Framskaffe sykehjem og omsorgsboliger for eldre

Fase 6: Innflytting og evaluering

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Konsept og strategi - kartlegging av behov, omsorgsløsninger og lokalisering
Fase 2
Utredning av alternativer og gjennomføringsplan
Fase 3
Programmering og tidlig prosjektering
Fase 4
Detaljprosjektering
Fase 5
Byggefase
Fase 6
Innflytting og evaluering
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

 • Overlevering av bygget til byggherre, representanter fra brukerne og ansatte.
 • Beboerne flytter inn, og prosjektet går over i drift. Evaluering. Prosjektgruppen legges ned.
 • Kommunen sender søknad om utbetaling til Husbanken når prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk.

Resultater fra fasen

Byggherre, representanter fra brukerne og ansatte overtar bygget. Beboere er flyttet inn. Erfaringene fra prosjektet er systematisert, slik at de kan brukes ved andre prosjekter senere. Husbanken har utbetalt tilskuddet til kommunekassereren når alle vilkårene i tilsagnet er innfridd.

Overtakelse

 • Entreprenør har ansvar for å innkalle byggherre til en overtakelsesbefaring. Det skal føres en overtakelsesprotokoll som viser påviste mangler og frist for utbedring. Protokollen signeres.
 • Når eventuelle mangler er forbedret og godkjent, signeres protokollen av entreprenør og byggherre.
 • Etterarbeid følges eventuelt opp innen frist for utbedring.
 • Ferdigattesten utstedes av bygningsmyndighetene når nødvendig sluttdokumentasjon foreligger. 
 • Når bygget er ferdig, og ferdigattest foreligger, søkes det om utbetaling av eventuelle lån og tilskudd fra Husbanken eller andre låneinstitusjoner.
 • Prosjektet/bygget overleveres til driftsenheten i kommunen.
 • Det gis en reklamasjonsfrist på 5 år, for å kunne avdekke feil og mangler som kan dukke opp.
 • Prøveperioden på et år (?) starter den dagen nøkkelen til boligen mottas av byggherre og beboere.
 • Prosjektleder har ansvar for å organisere befaring etter ett års drift.

Innflytting

 • Logistikken for selve innflyttingen bør planlegges i god tid og i detalj. Kompleksitet og omfang av innflyttingen vil variere avhengig av størrelsen på prosjektet og om det er et helt nytt bygg eller om beboere skal flyttes fra et esksiterende bygg eller en annen avdeling. Det er en fordel om pårørende flytter inn møbler og personlige eiendeler før beboeren selv flytter inn. Beboere som eventuelt skal flytte fra et annet botilbud bør få mulighet til å flytte først. Hjemmeboende kan flytte inn til sist.
 • Kommunen sender søknad om utbetaling av tilskuddet til Husbanken når prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk.
 • Bare utbetaling av tilskudd til plasser som er tatt i bruk. 
 • Investeringstilskuddet har en nedskrivingsperiode på 30 år. Det vil si at kommunen må benytte plassene i 30 år til målgruppen/ formålet tilskuddet er gitt. Hvis plassene legges ned eller ikke brukes til formålet, må tilskuddet tilsvarende antall plasser som legges ned, tilbakebetales. Mer om dette finnes i Husbankens retningslinjer og veileder for søknadsprosess og bruk av investeringstilskuddet.

Evaluering


Prosjektgruppen samler erfaringer fra eget arbeid, brukere, pårørende, brukerorganisasjoner og ansatte. Erfaringene blir systematisert i en sluttrapport, slik at de kan brukes i senere prosjekter og settes i sammenheng med kommunens utviklingsarbeid innen helse- og omsorgsfeltet.
 • Byggherre (kommunen) overtar bygget.
 • Entreprenør overleverer bygget ferdigstilt.
 • Ansvarlig søker samler og sender alle underskrevne papirer til bygningsmyndighetene for å få en ferdigattest.
 • Beboere, pårørende og ansatte har ansvar for å melde mangler og behov for utbedringer.
 • Prosjektleder og den tverrfaglige prosjektgruppen har ansvar for å evaluere og systematisere erfaringer til bruk i senere prosjekter. Sluttrapporten presenteres både for kommunalsjef, rådmann og politikere. 
 • Eiendomssjef bidrar til sluttrapporten med innspill om erfaringer ved drift og vedlikehold, garanti og reklamasjon.
Ferdigattest
En bekreftelse på at et byggeprosjektet er ferdigstilt i henhold til godkjent byggesøknad, jf. Plan- og bygningsloven § 21-10.
Overtagelsesbefaring
En befaring hvor hele bygget og uteareal blir inspisert.
Overtagelsesprotokoll
En skriftlig protokoll som skal angi parter, tid og sted samt eventuelle feil og mangler. Protokollen med frist for event utbedringer underskrives av partene.
Reklamasjonsfrist
I alle kontraktsforhold vil det løpe en frist for å klage/reklamere.
Sluttdokumentasjon
Brukerhåndbok, tegninger og tekniske dokumenter.