Kommunens forvaltning av boliger

Fase 2: Utarbeide forslag til tiltak

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Kartlegge og utarbeide oppgraderings- og vedlikeholdsplaner
Fase 2
Utarbeide forslag til tiltak
Fase 3
Gjennomføring og oppfølging
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Kommunen tar inn boligsosiale hensyn i sine oppgraderings- vedlikeholdsplaner. Det er viktig å vedlikeholde kommunal boligmasse, både for å opprettholde realkapitalen i kommunen, men også for å gi god bokvalitet til husstanden. God informasjon til husstand, gode rutiner og oppfølging gjennom for eksempel bomiljøvaktmester, reduserer kostnadene til vedlikehold. Tiltak for å oppnå dette utvikles.

Resultater fra fasen

Sak legges fram for administrativ – og/eller politisk ledelse i kommunen, med forslag om tiltak, budsjett og vedtak for videre arbeid.

 • Forvalter bør etablere klare retningslinjer for tildeling av kommunal bolig som sikrer rettferdig og god tildeling.
 • Gå igjennom sine maler for husleieavtaler og sikre at disse ivaretar både forvalter og leietakers behov. Husleieavtalen inneholder en fordeling av rettigheter og plikter i avtaleperioden, fastsettelse av husleie med mer som er avgjørende for FDV-arbeidet. Skal kommunene kunne vise en god økonomisk forvaltning på sine boliger, bør det innføres markedsleie. Da tilrettelegger forvalter for at det hentes ut optimal statlig bostøtte og samtidig sikrer sine inntekter.
 • Forvalter utarbeider rutiner for inn- og utflytting. Lage mal for overtakelsesprotokoll, inventarliste og sjekkliste for hva som må gjøre av dokumentasjon ved innflytting og utflytting. Som dokumentasjon ved innflytting kan man ta bilder av utleiebolig.
 • Gode rutiner for informasjon til husstander som leier ved inngåelse av kontrakt og innflytting. Dette bør lages på forskjellige språk.
 • Vurdere opprettelse av kommunal bostøtte.
 • Forvalter utvikler rutiner for oppfølging av restanser. Nødvendig samarbeid med andre etater formaliseres.
 • Forvalter utvikler rutine for oppfølging av husstander ved uheldige hendelser eller der husstand har behov for støtte og veiledning i boforholdet.
 • Husleien bør treffe bostøttens boutgiftstak for å oppnå maksimal bostøtteutmåling
 • Lage enkle og gjennomførbare modeller for beregning av kostnadsdekkende leie, innenfor Husleielovens regler om markedsleie/gjengs leie.
 • Forvalter/kommune må sørge for at kvaliteten og standarden på boligene og bomiljøet ivaretas i planmessige oppgraderings- og vedlikeholdsplaner og budsjetter. Erfaringer fra noen kommuner viser at utleieboliger med god standard blir bedre ivaretatt av husstand enn nedslitte boliger.
 • Forvalter/kommunen etablerer tydelig tilstedeværelse i bomiljøet som for eksempel gjennom bomiljøvaktmester eller andre oppfølgende tjenester. I husleieavtalene bør kommunen få et handlingsrom til å gripe inn når det er nødvendig med tanke på nærmiljø og naboer.