Kommunens forvaltning av boliger

Fase 1: Kartlegge og utarbeide oppgraderings- og vedlikeholdsplaner

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Kartlegge og utarbeide oppgraderings- og vedlikeholdsplaner
Fase 2
Utarbeide forslag til tiltak
Fase 3
Gjennomføring og oppfølging
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Kommunen benytter eksisterende informasjon, eventuelt ved behov fremskaffer ny for å få et kunnskapsgrunnlag over de kommunale boligene som omfatter standard, oppgraderings- og vedlikeholdsbehov, tomgangsleie og bomiljøene

Resultater fra fasen

Kommunen kartlegger planmessig for å få et kunnskapsgrunnlag for videre oppfølging og igangsetting av tiltak i den kommunale boligmassen. Gode oppgradering- og vedlikeholdsplaner oppdateres systematisk. Planene benyttes som grunnlag til innspill i kommunens arbeid med budsjett og økonomiplaner.

  • Kommunens eiendomsenhet/forvalter i samarbeid med relevante kommunale enheter/tjenester benytter eksisterende statistikk, eiendomsregister og kunnskap i organisasjonen for å kartlegge status for de kommunale boligene og tilhørende bomiljø, oppvekstvilkår og sameksistens mellom ulike samlokaliserte grupper, trygghet, antall boenheter etc.
  • Forvalter bør ha god oversikt over behovene for bolig og ha rutiner for å kartlegge hvordan disse behovene utvikler seg over tid, slik at kommunen har et bevisst forhold til hvordan boligene skal brukes for å løse boligsosiale behov, gjerne i samspill med andre boligsosiale virkemidler.
  • Forvalter må vurdere kommunal boligmasse opp mot behov for egnede, differensierte boliger for ulike målgrupper og med hensiktsmessig lokalisering. Dette forutsetter variasjon og et bredt utvalg av utleieboliger da husstandene sine behov vil variere mye med tanke på alder, antall barn, hjelpebehov, fysiske og psykiske evner, samt økonomiske muligheter.

Borettslag, eierseksjonsameie og lignende, med seks eller fleire boliger, kan søke Husbanken om tilskudd til tilstandsvurdering. Vurderingen skal se på behov for vedlikehald, og mulighet for oppgradering. Dette særleg med tanke på universell utforming og redusert energiforbruk.

Ein uavhengig analyse, som blir tilgjengelig for alle beboerne, vil kunne gjere det lettere for styret å få gjennomslag for oppgradering og vedlikehald, ut over det aller nødvendigste.