvar for å melde mangler og behov for utbedringer.
 • Prosjektleder og den tverrfaglige prosjektgruppen har ansvar for å evaluere og systematisere erfaringer til bruk i senere prosjekter.
Ferdigattest
En bekreftelse på at et byggeprosjektet er ferdigstilt i henhold til godkjent byggesøknad, jf. Plan- og bygningsloven § 21-10.
Overtagelsesbefaring
En befaring hvor hele bygget og uteareal blir inspisert.
Overtagelsesprotokoll
En skriftlig protokoll som skal angi parter, tid og sted samt eventuelle feil og mangler. Protokollen med frist for event utbedringer underskrives av partene.
Reklamasjonsfrist
I alle kontraktsforhold vil det løpe en frist for å klage/reklamere.
Sluttdokumentasjon
Brukerhåndbok, tegninger og tekniske dokumenter.